Programmatische Aanpak Stikstof

In Natura 2000-gebieden komen planten en dieren voor die gevoelig zijn voor teveel stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Om te voorkomen dat er geen ruimte meer is voor uitbreiding van agrarische activiteiten, woningen of wegen is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. In het PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarnaast de natuur te versterken. De uitvoering van het PAS wordt geborgd door het nemen van herstelmaatregelen en via monitoring en bijsturing. Daarnaast worden maatregelen aan stikstofbronnen uitgevoerd om uitstoot te verminderen. In het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming zijn de afspraken uit het PAS nader uitgewerkt.

PAS-regeling in Flevoland

In Flevoland zijn geen Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig zijn. In de PAS is voor bepaalde projecten in Flevoland ruimte gereserveerd. Dit zijn bepaalde landbouwprojecten, de Floriade, Flevokust Haven en de woningbouw Almere Hout. Om te waarborgen dat in Flevoland ongeveer 100 veehouderijen zich kunnen ontwikkelen, is een ruimtelijke zonering ingesteld. De beschikbare ontwikkelruimte is verdeeld in 3 zones: 0 - 5 km, 5 – 10 km en 10 - 99 km afstand van de Natura 2000 gebieden in de andere provincies, zie de Handreiking PAS voor aanvragers, schematisch en op hoofdlijnen de situatie in Flevoland. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u de website pas.bij12.nl raadplegen.

Download

Open de handreiking PAS voor aanvragers

pdf - 1.06 MB
Open de pdf