Financiën

Provincie Flevoland maakt elk jaar de begroting en de jaarstukken op. De begroting wordt voorafgaand aan een jaar vastgesteld. In de begroting staat wat we willen bereiken, onze plannen daarvoor en hoeveel geld beschikbaar is. Is het jaar voorbij? Dan leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid (hebben we onze doelen gehaald?), de uitvoering en de inzet van het geld. Dit doen we in de jaarstukken. Volgens de provinciewet zijn we verplicht om elk jaar de begroting en jaarstukken te maken.

Financiële verordening

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van provincie Flevoland. Bekijk onze financiële verordening op overheid.nl.

Legesverordening

Leges zijn de kosten die betaald moeten worden aan de  provincie voor het aanvragen van producten of het gebruik van diensten. Bekijk onze Legesverordening op overheid.nl