Geluidsbelasting

Op 26 juni 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten
Flevoland de geluidsbelastingkaarten 2012 vastgesteld voor
provinciale wegen waar in 2011 minimaal drie miljoen
voertuigen zijn gepasseerd. De verplichting tot het opstellen
van geluidsbelastingkaarten is opgenomen in artikel 118 van
de Wet geluidhinder en vloeit voort uit de implementatie van
de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

De geluidsbelastingkaarten vormen de basis voor het in 2013
vast te stellen actieplan. In het actieplan worden de maatregelen aangegeven die de provincie als wegbeheerder voornemens is te nemen om de geluidbelasting te verlagen bij woningen waarvan de geluidbelasting 60 dB Lden of meer bedraagt.

Open de interactieve geluidsbelastingkaart.