Rustperiode afschot edelherten Oostvaardersplassen

4 apr 2019

Van 1 april tot 1 september 2019 vindt er in de Oostvaardersplassen geen afschot plaats van edelherten vanwege het broedseizoen van de vogels. Ook tijdens de bronst van de edelherten, rond oktober, wordt er niet geschoten. Daarbuiten kan het afschot tot 1 januari 2020 worden hervat om de doelstand van 490 edelherten te bereiken. De opdracht tot afschot van de edelherten van de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer is onderdeel van het nieuwe beleid om het aantal grote grazers in balans te brengen met de gewenste ontwikkeling van het gebied. Op 10 december 2018 startte Staatsbosbeheer met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen. Tot 1 april 2019 zijn er in totaal 1745 edelherten in het natuurgebied geschoten. Hiervan zijn 1235 edelherten voor consumptie aangeboden. Lees meer hierover in het persbericht van Staatsbosbeheer.

Nieuw beleid

Provinciale Staten van Flevoland hebben in juli 2018 nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen vastgesteld dat erop is gericht de toekomst van het natuurgebied als waardevol vogelgebied te waarborgen. Een van de opgaven van het nieuwe beleid is het terugbrengen van het aantal edelherten in het gebied naar een doelstand van 490, wat zonder de nieuwe aanwas neerkwam op een vermindering van ruim 1800 edelherten. Omdat verplaatsing van de herten te veel stress voor de dieren met zich zou meebrengen, is gekozen voor afschot. De opdracht tot afschot loopt nog tot 1 januari 2020. Daarna moet worden bekeken hoe de populatie op het gewenste niveau wordt gehouden: via beheer op aantallen zoals in veel andere natuurgebieden gebruikelijk is of op een andere nog te bepalen manier.

Vroeg-reactief beheer

Vroeg-reactief beheer blijft jaarrond van kracht. Dat heeft tot doel om onnodig lijden bij dieren te voorkomen. Deze winter zijn vanuit het oogpunt van dierenwelzijn acht edelherten, één heckrund en twee konikpaarden geschoten. De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden ieder jaar in oktober geteld om meer inzicht te krijgen in de aantallen edelherten, heckrunderen en konikpaarden. De volgende telling is eind oktober 2019.