13 mrt 2017

Vernieuwde samenwerking Metropoolregio Amsterdam

In de Hermitage Amsterdam is op 6 maart 2017 het nieuwe Convenant versterking samenwerking MRA op ceremoniële wijze ondertekend. Het convenant bevat uitgangspunten en werkafspraken voor de 33 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam die aan de MRA deelnemen.

Internationaal concurrerende regio

Aanleiding voor de vernieuwde werkafspraken is de transformatie van de Stadsregio Amsterdam naar Vervoerregio Amsterdam. Deze verandering is benut om de al langer bestaande informele samenwerking in de MRA te verstevigen en van een kader te voorzien. Door de regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam te versterken, kunnen de uitdagingen van de toekomst worden aangegaan. Dit betekent voldoende nieuwe woningen, ruimte om te kunnen ondernemen, verbeteren van de leefkwaliteit, versnellen van de transitie naar een schonere economie, verbeteren van de regionale bereikbaarheid en klimaatbestendigheid. Bovenal moet de MRA snel kunnen inspelen op veranderingen. Doel van de MRA is om een concurrerende regio te vormen in de top van Europese regio’s.

Netwerk

Kenmerkend voor de MRA is het netwerkkarakter. De formele besluitvorming en bestuurlijke verantwoording vindt plaats bij de betrokken overheden. Een belangrijke doelstelling van de vernieuwde samenwerking is het meer betrekken van de raden en staten bij de MRA. Zij worden in een vroeg stadium geconsulteerd over de strategische agenda’s en financiële plannen van de MRA. Ook de griffies worden nauwer aangehaakt.

MRA Bureau verbindende schakel op de Zuidas

De deelnemers dragen financieel bij aan gezamenlijke projecten en aan het nieuw opgerichte MRA-bureau dat de samenwerking faciliteert. Het bureau (circa 7 fte) is de verbindende schakel binnen de MRA. Het bureau is gevestigd op de Zuidas in Amsterdam en zal fungeren als ontmoetingsplek voor de regio.

Verbeek, Rijsberman, Lodders, Weerwind

Zowel provincie Flevoland als de gemeenten Almere en Lelystad zijn goed vertegenwoordigd in de MRA. Commissaris van de Koning Verbeek en gedeputeerde Rijsberman maken deel uit de van de regiegroep die de samenwerking monitort en op hoofdlijnen regisseert. Gedeputeerde Lodders neemt deel aan het Bestuurlijk Platform Ruimte en aan het Bestuurlijk Platform Bereikbaarheid. Burgemeester Weerwind van de gemeente Almere is één van de twee vicevoorzitters van de regiegroep. De vernieuwde MRA is voor provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad tevens aanleiding voor een versterking van de onderlinge afstemming en samenwerking.

Burgermeester van Amsterdam