06 jul 2017

Vervolg inspraak Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

In de eerste week van juli 2017 publiceert provincie Flevoland in de lokale huis-aan-huisbladen in de Noordoostpolder, Urk en Dronten een vooraankondiging van de terinzagelegging van het (gewijzigde) Provinciaal Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Hiermee worden belanghebbenden geïnformeerd dat de laatste inspraakronde deels in de zomervakantie plaatsvindt. Zij kunnen daar dan rekening mee houden en tijdig reageren.

Besluitvorming in Provinciale Staten

Op het moment van publicatie van de vooraankondiging is de besluitvorming rond het Inpassingsplan nog niet afgerond. Dat gebeurt naar verwachting op 19 juli 2017. Dan besluiten Provinciale Staten (PS) over het (gewijzigde) Inpassingsplan en het investeringsvoorstel. Met beide besluiten wordt de realisatie van de nieuwe maak- en servicehaven een belangrijke stap dichterbij gebracht. Na vaststelling door PS, ligt het inpassingsplan gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • Belanghebbenden die al eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerp inpassingsplan hebben ingediend;
  • Belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • Belanghebbenden tegen de door de provincie aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp inpassingsplan.

Ter inzage

De stukken zijn naar verwachting vanaf donderdag 10 augustus tot en met woensdag 20 september 2017, op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur, in te zien op de gebruikelijke locaties in de regio. In deze periode zijn de stukken ook digitaal te raadplegen op de websites van de provincie en de Rijksoverheid op ruimtelijkeplannen.nl. Na de besluitvorming in Provinciale Staten op 19 juli 2017, wordt de formele procedure rond de terinzagelegging nogmaals aangekondigd in een advertentie in de media.

Waarom een servicehaven

De realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland ten zuiden van Urk, betekent een krachtige impuls voor de economie. Met de servicehaven kunnen bedrijven in de scheepvaartindustrie uitbreiden vlakbij hun huidige locatie. Dat is van groot belang voor de werkgelegenheid. Deze nieuwe maak- en servicehaven richt zich op scheepsbouw (inclusief grote jachtbouw), scheepsreparaties en refits.