Wet dwangsom

Vanaf 1 oktober 2009 hebben aanvragers van een vergunning, ontheffing, subsidie of een bezwaarschrift de mogelijkheid om de provincie een dwangsom uit te laten betalen op het moment dat de provincie te laat is met de beslissing op de aanvraag of het bezwaarschrift. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (dwangsomregeling). Met de dwangsomregeling laat de overheid zien dat zij het belangrijk vindt om op tijd te beslissen en kwaliteit voor dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan.

Hoe de regeling werkt

Als wij niet op tijd zijn met onze beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u dat schriftelijk bij ons melden door ons ‘in gebreke te stellen’. Vanaf de dag waarop wij uw brief ontvangen, hebben wij 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen op uw aanvraag. Als wij na deze 2 weken nog steeds geen beslissing op uw aanvraag hebben genomen, hebt u vanaf dat moment recht op een dwangsom.

De hoogte van de dwangsom

Deze dwangsom bedraagt de eerste twee weken € 20,- per dag, de volgende twee weken € 30,- per dag en de laatste twee weken € 40,- per dag. De dwangsom kan ten hoogste €. 1260,-- bedragen. U kunt ook meteen beroep instellen tegen het uitblijven van het besluit en hoeft dan dus niet eerst bezwaar te maken. Zo kunt u snel bij de bestuursrechter terecht.

Uitzonderingen

Er zijn omstandigheden waaronder de provincie geen dwangsom hoeft te betalen. Deze zijn opgesomd in de Algemene wet bestuursrecht, waarin de dwangsomregeling is opgenomen. Een belangrijke uitzondering is dat er geen dwangsom hoeft te worden betaald als vooraf met de aanvrager een schriftelijke afspraak is gemaakt over het verlengen van de beslistermijn.