Nautisch beheer

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland maken bekend dat de volgende ontwerpbesluiten van 27 september 2019 tot en met 8 november 2019 ter inzage liggen:

  1. Maximale vaarsnelheid op provinciale vaarten;
  2. Vaststelling kaders voor termijnen van aanleg- en onderhoudswerken;
  3. Vaststelling kaders voor stremmingen van provinciale vaarwegen en objecten door evenementen;
  4. Ankerverbod in provinciale vaarten;
  5. Overlastbeperking door zwemmen, watersport zonder schip en onderwatersport;
  6. Aanpassingen in bedientijden bruggen en sluizen;
  7. Verbod op betreding terrein sluiscomplexen;
  8. Vervallen kanoverbod sluis Blauwe Dromer;
  9. Bepaling onderscheid beroepsvaart en recreatievaart;
  10. Bepaling maximale toegelaten scheepslengten Vollenhoverkanaal;

Het nautisch beheer richt zich op de zorg voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Provincie Flevoland is nautisch beheerder van ongeveer 168 kilometer vaarweg. Het provinciale vaarwegennet met haar oevers wordt gebruikt door de beroepsvaart en de recreatievaart (zeil- en motorboten, kano’s en roeiboten). Daarnaast is er recreatief medegebruik van de oevers (vissen) en particulier gebruik van de oevers (aanwonenden). De provincie heeft een notitie nautisch beheer opgesteld waarin de kaders voor het gebruik van de provinciale vaarwegen en objecten (sluizen en bruggen) zijn beschreven. De notitie nautisch beheer geeft een overzichtelijk kader voor het gewenste gebruik van de provinciale vaarwegen en objecten (sluizen en bruggen). In het verleden heeft over de meeste onderdelen al besluitvorming plaatsgevonden. Voor de compleetheid van het kader is het wenselijk dat op een aantal specifieke zaken nog nadere besluitvorming plaatsvindt. In dit kader heeft het college van GS de bijgevoegde 10 ontwerpbesluiten vastgesteld.

Ter inzage

De bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen overeenkomstig de Inspraakverordening Flevoland 2006 voor een ieder ter inzage met ingang van vrijdag 27 september 2019 tot en met vrijdag 8 november 2019 op werkdagen tijdens kantoortijden ter inzage in de gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het provinciehuis. De ontwerpbesluiten zijn tevens te raadplegen via deze webpagina.

Zienswijzen

Tot en met vrijdag 8 november 2019 kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over bovengenoemde ontwerpbesluiten naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch via 0320 - 265 265 een afspraak worden gemaakt. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl. Gedeputeerde Staten van Flevoland zullen de zienwijzen betrekken bij hun besluit inzake de vaststelling van de besluiten nautisch beheer.

Download

Open het document

pdf - 147.43 kB
Open de pdf