Ontwerp beleidsregel toezicht en handhaving provinciale infrastructuur

Op 2 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland de Ontwerp beleidsregel toezicht en handhaving provinciale infrastructuur vastgesteld. De afdeling Infrastructuur van provincie Flevoland houdt zich onder andere bezig met het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen. Om dit te kunnen doen, heeft de afdeling haar eigen buitendienst. Deze bestaat uit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren. De werkzaamheden van de buitendienst bestaat onder meer het assisteren bij calamiteiten, het toezicht houden op de grote projecten en het schouwen van wegen en vaarwegen. Om deze werkzaamheden optimaal uit te kunnen oefenen, maar ook om inzichtelijk te maken welke bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend is een kader ontwikkeld. Het kader toezicht en handhaving voor de provinciale infrastructuur beschrijft de visie en uitgangspunten, het bestaand beleid en de regelgeving. Het geeft een korte weergave van een te volgen nalevingsstrategie met de verschillende instrumenten. Als bijlage is een handhavingsmatrix toegevoegd welke aangeeft welke veelvoorkomende overtredingen er zijn en hoe hierop wordt gehandhaafd.

Ter inzage

Het bovengenoemde ontwerp ligt overeenkomstig de Inspraakverordening Flevoland 2006 voor een ieder ter inzage met ingang van dinsdag 30 juli 2019 tot en met maandag 9 september 2019 op werkdagen tijdens kantooruren op de volgende plaatsen:

  • Onderaan deze webpagina
  • In het gemeentehuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere Stad
  • In het gemeentehuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad
  • In het gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten
  • In het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord
  • In het gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk
  • In het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde
  • In het provinciehuis van provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad.

Zienswijzen

Tot maandag 9 september 2019 kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over bovengenoemde ontwerp beleidsregel naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt. Gedeputeerde Staten van Flevoland zullen de zienwijzen betrekken bij hun besluit inzake de vaststelling van de beleidsregel toezicht en handhaving provinciale infrastructuur.

Download

Open het document

pdf - 322.81 kB
Open de pdf
Contact

Meer informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de afdeling Infrastructuur.