Ontwerp programma Landschap van de Toekomst

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig de Inspraakverordening Flevoland 2006 en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend: Het Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst is klaar en iedereen kan van vrijdag 16 april 2021 tot en met donderdag 27 mei 2021 een zienswijze indienen.

Programma Landschap van de Toekomst

Het Programma Landschap van de Toekomst geeft handvatten voor alle initiatieven en projecten in ons landschap. Zodat deze leiden tot een hogere ruimtelijke kwaliteit. En een Flevoland waar mensen graag willen wonen, werken, ondernemen en recreëren. De inwoners van Flevoland zijn trots op hun landschap. Dit landschap staat ook onder druk, er zijn veel initiatieven en opgaven. Of het nu gaat om de woningbouwopgave (100.000 woningen), de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Of de bosvisie, energieprojecten (visie zon), ontwikkelingen in landbouw. Maar het provinciale landschapsbeleid dateert uit 2006. Om aan te sluiten bij de huidige opgaven, kiezen we ervoor het landschapsbeleid te actualiseren. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van het Flevolandse landschap voor toekomstige generaties versterken en bewaken. Ook zien we de nieuwe opgaven als kans om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen. Met het Programma Landschap van de Toekomst willen we dit mogelijk maken. Het programma werkt de visie uit in concrete doelen voor de komende jaren. Hierbij werkt de provincie nauwsamen met gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties en andere initiatiefnemers.

Ontwerp inzien en informatie aanvragen

Het Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst is in te zien op deze webpagina. Ook in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl op plannummer NL.IMRO.9924.ProgrLandschapFlev-ON01. Voor informatie over de inhoud of procedure kunt u terecht bij provincie Flevoland, telefoon 0320 - 265 265 of via e-mail landschapvandetoekomst@flevoland.nl. Hier kunt u ook een papieren versie van het ontwerp aanvragen.

Zienswijze indienen

Van vrijdag 16 april 2021 tot en met donderdag 27 mei 2021 kan iedereen een zienswijze indienen. Dat kan met een brief aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB LELYSTAD. Of via e-mail info@flevoland.nl. Noem in uw zienswijze de datum, uw naam en adresgegevens. En vermeld als onderwerp: zienswijze Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst. Een zienswijze indienen kan ook via de telefoon. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 - 265 265.

Besluit over definitieve vaststelling

Provincie Flevoland verzamelt de zienswijzen en reageert via een antwoordnota. Indieners van zienswijzen ontvangen de antwoordnota per post. Provinciale Staten betrekken de zienswijzen bij hun besluit over definitieve vaststelling van het Programma Landschap van de Toekomst.

Download

Open het programma

pdf - 30.84 MB
Open de pdf
Download

Open het handboek

pdf - 29.46 MB
Open de pdf