Ontwerp Wezenlijke kenmerken en waarden Natuurnetwerk Nederland

Op 16 april 2019 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Wezenlijke kenmerken en waarden NNN en het ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Flevoland inzake Wezenlijke kenmerken en waarden NNN vastgesteld (pdf, 234 kB).

Toelichting

Het ruimtelijke beleid voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur/EHS) is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het NNN moet getoetst worden of er sprake is van significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. In samenspraak met de terreinbeherende organisaties en gemeenten zijn de wezenlijke kenmerken en waarden geactualiseerd. De wezenlijke kenmerken en waarden worden gelet op artikel 7.3 van de omgevingsverordening door Gedeputeerde Staten aangewezen in bijlage 5 van de omgevingsverordening. Door de wijziging van de wezenlijke kenmerken en waarden wijzigt ook de inhoud van deze bijlage. Daarvoor is het nodig dat Gedeputeerde Staten ook een wijzigingsverordening vaststellen met de juiste inhoud van bijlage 5. Alvorens de ontwerpen ter vaststelling voor te leggen, wordt overeenkomstig de Inspraakverordening Flevoland 2006 een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over de ontwerpen kenbaar te maken.

Ter inzage

De bovengenoemde ontwerpen zijn van vrijdag 26 april tot en met donderdag 6 juni 2019 in te zien via deze webpagina. Tevens ligt een papieren versie van de ontwerpen met ingang van vrijdag 26 april tot en met donderdag 6 juni 2019 op werkdagen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op de volgende plaatsen:

  • Gemeentehuis Almere, Stadhuisplein 1 te Almere Stad
  • Gemeentehuis Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad
  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1 te Dronten
  • Gemeentehuis Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord
  • Gemeentehuis Urk, Singel 9 te Urk
  • Gemeentehuis Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde
  • Provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad.

Zienswijzen

Belanghebbenden worden tot en met 6 juni 2019 in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot bovengenoemde ontwerpen in te dienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.