Vaststelling gewijzigd provinciaal inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat Provinciale Staten op 30 juni 2021 het provinciaal inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland” gewijzigd hebben vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de “Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp inpassingsplan en milieueffectrapport Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland”. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft ten behoeve van de realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland in het IJsselmeer in de gemeente Noordoostpolder ontheffing verleend op grond van artikel 3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Om Noordelijk Flevoland een krachtige economische impuls te geven en te voorkomen dat vitale bedrijven zich vanwege ruimtegebrek buiten de provincie gaan vestigen, wordt door de provincie Flevoland de nieuwe buitendijkse haven ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ ten zuiden van Urk ontwikkeld. Het betreft een 'maakhaven', waar men terecht kan voor scheepsbouw (inclusief grote jachtbouw), scheepsreparatie en refits. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een provinciaal inpassingsplan met bijbehorend milieueffectrapport opgesteld. Afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet zijn op dit besluit van toepassing.

Ter inzagelegging

Gegeven de huidige maatregelen en de risico’s ten aanzien van het COVID-19 virus wordt op dit moment afgezien van de gebruikelijke fysieke ter inzagelegging van de ontwerpstukken op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Het Statenvoorstel en besluit en het gewijzigd vastgestelde inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland - inclusief het bijbehorende Milieueffectrapport, de Nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen en de door de minister verleende ontheffing van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening - zijn vanaf vrijdag 16 juli 2021 tot en met donderdag 26 augustus 2021 voor een ieder toegankelijk via deze webpagina en in de viewer van ruimtelijkeplannen.nl op plannummer NL.IMRO.9924.IPservicehavenFL20-VG01. Kunt u de ontwerpstukken niet digitaal raadplagen, dan kunt u een papieren versie op afspraak inzien in het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad. Voor het maken van deze afspraak of bij vragen over de procedure of het plan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa. Bel met 0320-265 776).

Beroep

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan én de ontheffing van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld. Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  • Naam en adres
  • De dagtekening
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • De redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Raad van State
t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA ’s-Gravenhage

Griffierecht

Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan zijn afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent voor het indienen van het beroepschrift dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
  • het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend; en
  • deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Ontheffing Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft ten behoeve van de realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland in het IJsselmeer in de gemeente Noordoostpolder ontheffing verleend op grond van artikel 3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Dit besluit tot ontheffingverlening en het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland” worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit, vastgesteld door Provinciale Staten.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan treedt in werking op 27 augustus 2021, de dag na het aflopen van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, dan treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Download

Open het vaststellingsbesluit

pdf - 78.94 kB
Open de pdf
Download

Open de toelichting op het inpassingsplan

pdf - 2.74 MB
Open de pdf
Download

Open de bijlagen bij de toelichting

pdf - 89.47 MB
Open de pdf
Download

Open de regels bij het inpassingsplan

pdf - 721.16 kB
Open de pdf
Download

Open de nota van beantwoording

pdf - 2.98 MB
Open de pdf
Download

Open de verbeelding

pdf - 1.18 MB
Open de pdf

Berichten en bekendmakingen

Vanaf 1 juli 2021 plaatsen wij alle berichten en bekendmakingen over bijvoorbeeld vergunningen, subsidieregelingen en ontheffingen op overheid.nl. Deze berichten staan dus niet meer altijd in de krant. Nu staan ze allemaal op één plek: overheid.nl.

Altijd op de hoogte met de e-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van wat er bij u in de buurt speelt? Meld u dan aan voor de e-mailservice via: overuwbuurt.overheid.nl. Dan ontvangt u automatisch alle berichten over uw buurt. Op deze website kunt u ook gemakkelijk oude bekendmakingen terugvinden.