Wet natuurbescherming; definitieve vergunning verruiming kitesurflocatie Marina Muiderzand in het IJmeer

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming op 7 augustus 2019 (tevens verzenddatum) een vergunning hebben verleend aan Muiderzand B.V. voor de verruiming van de kitesurflocatie Marina Muiderzand in het IJmeer.

Ter inzage

De aanvraag, vergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 augustus 2019 tot en met 18 september 2019 ter inzage in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren na telefonische afspraak. Om de stukken buiten deze uren in te zien, kan telefonisch (0320-265346) een afspraak worden gemaakt.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank tevens een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Download

Open het document

pdf - 114.29 kB
Open de pdf