Overzicht veelgestelde vragen

  1. Waarom wordt de huidige turborotonde aangepast?
  2. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer is het kruispunt klaar?
  3. Wat zijn de kosten voor het ombouwen van het kruispunt?
  4. Heb ik nog inspraak?
  5. Welke hinder kan ik verwachten?
  6. Kan ik meehelpen in het project?
  7. Wat wordt nog meer gedaan in de omgeving?

1. Waarom wordt de huidige turborotonde aangepast?

De huidige turborotonde op het kruispunt Ganzenweg – Knardijk/Harderwijk heeft de grens van haar verkeerscapaciteit bereikt. Dit leidt tot files en belemmert de doorstroming voor de weggebruiker. Door het kruispunt om te bouwen tot een ongelijkvloerse kruising verbetert de doorstroming van het verkeer (verkorten van reistijd), de bereikbaarheid van het gebied en de verkeersveiligheid. Er zijn verschillende vormen voor deze ongelijkvloerse aansluiting op schetsontwerpniveau (SO) onderzocht waarbij o.a. is gekeken naar de optimale verkeerskundige oplossing, het benodigde ruimtebeslag, effecten op naastliggende Natura 2000 en Nationaal Natuurnetwerk (NNN) gebieden. Een zogenaamde ‘Haarlemmermeer’ oplossing waarbij de N302 Ganzenweg de N306 Harderdijk en N707 Knardijk onderlangs kruist is gekozen als meest wenselijke oplossing.

2. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer is het kruispunt klaar?

De werkzaamheden voor het ombouwen van het kruispunt Ganzenweg-Knardijk/Harderdijk starten naar verwachting in 2020. In 2022 zijn de werkzaamheden gereed.

3. Wat zijn de kosten voor het ombouwen van het kruispunt?

Het totale budget is €12,4 miljoen.

4. Heb ik nog inspraak?

Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad van Zeewolde het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. In het kader van zorgvuldige besluitvorming is gekozen om vrijwillig een Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen. Deze MER maakt integraal deel uit van het vastgestelde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag 5 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het inzien van het plan dient u in verband met de coronacrisis een afspraak te maken met het Publiekscentrum. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Zeewolde. Mocht u inhoudelijke vragen hebben, dan kunt deze stellen via het e-mailadres: ganzenweg-knardijk@flevoland.nl.

5. Welke hinder kan ik verwachten?

Wanneer de aannemer bekend is, zal hij een verkeersfasering voorstellen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de route Lelystad – Harderwijk altijd open. Het is niet uit te sluiten dat er enkele momenten zijn wanneer het verkeer zal worden omgeleid om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Over eventuele hinder zullen we intensief en tijdig communiceren.

6. Kan ik meehelpen in het project?

Wij zijn benieuwd naar uw mening en horen graag hoe u over de werkzaamheden denkt. Meld u aan voor het omgevingstevredenheidsonderzoek door uw contactgegevens (naam, adres, e-mail en telefoonnummer) te sturen naar ganzenweg-knardijk@flevoland.nl.

7. Wat doen we nog meer in de omgeving?

Gelijktijdig met de ombouw van het kruispunt wordt het niet-jaarlijks onderhoud aan de N707 Knardijk tussen de Ganzenweg en de Biezenburcht en aan de N306 Harderdijk tussen de Ganzenweg en het kunstwerk gemaal Lovink meegenomen. Over een totale lengte van ca. 3,8 km brengen wij een nieuwe deklaag aan. Daarnaast is in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten besloten om natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de Hoge Dwarsvaart.