Loket

In dit loket van provincie Flevoland vindt u producten en diensten zoals vergunningen, subsidies en terinzageleggingen. 

Open Sluit Producten- en dienstencatalogus

In de producten- en dienstencatalogus van provincie Flevoland kunt u op diverse manieren zoeken. Bijvoorbeeld door te klikken op het themaoverzicht of het overzicht op alfabetische volgorde. Voor actuele informatie over een thema neemt u contact op met de uitvoerende instanties via het algemene telefoonnummer: 0320 - 265 265.

Open Sluit Subsidies

Provincie Flevoland geeft subsidies voor verschillende activiteiten. In dit gedeelte van het loket leest u alle informatie over de subsidiemogelijkheden van provincie Flevoland.

Open Sluit Regiotaxi

Regiotaxi Flevoland is openbaar (regionaal) vervoer van deur tot deur, zeven  dagen in de week van 6.00 uur ‘s morgens tot 0.30 uur ’s nachts. Regiotaxi Flevoland is voor iedereen beschikbaar in de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde. Lees verder

Open Sluit Wet natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de bescherming van diersoorten, natuurgebieden en bossen in 1 wet geregeld: de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt 3 oude wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Lees verder

Open Sluit Bodeminformatie

Vind informatie over asbest, bodem en milieu in provincie Flevoland.

Open Sluit Besluitenlijsten Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland. Ze vergaderen nagenoeg iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. U leest deze in de besluitenlijsten.

Open Sluit Documenten Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland kennen verschillende soorten documenten. Deze documenten zijn openbaar en te raadplegen.

Open Sluit Financiën

Provincie Flevoland maakt elk jaar de begroting en de jaarrekening op. De begroting wordt voorafgaand aan een jaar vastgesteld. In de begroting staat wat we willen bereiken, onze plannen daarvoor en hoeveel geld beschikbaar is. Is het jaar voorbij? Dan leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid (hebben we onze doelen gehaald?), de uitvoering en de inzet van het geld. Dit doen we in de jaarrekening. Volgens de provinciewet zijn we verplicht om elk jaar de begroting en jaarrekening te maken.

Open Sluit Kaarten

Provincie Flevoland beschikt over verschillende digitale kaarten. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 527 of geo@flevoland.nl.

Open Sluit Provinciale Bladen

Provincie Flevoland kondigt al haar bindende voorschriften aan in het Provinciaal Blad. Deze publiceren wij sinds 2014 op overheid.nl. Wanneer u op de link klikt, wordt u doorgestuurd naar overheid.nl. De provinciale bladen vanaf 2011 tot en met 2013 staan op onze website.

Open Sluit Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006

In het Omgevingsplan staat het volledige omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015, met een doorkijk naar 2030. Dit beleid is ontwikkeld in overleg met mede-overheden, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Flevoland. Lees verder

Open Sluit Register gemeenschappelijke regelingen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het register gemeenschappelijke regelingen van de provincie Flevoland vastgesteld. Dit is een register waarin de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de provincie deelneemt, zijn opgenomen. Bekijk het document (pdf, 61 kB)

Open Sluit Verleende vergunningen en ontheffingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de door provincie Flevoland verleende vergunningen en ontheffingen.