Wet natuurbescherming; vergunning melkveehouderij

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, 2e lid van de Wet natuurbescherming op 10 februari 2017 (tevens verzenddatum) een vergunning hebben verleend aan R.P. Gerards voor de wijziging van de melkveehouderij op de locatie Uiterdijkenweg 33 te Luttelgeest.

Ter inzage

De aanvraag, vergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari 2017 tot en met 24 maart 2017 ter inzage in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren na telefonische afspraak. Om de stukken buiten deze uren in te zien, kan telefonisch via 0320 - 265 622 een afspraak worden gemaakt. Tevens is de ontheffing en de bijbehorende stukken voor een ieder toegankelijk zijn via de website. Onderaan deze pagina staat de download.

Beroep

Tegen dit besluit kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De termijn loopt tot en met 24 maart 2017. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

 1. De naam en het adres van de indiener;
 2. De dagtekening;
 3. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 4. De gronden van het beroep (motivering).

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw beroepsschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de president van de arrondissementsrechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening dient u griffierecht te betalen. Voor de betaling daarvan ontvangt u bericht van de Rechtbank.

Documenten

 1. Vergunning melkveehouderij Luttelgeest (pdf, 1 MB)
 2. Aanvraagformulier (pdf, 501 kB)
 3. Verzoek aanvullende gegevens (pdf, 580 kB)
 4. Afschrift melding doorzenden aanvraag aan ander bevoegd gezag (pdf, 49 kB)
 5. Diertabel (pdf, 21 kB)
 6. Tekening (pdf, 267 kB)
 7. Aerius berekening beoogde situatie (pdf, 560 kB)
 8. Aerius verschilberekening pdf, 755 kB)