Karpers uit sloten Oostvaardersplassen overgezet naar Markermeer

7 nov 2019

Bijna 700 kilo karpers zijn dinsdag 5 november 2019 uitgezet in het Markermeer. De karpers komen uit sloten in de Oostvaardersplassen. Hier worden binnenkort baggerwerkzaamheden aan de rand van het moeras uitgevoerd. Daarom wordt vooraf zoveel mogelijk vis gevangen en overgezet.

Markermeer

De vissen zijn gevangen en vervolgens vervoerd in een watertank. Bij de De Blocq van Kuffelersluis zijn ze in het Markermeer vrijgelaten. Volgens de beroepsvisser die de karpers heeft overgezet, gaat het om gezonde exemplaren. Bij vrijlating zwommen de karpers zonder problemen weg.

Onderhoud kade

De sloten waar de karpers uit komen, vormen een grens tussen het moeras en het grazige deel (zie kaart). Aan de kades is onderhoud nodig en hiervoor wordt bagger uit de sloten gebruikt.

Grote Plas

In en om de Grote Plas worden voorbereidingen getroffen om ook hier vissen te vangen en over te zetten naar het Markermeer. Afgelopen zomer was er door de droogte en extreem hoge temperaturen een grote vissterfte in het moeras. Door regenval is het waterpeil in onder andere de Grote Plas weer iets hoger en kan hier binnenkort ook een vangput uitgegraven worden om de overgebleven vis van de Grote Plas over te zetten naar het Markermeer. Dit is nodig omdat het waterpeil de komende maanden actief verlaagd wordt voor de moerasreset.

Onderzoek

Vorig jaar zijn 70 karpers met een zender uitgezet in het Markermeer. Het doel was om hun migratiegedrag te volgen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de gezenderde vissen in het Markermeer blijft. Dit onderzoek is uitgevoerd door Sportvisserij Nederland, samen met Staatsbosbeheer en de provincie.

Over de moerasreset

De reset van het moeras is een noodzakelijke ingreep voor het beheer van dit Natura 2000-gebied. Het moet zorgen voor een groter, vitaler rietmoeras. Dit rietmoeras is nodig als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. Hiervoor wordt de waterstand in het westelijk deel met circa 80 cm verlaagd voor een periode van drie à vier jaar. Grote delen vallen daarbij droog en op ongeveer een derde van de grote plas blijft een laagje water staan. Hierdoor kan het riet zich weer ontwikkelen. Op de middellange termijn van 15 tot 20 jaar komt er naar verwachting 500 hectare rietmoeras bij, dat meer moerasvogels trekt.

Kaart van Staatsbosbeheer over de Oostvaardersplassen