Nieuwe kaart geeft inzicht in kwaliteit openbaar bestuur

26 jun 2020

Ingang Provinciehuis Flevoland

Met ingang van deze week is op een kaart op de provinciale website te zien hoe de Flevolandse gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland de afgelopen jaren zijn beoordeeld in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT). Klik op Interbestuurlijk Toezicht Flevoland om de kaart te bekijken. Op de kaart van de provincie is te zien in hoeverre de zes gemeenten en het waterschap de wettelijke verplichtingen zijn nagekomen op die terreinen waar de provincie toezicht op houdt. Op de kaart kan worden doorgeklikt naar de formele beoordelingsbrieven van het college van GS, met de onderbouwing van de beoordeling.   

Kwaliteit openbaar bestuur

Provincie Flevoland houdt interbestuurlijk toezicht op de 6 gemeenten, het Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenschappelijke regelingen in de provincie. Interbestuurlijk toezicht is een belangrijke provinciale taak in het kader van het waarborgen van de kwaliteit van het openbaar bestuur. De provincie beoordeelt (half)jaarlijks het waterschap, de gemeentefinanciën en de taakuitvoering door de gemeenten op een aantal specifieke terreinen, waaronder het omgevingsrecht, RO, de verplichte taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders en het informatie- en archiefbeheer.

Waarom deze visualisatie?

Transparantie over de prestaties kan bijdragen aan een verbeterd optreden van de gemeenten en het waterschap en is voor overheden die positief worden beoordeeld een erkenning voor hun prestaties. Beschikbaarheid van IBT-informatie op de site kan ook een handig hulpmiddel zijn bij intern provinciaal overleg of bij overleg met gemeenten. Uit ervaringen van andere provincies, die al over deze ‘visualisatie’ beschikken, is bekend dat hier een duidelijke meerwaarde ligt. De meerwaarde van IBT-informatie neemt toe, naarmate over langere tijd informatie beschikbaar is.