Plattelandsontwikkeling (POP3)

Projecten mede mogelijk gemaakt door POP3

POP3 met 2 jaar verlengd

Op weg naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB in 2023) wordt POP3 met twee jaar verlengd. In 2021 en 2022 zal een beperkt aantal openstellingen voor provincie Flevoland beschikbaar komen. Zie hiervoor de actuele subsidieverordening. In de transitieperiode komt er een landelijke openstelling voor de JOLA-regeling. De doorlopende openstelling van het Leader programma Flevoland wordt verlengd. Houd Flevoland.nl en de openstellingskalender in de gaten voor actuele informatie.

Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door

Provincies en RVO.nl hebben samen de mogelijke gevolgen van de afgekondigde coronamaatregelen voor lopende subsidieprojecten bekeken. Het doel was om te inventariseren welke effecten dit kan hebben op de voortgang van de werkzaamheden. Bij provincies en RVO.nl zijn de meeste medewerkers inmiddels thuis aan het werk en hebben thuis toegang tot de benodigde systemen en moderne communicatiemiddelen. Dit betekent dat dat de meeste werkzaamheden aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gewoon kunnen worden uitgevoerd:

  • Provincies en RVO.nl zijn en blijven zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
  • Er is voldoende bezetting om de werkzaamheden door te laten gaan. Voortgangsrapportages worden op de normale wijze behandeld en betalingen worden doorgezet.
  • Indien uw project door de coronacrisis vertraging oploopt, is het mogelijk om een onderbouwd verzoek tot looptijdverlenging van enkele maanden in te dienen via de webportal. Wij zullen soepel omgaan met de inwilliging van deze verzoeken.
  • Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan conform de reguliere afspraken contact op met uw contactpersoon bij de provincie of met de helpdesk RVO.nl.

Wij blijven ons inspannen om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren. Mocht er verandering komen in deze situatie dan informeren wij u via onze website of social media. Dit geldt ook als er wijzigingen in de procedures worden doorgevoerd.

Agrarische ondernemer staat centraal

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Om dit te stimuleren stelt de Europese Unie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid budget voor plattelandsontwikkeling beschikbaar. Europa stelt subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. De provincies hebben samen met het Rijk het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma opgesteld (POP3). In het POP3-programma staat de agrarische ondernemer centraal. Het programma is gericht op de landbouw en de daarmee verbonden thema’s zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. Er is aandacht voor agrarisch natuurbeheer, verdere duurzame innovatie van de agrarische sector en jonge boeren. In samenwerking met waterschappen worden projecten opgezet om de waterkwaliteit te verbeteren.

Duurzaamheid en innovatie

Met het programma POP3 draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Hierbij staan de volgende prioriteiten centraal:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
  • Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen);
  • Natuur en landschap;
  • Verbetering van waterkwaliteit;
  • LEADER (leefbaarheid platteland).

Beschikking ontvangen. Wat nu? Volg de instructies op rvo.nl.