Plattelandsontwikkeling (POP3)

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Om dit te stimuleren stelt de Europese Unie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid budget voor plattelandsontwikkeling beschikbaar. Europa stelt subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. De provincies hebben samen met het Rijk het 3e Plattelandontwikkelingsprogramma opgesteld (POP3). Op deze pagina leest u hoe in Flevoland het programma POP3 uitgevoerd wordt.

Agrarische ondernemer staat centraal

In het programma POP3 staat de agrarische ondernemer centraal. Het programma is gericht op de landbouw en de daarmee verbonden thema’s zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. Er is aandacht voor agrarisch natuurbeheer, verdere duurzame innovatie van de agrarische sector en jonge boeren. In samenwerking met waterschappen worden projecten opgezet om de waterkwaliteit te verbeteren.

Duurzaamheid en innovatie

Met het programma POP3 draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Hierbij staan de volgende prioriteiten centraal:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
  • Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen);
  • Natuur en landschap;
  • Verbetering van waterkwaliteit;
  • LEADER (leefbaarheid platteland).


Flevolandbouw

Eind 2018 bracht provincie Flevoland het heden en de toekomst van de Flevolandse landbouwsector voor het voetlicht tijdens het evenement 'Flevolandbouw: waar het staat en waarheen het gaat'. Presentaties, verslagen en een videoverslag van dit evenement vindt u hier.