Regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2021

Van maandag 28 juni 2021 09:00 uur tot en met vrijdag 17 september 2021 17:00 uur werd onder POP3+ opnieuw maatregel “Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische bedrijven” opengesteld, met een subsidieplafond van in totaal 5,75 miljoen euro. 

Duurzame investeringen

Doel van deze regeling is stimulering van landbouwers om duurzaam te investeringen in innovatie en modernisering van hun agrarische bedrijf. Om ook in de toekomst een duurzame agrarische sector te hebben in Flevoland, is het nodig om te blijven innoveren en moderniseren. Daarbij rekening houdend met de omgeving, klimaat en biodiversiteit. Om landbouwers te stimuleren te investeren in duurzame vernieuwing van hun bedrijfsvoering, is in deze openstelling gekozen voor stimulering van investeringen die bijdragen aan verschillende doelen:

  • Verbetering van de bodemkwaliteit (waaronder bodemstructuur)
  • Verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van erf en perceel
  • Waterbesparing in de teelt, mogelijkerwijs in samenhang met beperking van de bodemdaling en tegengaan verzilting
  • Vernieuwing en diversificatie in de landbouw, zoals beoogd in het provinciale beleid Landbouw Meerdere Smaken
  • Reductie van ammoniak en stikstofoxide emissies.

Subsidies kunnen betrekking hebben op diverse plattelandsontwikkeling thema’s, zoals nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en versterking van biodiversiteit. Met de openstelling van deze maatregel worden kansen geboden voor de (brede) uitrol van duurzame innovaties en moderne technieken en materieel in Flevoland.

De regeling

De maatregel ‘Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische bedrijven’ werd voor de derde keer opengesteld. Er was voor deze subsidieopenstelling een bedrag beschikbaar van in totaal 5,75 miljoen euro. Het subsidiepercentage voor deze regeling bedroeg 40% van de totale subsidiabele projectkosten. In de overige 60% van de kosten moest de aanvrager zelf voorzien. De ondergrens van de te verlenen subsidie was vastgesteld op 100.000 euro. Dat houdt bij een subsidiepercentage van 40% in dat de totale subsidiabele kosten per aanvraag minimaal 250.000 euro moeten bedragen. Er was in de regeling ook een maximumbedrag opgenomen. Een aanvraag kon maximaal 500.000 euro subsidie krijgen, zodat diverse aanvragers een kans kregen op subsidie.

Subsidie aanvragen

Subsidie voor “fysieke investeringen in innovatie en modernisering” kon door agrariërs en door samenwerkingsverbanden van agrariërs worden aangevraagd in de periode vanaf maandag 28 juni 2021 (09.00 uur) tot en met vrijdag 17 september 2021 (17.00 uur). Er was nadrukkelijk voor een openstellingsperiode van 12 weken gekozen, om ook samenwerkingsverbanden van landbouwers de tijd te geven om hun (gezamenlijke) aanvraag te formuleren. De aanvragen moesten worden ingediend via de webportal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij werd gebruik gemaakt van het format projectplan dat onderaan deze pagina te downloaden is.

Subsidietoekenning

De subsidieverstrekking vindt plaats volgens een zogenaamde tendersystematiek. Dit houdt in dat de in de openstellingsperiode aangeleverde informatie als basis dient voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag en dat er geen mogelijkheid is om (na het sluiten van deze termijn) ter verduidelijking aanvullende stukken aan te leveren. Een volledige en duidelijk aanvraag indienen is dus van belang. Voor het indienen van een aanvraag moest men het format projectplan gebruiken. Dit format geeft ook aan welke informatie men dient bij te voegen bij de aanvraag. Aanvragen konden worden ingediend bij de RVO via de webportal. Voor het indienen van aanvragen had men e-herkenning nodig. De sluitingstijd voor de openstelling was precies 17.00 uur op vrijdag 17 september 2021.

Onafhankelijke Adviescommissie

Na afloop van de openstellingsperiode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie. Tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de subsidieaanvragen tot stand komt, kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De behandelingstermijn na het sluiten van de openstellingsperiode is 22 weken. De verwachting is dat de toekenning van de subsidies onder deze regeling in het voorjaar van 2022 plaatsvindt.

Europees programma

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Flevoland is een Europees programma dat bestaat uit negen maatregelen, inclusief Leader+, en is onlangs met twee jaar verlengd, de zogenoemde POP3+ periode (2021 en 2022). Voor deze periode zijn er vanuit het Europese Fonds (ELFPO) nieuwe middelen beschikbaar gekomen voor Flevoland. Voor de maatregel ‘Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ is onder POP3+ het maximale budget € 5.750.000. Dekking van deze subsidie komt deels uit de overhevelingsgelden uit het Gemeenschappelijk Landbouw Fonds (GLB) en deels uit het Europese Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO), aangevuld met provinciale cofinanciering. Daarom wordt in deze openstelling gewerkt met twee deelplafonds. Deelplafond A ter hoogte van € 2,62 miljoen, dat gedekt wordt uit het GLB, is gericht op verbetering van bodem en water(kwaliteit), conform nationale afspraken. Deze subsidie is bedoeld om landbouwers te stimuleren te investeren in modernisering van hun bedrijf op een manier die bijdraagt aan de (internationale) waterdoelen. Deelplafond B, ter hoogte van € 3,13 miljoen is gedekt vanuit het ELFPO en provinciale middelen. Deze deelsubsidie is gericht op vernieuwing en diversificatie van de agrarische sector en de reductie van stikstofuitstoot in de agrarische sector in Flevoland. Ga voor meer gedetailleerde informatie hierover naar het openstellingsbesluit).

Relevante documenten

Relevante links