Regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Tussen 29 oktober 2018 en 11 januari 2019 konden Flevolandse agrariërs een aanvraag indienen voor een bijdrage aan fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de agrarische onderneming. Met deze tweede openstelling van de maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering konden agrarisch ondernemers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van hun bedrijf. Daarbij lag de focus op onder andere nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en biodiversiteit.

De regeling

Er is voor deze tweede openstelling van de maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering in totaal een bedrag van € 2.430.000 beschikbaar gesteld. Het aangevraagde subsidiebedrag oversteeg het beschikbaar gestelde budget. Daarom heeft Gedeputeerde Staten besloten om meer geld beschikbaar te stellen voor deze regeling. Het totaal beschikbare budget is opgehoogd van € 2.430.000 naar € 3.738.000.

Subsidiabele activiteiten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moest de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema’s:

  • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
  • Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
  • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
  • Klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
  • Klimaatadaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
  • Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn binnen deze subsidieregeling subsidiabel gesteld: 

a) kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;
b) kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
c) kosten voor aankoop van grond
d) kosten voor koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde
   van de activa;
e) algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a;
f) kosten voor projectmanagement en projectadministratie;
g) kosten voor verwerving of ontwikkeling van computersoftware; 
h) kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten of merken; 
i) kosten van koop van tweedehands machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de
   activa; 
j) voorbereidingskosten.

Openstellingstermijn

De openstellingstermijn voor deze regeling liep van 29 oktober 2018 (09.00 uur) tot 11 januari 2019 (17.00 uur). Nu deze termijn is verstreken kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Subsidieverstrekking

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen konden worden ingediend. Na afloop van de periode beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting voor de zomer van 2019.

Europees programma

De regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ is onderdeel van het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag (€ 1.215.000) is afkomstig uit Europese middelen, de andere helft wordt door provincie Flevoland zelf beschikbaar gesteld.

Relevante links

Aanmelden voor POP3

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven