Tijdens de informatiebijeenkomst over de regeling Investeringen in infrastructuur ten behoeve van landbouwbedrijven werd een drietal presentaties gegeven.

Presentaties

Vragen en antwoorden

1: Kan bedrijfsverplaatsing via deze openstelling gesubsidieerd worden?

Nee dat kan niet. In het openstellingsbesluit is in artikel 4 uitsluitend de activiteit vermeld in artikel 2.4.1 lid a van de verordening opgenomen. Bedrijfsverplaatsing staat in art 2.4.1 lid b van de verordening en is daarmee niet subsidiabel. Per abuis is in de toelichtingstekst van de openstelling ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ onder paragraaf 1 geschreven over bedrijfsverplaatsing. Het betreft in deze openstelling de onderdelen  kavelruil en kavelverbetering.

2: U stelt dat er maximaal 1250 euro aan subsidiebijdrage per hectare beschikbaar is voor het verbeteren van de kwaliteit van de hectare. Kunt u aangeven welke kosten daaronder vallen?

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de kavels geldt een percentage van 40%. Subsidiabel zijn de kosten die gemaakt worden voor een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de kavels tot een maximum subsidie van 1.250 euro per ha. Wanneer individuele agrariërs gebruik willen maken van de subsidie voor kavelverbetering dienen zij met een samenwerkingsovereenkomst onderdeel te zijn van de projectaanvraag.

3: Als het gaat om kavelruil, is het opsplitsen van een grotere transactie in meerdere projecten mogelijk?

Ja, dit is in principe mogelijk. In het projectplan ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ zal dit helder uitgewerkt moeten zijn met zicht op tijdige realisatie (afgesproken resultaten zijn behaald en alle facturen zijn betaald) voor juni 2022. Feitelijk is er sprake van 1 project waarvoor in het projectplan is omschreven welke activiteiten dit omvat en welke resultaten dit oplevert tegen welke kosten e.e.a. afgezet tegen de tijd. De uitvoering kan plaatsvinden in meerdere kavelruiltransacties.

4: De subsidie kan worden aangevraagd voor een project dat complex en grootschalig is. Dat vraagt om veel voorbereiding. Waarom zijn de voorbereidingskosten dan niet subsidiabel?

De provincie heeft daarin een afweging gemaakt, waarbij voor effectiviteit en efficiënte inzet van de beschikbare middelen is gekozen. De insteek is om zoveel mogelijk van het (beperkte) beschikbare subsidiebedrag ten goede te laten komen ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering zelf.

5: Er is 2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar, dat is 1600 hectare bij max. 1250 euro besteding per hectare. Is het reëel om te veronderstellen dat dit haalbaar is?

De 1250 euro is het maximale subsidie bedrag dat per hectare mag worden besteed aan kavelverbetering. O.b.v. kennis in onze organisatie schatten we in dat er een verkavelingsbehoefte is van rond de 2000 hectare. Een plan voor circa 2000 hectare zou tot een subsidieaanvraag van 2 miljoen moeten kunnen leiden. De ambitie is derhalve reëel.
Het maximum per ha geldt uitsluitend voor verbetering art 6 lid b. Naarmate er minder aan verbeteringswerken wordt uitgevoerd kan er meer worden verkaveld en wordt het project efficiënter.

6: Kunt u waarborgen dat ook individuele kavelruil mogelijk blijft?

Individuele kavelruil blijft altijd mogelijk. Indien zij gebruik willen maken van de subsidiemogelijkheid die nu geboden wordt zal dit via de potentiële aanvrager moeten lopen. In principe is er ruimte voor 1 integraal uitgewerkte projectaanpak voor de hele provincie Flevoland. Het totale plan kan worden gerealiseerd door, als onderdeel van het plan, ook op kleine schaal ruilingen uit te voeren.

7: In de verordening wordt kavelruil nergens genoemd. Is een kavelruilakte dan wel nodig?

Ja, als het gaat om het veranderen van het eigendom van de gronden is altijd een kavelruilakte nodig. Op meerdere plaatsen in het openstellingsbesluit wordt gesproken over een verkavelingsplan, in de toelichting wordt ook gesproken over ruiling. Ruilingen zijn gebaseerd op de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG: hoofdstuk 9 par 85 lid 1).

Meer vragen

Heeft u meer vragen? Stelt ze gerust aan onze experts!