1. Kunnen onderzoeksvraagstukken ook meegenomen worden?

Deze openstelling is gericht op stimulering van investeringen. Een uitgebreid onderzoeksproject is dus niet subsidiabel. Wel zijn algemene kosten subsidiabel. Hieronder vallen advies-, architecten- en ingenieurskosten, kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu en economisch gebied en kosten van haalbaarheidsstudies. Ook zijn voorbereidingskosten subsidiabel mits zij binnen een jaar voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag  gemaakt zijn.

2. Moeten de facturen van de voorbereidingskosten ook al binnen zijn voordat de aanvraag ingediend wordt?

Nee. De facturen kunnen, als er sprake is van een positieve verleningsbeschikking, later ingediend worden bij het eerste betaalverzoek (deelbetalingsverzoek). Wel moet aantoonbaar zijn dat de voorbereidingskosten (kosten om te komen tot een projectplan/ projectbegroting/subsidie aanvraag) voorafgaand aan het indienen van subsidie aanvraag gemaakt zijn en vallen binnen het jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag. Er zal als het gaat om kosten derden getoetst worden op redelijkheid van kosten/marktwerking en aanbesteding (als de aanvrager aanbestedingsplichtig is).

3. Wanneer moet/mag je beginnen met de werkzaamheden?

Stel dat een beschikking ontvangen wordt in januari en je kunt pas in april beginnen met de werkzaamheden in verband met seizoensgebondenheid van de werkzaamheden, kan dat? Een project moet binnen twee maanden na ontvangst van de beschikking worden gestart. Als het zo is dat werkzaamheden buiten nog niet gestart kunnen worden, is het van belang om andere werkzaamheden die je naar voren kunt halen, zoals communicatie (bijvoorbeeld het maken van bouwborden), aanbesteding etc. wel binnen die twee maanden gestart worden.

4. Mogen projecten in verschillende gebieden gebundeld worden tot een grotere aanvraag?

Ja, dat mag. Maak dan wel goed inzichtelijk wat je precies waar gaat doen, op welke manier de ingrepen in de diverse gebieden bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de natuur in dat specifieke gebied en link dat aan de beoogde wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurgebied, zodat de aanvraag op alle onderdelen goed beoordeelbaar is. Gebruik hiervoor ook het format projectplan, maak deelbegrotingen (bijvoorbeeld middels een SSK raming of op basis van 3 offertes) en voeg duidelijke kaarten toe waaruit blijkt dat alle deelgebieden onder het geografisch criterium vallen (of randvoorwaardelijk aan dit gebied zijn).

5. Moet in de aanvraag de beoogde biodiversiteitsverbetering uitgelegd worden naar de landbouw?

Het uitgangspunt bij het openstellen van de regeling is dat versterking van de biodiversiteit belangrijk is voor de landbouw (m.n. akkerbouw) en dat voor een sterke biodiversiteit een kwalitatief sterk natuurnetwerk essentieel is. Als het mogelijk is een directe link met de landbouw te leggen in je projectplan, licht dat dan toe. Anders is het voldoende om duidelijk uit te leggen hoe je bijdraagt aan de versterking van natuurkwaliteit en de biodiversiteit van het betreffende natuurgebied. Zie ook de toelichting bij het openstellingsbesluit.

6. Ik werk als zelfstandige, zijn mijn eigen uren die ik aan het project ook subsidiabel?

Wanneer je als zelfstandige werkt en niet in loondienst, worden je uren gezien als bijdrage in natura. Deze kosten zijn in deze maatregel niet subsidiabel. Dit heeft te maken met de hoogte van het subsidiepercentage (100 %). De totale subsidie mag volgens Europese regelgeving niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten onder aftrek van de eigen bijdrage.

7. Als ik werk in dienst van een stichting, zijn mijn uren dan wel subsidiabel?

Eigen arbeid is niet subsidiabel, ook niet als dat onder een stichting gedaan wordt, tenzij je in loondienst bent van de stichting en je dus op de loonlijst staat. Dan worden de gemaakte uren onder personeelskosten geschaard. Die zijn wel subsidiabel. Maar let wel: deze openstelling is gericht op investeringen en de openstellingstermijn is maar 6 weken. Je dient wel alles tijdig in te dienen, voor 17.00 uur op vrijdag 16 juli 2021. Let goed op hoe je je uren inzichtelijk maakt (artikel 1.9 van de subsidieverordening) of maak gebruik van de vereenvoudigde kostenoptie onder artikel 1.9a van de subsidieverordening.

8. Hoe zit het met niet-verrekenbare BTW?

Als een aanvraag ingediend wordt inclusief BTW (niet te verrekenen BTW) dan zal bij de beoordeling van de subsidie aanvraag gevraagd worden om een verklaring van de Belastingdienst. Gemeente of provincie kunnen gebruik maken van het BTW compensatiefonds.

9. Komt de presentatie beschikbaar voor iedereen?

Ja, de presentaties en de vragen en antwoorden zullen op de website geplaatst worden zodat iedereen de presentatie kan nalezen en toegang heeft tot de vragen en antwoorden.

Laatste tip/advies: Begin op tijd!

Het aanvragen van e-herkenning kost tijd, het schrijven van een goed projectplan en alle documentatie invoeren in het webportaal ook. Wacht dus niet tot het laatste moment met je gegevens invoeren in het systeem. Begin op tijd. Je kunt tussentijds altijd je gegevens opslaan en later verder invullen. Zorg dat je alle informatie en bijlagen voor vrijdag 16 juli 2021 om 17.00 uur hebt ingediend. De deadline is hard: 17.00! uur gaat het loket dicht.