Regeling Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties

Tussen 29 oktober 2018 en 11 januari 2019 kon voor de derde keer in de POP3-periode een subsidie worden aangevraagd voor het geven van trainingen, workshops en demonstraties en voor het coachen van (groepen) ondernemers in de agrarische sector. Het aangevraagde subsidiebedrag oversteeg het beschikbaar gestelde budget. Daarom heeft Gedeputeerde Staten besloten om meer geld beschikbaar te stellen voor deze maatregel. Het subsidieplafond voor ‘Trainingen, workshops, ondernermingscoaching en demonstraties’ is verhoogd van € 933.511 naar € 1.097.000.

Door middel van deze subsidieregeling wordt kennisoverdracht in de agrarische sector gestimuleerd. Dat draagt bij aan de transitie van de landbouw naar een duurzame en toekomstbestendige sector. 

Subsidie voor kennisoverdracht

Subsidie kon worden aangevraagd voor activiteiten zoals trainingen, workshops en coaching van landbouwers, waarbij kennisuitwisseling plaatsvindt rond een specifiek onderwerp. In deze derde openstelling van de maatregel 'Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties' lag de focus primair op kennisoverdracht met betrekking tot duurzaam bodem- en watergebruik en innovaties in de landbouw. Het doel daarvan is om landbouwers bekend te maken met nieuwe kennis, innovaties en maatregelen in de landbouw, zodat zij deze gaan toepassen en zo bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Coaching van jonge landbouwers bij bedrijfsovernames, maar ook het opzetten en in stand houden van studiegroepen waarbij een groep van landbouwers onderling en met derden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen behoort tot de mogelijkheden van deze regeling. Ook demonstratieactiviteiten zoals het van elkaar leren door middel van 'communities of practice' en proeftuinen passen daarbij. Dergelijke demonstratieactiviteiten vinden meestal plaats op proefstations of agrarische bedrijven, maar ook andere locaties waar nieuwe kennis dan wel praktijkkennis wordt gedemonstreerd behoren tot de mogelijkheden. 

De doelgroep

Personen of instellingen die opleidingen of andere vormen van kennisoverdracht of voorlichting leveren konden subsidie aanvragen.

Hoogte van de subsidie

Om de openstelling aantrekkelijk te maken voor deze brede doelgroep is gekozen voor een relatief lage ondergrens van het uit te keren subsidiebedrag, nl. € 50.000. Het subsidiepercentage voor deze openstelling bedraagt 80% van de subsidiabele kosten, wat betekent dat de aanvrager een projectplan moest indienen met tenminste € 62.500 aan subsidiabele kosten. De 20% die niet via deze maatregel wordt vergoed moet de aanvrager uit eigen middelen bijdragen. Inkomsten uit bijdragen van deelnemers mochten bij deze openstelling als cofinanciering worden aangemerkt.

Openstellingstermijn

Subsidies konden worden aangevraagd tussen 29 oktober 2018 (09.00 uur) en 11 januari 2019 (17.00 uur). Nu deze openstellingstermijn is verstreken kunnen geen aanvragen worden ingediend voor deze subsidiemaatregel. 

Subsidietoekenning

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen konden worden ingediend. Nu deze periode is afgelopen worden de ingediende aanvragen beoordeeld door een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie. Aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria wordt bepaald welke aanvragen gehonoreerd worden. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens deze beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De resterende projecten worden op financiële gronden afgewezen. Over de selectiecriteria en de wijze waarop de rangschikking van de binnen de termijn ontvangen subsidieaanvragen tot stand komt kunt u meer lezen in het openstellingsbesluit. De toekenning van de subsidies vindt naar verwachting voor de zomer van 2019 plaats.

Europees programma

De maatregel 'Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties' is een van de negen maatregelen uit het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De helft van het totaal beschikbare subsidiebedrag (€ 466.755) wordt door de provincie Flevoland gefinancierd, de andere helft is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Relevante links