Testresultaten

In Flevoland worden een aantal lokale waterzuiveringssystemen getest. Dat gebeurt in de proeftuin van WaterLab Flevoland. De eerste kleinschalige systemen draaien al geruime tijd en de metingen laten zien dat de 2 systemen ruimschoots aan de normen voldoen. 

Aanjagen innovaties

Door WaterLab Flevoland weten we straks welke kleinschalige systemen het goed doen om het afvalwater van huishoudens en/of bedrijven te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik of lozing naar oppervlaktewater. Deze systemen worden IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) genoemd. Het gezuiverde water moet daar natuurlijk wel schoon genoeg voor zijn. Via proeftuin WaterLab streven we naar innovaties voor IBA’s zodat deze goed werken en aan hogere waterkwaliteitseisen voldoen dan de normen die we nu traditioneel aanhouden. En naar systemen die betaalbaar zijn en bewoners en bedrijven keuzevrijheid bieden in welke zuiveringsmethode men wil.

Streven naar hoge waterkwaliteit 

Binnen WaterLab worden streefwaarden aangehouden waaraan de innovaties kunnen voldoen. De streefwaarden zijn hoger dan de huidige IBA3b-norm. Zo voldoet het afvalwater ook in droge periodes aan hoge eisen. De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het vaststellen van de streefwaarden. Tot nu toe zijn er nog geen systemen op de markt die aan deze streefwaarden voldoen. Met de praktijktesten binnen WaterLab Flevoland lopen we voorop in het bieden van oplossingen voor (afval)watervraagstukken, zowel lokaal (bijvoorbeeld in Oosterwold fase 1A en grootschalig in fase 1B) als regionaal. Meer informatie over afvalwater en waterkwaliteit in Oosterwold staat op de website van Maak Oosterwold.

Eerste resultaten positief

Ook een aantal bewoners in Almere Oosterwold doen mee. Drie systemen zijn ingebouwd en werken. Daarvan zijn nu bij 2 systemen langer dan een half jaar verschillende metingen gedaan door het onafhankelijke bureau CEW. Uit de metingen blijkt dat deze 2 systemen de gestelde normen ruimschoots halen. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een systeem lijkt wel van invloed op de te behalen resultaten. Met systemen waar 30-50 huishoudens zijn aangesloten blijken al zeer goede resultaten gehaald te worden. Verdere onderzoeken, testen maar ook opschaalbaarheid van de experimenten naar een grotere lokale zuiveringen zijn nodig om hier meer over te kunnen zeggen. De komende maanden worden nog een aantal systemen geplaatst. Ook die worden voor een langere tijd bemeten. 

Resultaten Ecoveldlaan en Boerderij Uniek Leven

De systemen op Ecoveldlaan en Boerdeij Uniek Leven zijn beide nu meer dan 6 maanden gemeten op o.a. organische stoffen, stikstofverbindingen en fosfaten. Die resultaten geven al een goed inzicht in hoe die systemen in de praktijk het doen. Zowel de systemen van Ecoveldlaan als Boerderij Uniek Leven halen de voor Oosterwold benodigde IBA3b-norm op alle criteria en op alle meetpunten. Daarnaast worden zelfs een aantal criteria van de KRW-waarden gehaald. Er is nog meer werk nodig om aan alle criteria van de KRW te kunnen voldoen. Vanuit WaterLab Flevoland gaan we in gesprek met de betrokken leveranciers om te bezien wat er  mogelijk nog verder kan worden verbeterd.

E.coli bacterie

Een van de criteria die de KRW heeft, maar IBA3b niet is E. coli ook wel bekend als de poepbacterie. Beide systemen voldoen aan deze KRW richtlijn. Dat betekent dat het afvalwater geschikt is als irrigatiewater voor stadslandbouw. 

Verbeteringen

Waar nog aan gewerkt moet worden is een nog lagere stikstofconcentratie. Om dit te halen zal bij het systeem van Ecoveldlaan een membraan, een extra nazuivering, geïnstalleerd worden. Dit zeer innovatieve concept werkt als een soort filter. Dit filter filtert niet alleen de stoffen die nodig zijn om de KRW te halen, maar zal ook hormonen en medicijnresten wegfilteren. Daar zijn deze membranen zelfs speciaal voor ontworpen. Bij Boerderij Uniek Leven wordt het huidige aangebrachte membraan verder verbeterd.

Metingen van onafhankelijk onderzoeksbureau

De eerste resultaten zijn gebaseerd op de meting uitgevoerd door onderzoeksbureau CEW tot 2022. Vanaf 2022 voert LeAF de metingen uit. Beide onafhankelijke bureaus voldoen aan criteria om zeker te weten dat de gegevens kloppen.