Besluitenlijst 9 november 2021

1. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OFGV in verband met uittreden gemeente Weesp

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het uittreden van gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
 2. Kennisnemen van de financiële gevolgen voor het uittreden van de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
 3. Aan Provinciale Staten toestemming vragen om akkoord te gaan met het uittreden van de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
 4. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

Samenvatting

De gemeente Weesp is op dit moment één van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR). Met de aanstaande fusie met Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kan Weesp wettelijk gezien niet langer onderdeel uit blijven maken van de GR. Hierdoor dient de GR gewijzigd te worden. Conform artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient voor het uittreden van de GR toestemming te worden verleend door Provinciale Staten. Met dit voorstel wordt kennisgenomen van het uittreden van de gemeente Weesp uit de GR (incl. de -financiële- gevolgen hiervan) en wordt aan Provinciale Staten toestemming gevraagd om akkoord te gaan met het uittreden van de gemeente Weesp uit de GR en de gewijzigde GR.
 

2. Aanbevelingen evaluatie Structuurvisie Zon

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Bijgaand Statenvoorstel met betrekking tot de aanbevelingen van de evaluatie van de Structuurvisie Zon te zenden aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben een voorstel voor de opvolging van de aanbevelingen van de Evaluatie van de 2e tranche van de structuurvisie zon naar Provinciale Staten gezonden.
 

3. Definitieve samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam, definitieve versie 15 oktober 2021, vast te stellen;
 2. Provinciale Staten verzoeken de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam, definitieve versie 15 oktober 2021 te bekrachtigen;
 3. De Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam, definitieve versie 15 oktober 2021, na 1 jaar te evalueren;
 4. Voor deze evaluatie de volgende criteria aan Provinciale Staten voor te leggen:
  • A. De mate waarin de Flevolandse belangen effectief versterkt zijn door de samenwerking binnen de MRA;
  • B. De mate waarin Flevoland in economische zin profiteert van de samenwerking binnen de MRA;
  • C. De mate waarin door de samenwerking uitwisseling van kennis en ervaringen met andere deelnemers plaatsvindt;
  • D. De mate waarin de Flevolandse belangen behartigd zijn in de lobby-overleggen en overleggen met het Rijk, zoals het BO-MIRT, woningbouw, etc.
 5. Een nader voorstel voor de financiële en personele consequenties van de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam, definitieve versie 15 oktober 2021 tegemoet te zien.

Samenvatting

De Metropoolregio Amsterdam werkt aan een nieuwe governance. Op basis van het voorstel van de Transitiecommissie, heeft de Regiegroep concept-samenwerkingsafspraken gemaakt. Begin oktober heeft de Regiegroep de definitieve samenwerkingsafspraken opgesteld met de vraag aan de MRA colleges om deze vast te stellen. De vastgestelde afspraken vervangen het huidige convenant. De MRA was, is en blijft -ook met deze nieuwe samenwerkingsafspraken- een informeel samenwerkingsverband en vormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken.
 

4. Bestuurlijke vernieuwing en participatie(verordening)

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het Statenvoorstel Startnotitie bestuurlijke vernieuwing / onderdeel participatie(verordening). De beslispunten bij dit voorstel zijn:
  1. Kennis te nemen van de Startnotitie bestuurlijke vernieuwing / onderdeel participa-tie(verordening) (nr. 2852982).
  2. Het plan van aanpak vast te stellen zoals in bijgaande Startnotitie (nr. 2852982) is uiteengezet, bestaande uit:
   • a. Gesprekken met Statenleden in de Statencommissie over participatie en democratie;
   • b. gesprekken tussen inwoners, stakeholders, PS, GS en ambtenaren;
   • c. tussenstap: een internetconsultatie bij de samenleving over de mogelijke bouwstenen van een participatieverordening;
   • d. beeldvormend spreken over dilemma’s rond de ontwerp-verordening;
   • e. BOB-procedure over de ontwerp-verordening;
   • f. inspraak, bestaande uit terinzagelegging stukken gedurende 6 weken en gelegenheid voor een ieder om in die periode een zienswijze in te dienen;
   • g. op basis van de antwoordnota vaststellen van de definitieve participatieverordening.
 2. De 1e wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen, inhoudende dat uit de Brede Bestemmingsreserve voor de jaren 2022 en 2023 (€ 200.000 per jaar) wordt toegevoegd aan het Programma 7.1 Vernieuwend Bestuur.

Samenvatting

De provincie heeft een verantwoordelijkheid om álle inwoners te horen en te betrekken en kan én wil het als overheid niet alleen doen. Daarbij is het doel om als één overheid, in nauwe samenwerking met de omgeving, beleid te maken en uit te voeren dat effectief, inclusief en uitlegbaar is. Daarnaast spannen wij ons in om, bij complexe maatschappelijke uitdagingen, vanuit ieders verantwoordelijkheid, op een passende manier te ondersteunen en oplossingen te (helpen) ontwikkelen.

Participatie is een houding, een denkwijze, waarbij je als medewerker en bestuurder (zowel PS als GS-lid) van de provincie constant in verbinding staat met de samenleving. Het maken, uitvoeren, evalueren én doorontwikkelen van beleid gebeurt dus ook in nauwe afstemming met de omgeving. De startnotitie bestuurlijke vernieuwing wordt voorgelegd aan PS om te spreken over de uitgangspunten van participatie en democratie. GS stelt PS voor om akkoord te gaan met de hoofdlijnen van het te doorlopen (bestuurlijke) proces met de omgeving om uiteindelijk te komen tot een participatieverordening. De participatieverordening biedt een palet aan instrumenten en afspraken waarmee inspraak, participatie en co-creatie passend kunnen worden ingezet bij het maken en uitvoeren van beleid.
 

5. Advies Oprichtingscommissie 3 of 4 wildbeheereenheden

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het advies van de Oprichtingscommissie om 3 wildbeheereenheden in te richten over te nemen en daarmee te kiezen voor een wildbeheereenheid (wbe) voor Noordelijk Flevoland, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Er komt geen vierde wbe (WBE NieuwLand).
 2. De notariskosten voor de eerste statuten en een eenvoudige website ten behoeve van de oprichtingscommissie(s) te vergoeden ad € 3.000.
 3. De voorgestelde begrenzing van de drie wbe’s over te nemen.
 4. Het advies om de Omgevingsverordening Flevoland aan te passen over te nemen.
 5. Het advies over te nemen om na 2 jaar te evalueren en te bezien of er nieuwe argumenten zijn om alsnog een vierde wbe (WBE NieuwLand) op te richten.
 6. Het advies om in de Omgevingsverordening een wijzigingsbevoegdheid voor GS op te nemen, niet over te nemen.
 7. Opdracht te geven de Omgevingsverordening zo spoedig mogelijk aan te passen, zodat de 3 wildbeheereenheden, na vaststellen van de Omgevingsverordening zo spoedig mogelijk kunnen worden opgericht.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het advies van de Oprichtingscommissie om 3 wildbeheereenheden op te richten in Flevoland: het gebied in Noordelijk Flevoland, in Oostelijk Flevoland en in Zuidelijk Flevoland. Er komt geen vierde wildbeheereenheid (WBE NieuwLand). Wel vindt na 2 jaar evaluatie plaats om te bezien of er argumenten zijn om dit alsnog te doen. Om het inrichten van de 3 wildbeheer eenheden mogelijk te maken hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven om de Omgevingsverordening Flevoland hierop zo spoedig mogelijk aan te passen.
 

6. M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Almere Duin

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Dijkreconstructie Almere Duin’ dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de reconstructie van de primaire waterkering, vast te stellen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten het m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Dijkreconstructie Almere Duin’ vast te stellen. Hieruit blijkt dat er geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden opgesteld voor de reconstructie van de primaire waterkering IJmeerdijk bij Almere Duin. Er doen zich ten aanzien van de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. Waar nodig worden mitigerende maatregelen getroffen.
 

7. Wijziging subsidiebeschikking Zicht op Bodemstructuur

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Instemmen met het verzoek van de Coöperatie Agrarisch Collectief Flevoland U.A. om de uitvoeringsperiode van het project Zicht op de Bodemstructuur te verlengen met 2 jaar.
 2. Daarbij met toepassing van de hardheidsclausule af te wijken van het in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF) bepaalde dat de maximale periode voor incidentele meerjarige subsidies ten hoogste vier jaar mag bedragen.
 3. Bij de verlenging van de periode het voorbehoud van vaststelling van de begroting door de Provinciale Staten voor de jaren 2022 en 2023 op te nemen.
 4. De wijzigingsbeschikking Zicht op Bodemstructuur 2018-2023 vast te stellen waarin deze verlenging vertaald is.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidie voor het project Zicht op de bodemstructuur op verzoek van het Flevolands Agrarisch Collectief te verlengen met 2 jaar. Het project maakt onderdeel uit Agenda Gedeputeerde Staten Registratie 2859142 Bladnummer 3 van het Actieplan Bodem en Water en richt zich op het vergroten van kennis en handelingsperspectief van agrariërs over de bodemkwaliteit als basis van een duurzame landbouw.
 

8. Antwoorden statenvragen - CDA - ontgassen

Portefeuillehouder 

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van het CDA van 26 oktober 2021 over ontgassen.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 26 oktober 2021 heeft het CDA schriftelijke statenvragen gestel over ontgassen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 9 november 2021.
 

9. Antwoorden statenvragen - GroenLinks - Ontgassen voor de kust van Flevoland

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1.  De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenLinks van 25 oktober 2021 over ontgassen voor de kust van Flevoland.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 25 oktober 2021 heeft GroenLinks schriftelijke statenvragen gesteld over ontgassen voor de kust van Flevoland. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 9 november 2021.
 

10. Antwoorden Statenvragen - JA21 - Varend ontgassen

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 25 oktober 2021 over varend ontgassen. 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Staten.

Samenvatting

Op 25 oktober 2021 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over varend ontgassen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 9 november 2021.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 149.67 kB
Open de pdf