Besluitenlijst 10 mei 2022

1 Inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. In te stemmen met het beeldvormend voorleggen van het inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief aan de Statencommissie RND.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten stemmen in met het beeldvormend voorleggen van het inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief aan de Statencommissie RND, waarmee een eerste stap wordt gezet in de natuurinclusieve doorontwikkeling van de provinciale beleidsthema’s. Hiermee komt het College tegemoet aan de motie “Biodiversiteit als uitgangspunt provinciaal beleid”, aangenomen op 28 april 2021.

2 Vaststellen Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De antwoordnota naar aanleiding van de ontwerp Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland vast te stellen.

2. In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland ongewijzigd vast te stellen.

Samenvatting:

Op 26 oktober 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland het voorstel van Oprichtingscommissie overgenomen aangaande het aantal wildbeheereenheden en de omvang en begrenzing van de wildbeheereenheden. De “Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland” is de nadere uitwerking van dit besluit. De door Provinciale Staten op 26 januari 2022 unaniem vastgestelde ontwerpverordening heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn vier zienswijzen ontvangen. Het betreft drie steunbetuigingen en een kritische zienswijze, welke ook al in het voortraject was ingebracht. Voor de beantwoording van de zienswijzen is een antwoordnota opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben besloten de verordening ongewijzigd ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

3 Antwoorden statenvragen - 50PLUS, PvdD, JA21, PVV, SP - vragen n.a.v. de publicatie Omroep Flevoland pauzeren plan Meta

Portefeuillehouder:

Reus, J. de en Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS, PvdD, JA21, PVV en SP van 29 maart 2022 over de publicatie van Omroep Flevoland pauzeren plan Meta.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 29 maart 2022 hebben de Statenfracties van 50PLUS, PvdD, JA21, PVV en SP vragen gesteld over de publicatie van Omroep Flevoland pauzeren plan Meta. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 26 april 2022.

4 Antwoorden statenvragen - JA21 - Flevolandse aanpak stikstof

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 11 april 2022 over de Flevolandse aanpak stikstof.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 11 april 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over de Flevolandse aanpak stikstof. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 26 april 2022.

5 Antwoorden statenvragen - CDA, SGP, D66, ChristenUnie, VVD - Windpark Hanze

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van CDA, SP, D66, ChristenUnie en VVD van 6 april over windpark Hanze.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 6 april 2022 hebben de Statenfracties van CDA, SGP, D66, ChristenUnie en VVD vragen gesteld over windpark Hanze. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 26 april 2022.

6 Antwoorden statenvragen - JA21 - Participatie in windplannen waaronder windplan Groen 

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 6 april over participatie in windplannen waaronder windplan Groen. 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 6 april 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over participatie in windplannen waaronder windplan Groen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 26 april 2022.

7 Antwoorden statenvragen - VVD - Nieuwe windparken Flevoland

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD van 11 april over nieuwe windparken Flevoland.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 11 april 2022 heeft de Statenfractie van de VVD vragen gesteld over nieuwe windparken Flevoland. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 26 april 2022.

8 Ondertekenen prestatieovereenkomst 2022 met RVO.nl - POP3 niet grondgebonden

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. In te stemmen met het aangaan van de prestatieovereenkomst 2022 met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), inhoudende dat:

a. de prestatieovereenkomst 2022 wordt ondertekend, en

b. RVO.nl daarvan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

2. In te stemmen met de uit deze prestatieovereenkomst voortvloeiende uitvoeringskosten voor 2022 van € 826.000 (afgerond) en deze ten laste te brengen van het beschikbaar gestelde budget ‘uitvoeringskosten POP3’.

3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie c) vast te stellen voor de totale uitvoeringskosten in 2022, wat inhoudt dat:

a. het budget voor uitvoeringskosten in 2022, evenals de onttrekking aan de reserve-POP, worden verhoogd met € 312.374;

b. Provinciale Staten via de bijgevoegde PS-mededeling te informeren over dit in mandaat genomen besluit.

Samenvatting:

Jaarlijks maken Gedeputeerde Staten afspraken met RVO over de uit te voeren activiteiten voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Gedeputeerde Staten hebben de prestatieovereenkomst 2022 ondertekend en stemmen in met het door RVO gedane voorstel voor de uit te voeren activiteiten 2022 en de daarbij horende uitvoeringskosten.

9 Ontwerp derde wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. De derde wijziging van de 'Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport' in ontwerp vast te stellen, waarmee voor 2022 en 2023 in totaal een aanvullend subsidieplafond van € 400.000,- beschikbaar komt voor activiteiten die de biodiversiteit op en rondom Lelystad Airport vergroten.

2. De ontwerp derde wijziging gedurende zes weken ter inzage te leggen voor inspraak.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de derde wijziging van de 'Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport' (Luchthavenfonds) in ontwerp vastgesteld. Met deze wijziging wordt een budget van € 400.000, geoormerkt voor gebiedsgerichte biodiversiteitsprojecten, beschikbaar gesteld via het Luchthavenfonds. De ontwerp wijziging wordt voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode loopt tot en met 8 juni 2022.

10 Aanwijzen zwemlocaties Flevoland 2022

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. De lijst met 1 potentiële en 32 officiële zwemgelegenheden in oppervlaktewater voor de provincie Flevoland in 2021 vast te stellen middels het Besluit Functietoekenning en aanwijzing zwemlocaties 2020 op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

2. De in de lijst genoemde zwemgelegenheden in oppervlaktewater tevens de functie van zwemwater toe te kennen.

3. Het doorlopen gebiedsproces omtrent Bovenwater – voor zowel zwemwater als de KRW – afhechten met een brief aan de gemeente Lelystad (en het waterschap Zuiderzeeland).

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de lijst met 32 officiële zwemlocaties en 1 potentiële zwemlocatie voor 2022 in Flevoland vastgesteld. Op 1 mei begint het zwemwaterseizoen. Vanaf dat moment wordt het water met regelmaat gecontroleerd op schadelijke bacteriën bij de officiële zwemlocaties. Ook wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van blauwalgen en afval, zoals glas, drijfvuil en olie. De zwemlocaties met voorzieningen zijn te vinden op de zwemwaterkaart op www.zwemwater.nl.

11 Perspectiefnota 2023-2026

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

1. In te stemmen met de perspectiefnota 2023-2026;

2. De perspectiefnota 2023-2026 met bijgaand ontwerp statenvoorstel aan te bieden aan Provinciale Staten.

3. De portefeuillehouder Financiën te mandateren voor redactionele aanpassingen in de perspectiefnota voor verzending aan Provinciale Staten

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben de perspectiefnota 2023-2026 vastgesteld. De perspectiefnota schetst het inhoudelijk en financieel meerjarenperspectief van de provincie ter voorbereiding op de nieuwe programmabegroting 2023. De perspectiefnota is input voor de Algemene beschouwingen op 25 juni 2022, waar Provinciale Staten nader richting kunnen geven aan de kaders voor de programmabegroting 2023.

12 Antwoorden statenvragen - VVD - (vervolgvragen) onderzoek Agrosector Flevoland

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD van 11 april 2022 over (vervolgvragen) onderzoek Agrosector Flevoland.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten

Samenvatting:

Op 11 april 2022 heeft de Statenfractie van de VVD vragen gesteld over (vervolgvragen) onderzoek Agrosector Flevoland. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 10 mei 2022.

13 Concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de concept Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024 en geen verdere wensen en opvattingen kenbaar te maken;

2. Provinciale Staten feitelijk te informeren over de concept Meerjarenbegroting Amsterdam 2021-2024 tijdens de beeldvormende sessie van de Commissie Economie, Maatschappij en Samenleving op 11 mei;

3. Provinciale Staten te verzoeken om wensen en opvattingen kenbaar te maken tijdens de oordeelsvormende sessie in de Commissie Economie, Maatschappij en Samenleving op 15 juni zodat deze tijdens de bespreking van de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 in de Algemene Vergadering van 16 september kunnen worden ingebracht;

Samenvatting:

De Metropoolregio Amsterdam heeft een concept-Meerjarenbegroting 2021-2024 opgesteld. Aan de deelnemers van het netwerk wordt nu gevraagd om deze te bespreken met raden en staten om wensen en opvattingen naar voren te brengen. Op basis van deze reacties wordt vervolgens een definitieve Meerjarenbegroting opgesteld met als doel vaststelling in de Algemene Vergadering in november 2022.

14 Watersportstrand Bataviastrand

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.

Beslispunten:

1. Te constateren dat er geen aanleiding is om eerdere besluitvorming van Gedeputeerde Staten over de functie van Bataviastrand voor het faciliteren en beoefenen van watersportactiviteiten te heroverwegen;

2. Met de directe stakeholders enkele resterende praktische zaken op te lossen voor zover dat binnen de invloedsfeer van de Provincie ligt.

Samenvatting:

Gedeputeerde staten hebben aangegeven geen aanleiding te zien om de functie van Bataviastrand, zijnde het beoefenen van watersportactiviteiten, te heroverwegen. Het gebied is openbaar toegankelijk voor wandelen, kijken en recreëren. Zwemmen wordt, vanwege het mogelijk ontstaan van gevaarlijke situaties ten zeerste afgeraden en is op eigen risico. De bezoekers zullen hier extra op worden gewezen door het plaatsen van attentieborden en door in diverse media hier aanvullend over te communiceren.

Download

Besluitenlijst 10 mei 2022

pdf - 128,06 kB
Open de pdf