Besluitenlijst 11 oktober 2022

1. Vaststellen Jaarprogramma FVA 2023

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het concept Jaarprogramma 2023 Fonds Verstedelijking Almere.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stemmen in met het concept Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2023 als onderdeel van het programma Almere 2.0. In het jaarprogramma zijn projecten opgenomen zoals Rondje Weerwater, Flevo Campus, MBO ICT Fieldlab, Competitie Upcycle City, Praktijk- & Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE), stedelijk voedselsysteem, Bouwen door de Buurt en de doorontwikkeling van Almeerderhout tot het toekomstige stadsbos. Deze projecten dragen bij aan de ontwikkeling van een goed woon- en werkklimaat in Almere en de regio. Provincie Flevoland stelt, na definitieve besluitvorming in het najaar 2022, € 6,7 mln. beschikbaar voor 2023. Daarnaast dragen het Rijk en gemeente Almere ook bij aan het Fonds Verstedelijking Almere.

2. Wijziging Zeven en Technische wijziging Zeven A van de legesverordening provincie Flevoland 2016

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J. en Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om:
  • a. De tarieven van de Zevende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 voor de milieubelastende activiteiten op basis van een ingroeimodel van 50%, 75% naar 100% kostendekkendheid in drie jaren tijd in te voeren.
  • b. In te stemmen met de tarieven van de Zevende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016, met als inwerkingtredingsdatum het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt, voor de milieubelastende activiteiten op basis van 50% kostendekkendheid.
  • c. De Zevende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te stellen.
  • d. De technische wijziging Zeven A van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te stellen indien de Omgevingswet niet in werking treedt op 1 januari 2023.
 2. In te stemmen om de inwerkingtredingsdatum van de Zevende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 te wijzigen en dit tegelijkertijd met wijziging Zeven A van de Legesverordening provincie Flevoland voor te leggen aan Provinciale Staten.
 3. Het statenvoorstel met als titel ‘Zevende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 – leges onder Omgevingswet’ in te trekken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voorleggen van twee wijzigingen van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 aan Provinciale Staten. Het gaat hierbij om Wijziging 7 en wijziging 7A. Wijziging 7 treedt gelijktijdig met de Omgevingswet inwerking, dit is naar verwachting per 1 januari 2023. Wijziging 7A, betreft een indexatie van de tarieven uit de geldende legesverordening voor 2022, deze treedt per 1 januari 2023 inwerking, indien de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld.

3. Vaststelling Programmabegroting 2023 Gedeputeerde Staten

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2023 en de Productenraming 2023 vast te stellen.
 2. Het bijbehorende Statenvoorstel met betrekking tot de Programmabegroting 2023 vast te stellen.
 3. Gelijktijdig met de Programmabegroting de volgende stukken aan Provinciale Staten aan te bieden:
  • a. Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur 2023 (MBVI) ter kennisname. 
  • b. Het Jaarprogramma 2023 van het Fonds Verstedelijking Almere ter kennisname.
 4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen tot het aanbrengen van redactionele wijzigingen.
 5. De Statengriffie te verzoeken om de begrotingsstukken, tezamen met bijgevoegde mededeling, beschikbaar te stellen aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de concept Programmabegroting 2023 besproken en hiermee ingestemd. Het college biedt voor 2023 aan Provinciale Staten een sluitende begroting aan, waarin de doelen en activiteiten die gepland staan voor 2023 zijn terug te vinden, alsmede een overzicht van de daartoe benodigde middelen. Vaststelling door Provinciale Staten is voorzien op 9 november 2022.

4. Subsidieverlening gemeente Lelystad in het kader van Flexibele schil middelen versnelling woningbouw

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Aan Gemeente Lelystad een subsidie van € 582.726 beschikbaar te stellen conform de Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw voor het versnellen van woningbouwprojecten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend aan gemeente Lelystad van € 582.726 conform de Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw. Met deze beschikking worden de prestatieafspraken uit de Regeling Specifieke Uitkering Versnelling Woningbouw doorgelegd aan gemeente Lelystad en ontvangt zij middelen die gericht zijn op het verhelpen van specifieke kennis- of capaciteitsknelpunten in de voorfase van woningbouwprojecten.

5. Subsidieverlening 2022-2025 Keijzer Agro Akkernatuur De Burchtkamp

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Aan Keijzer Agro voor de periode 2022 - 2025 een incidentele subsidie van maximaal € 85.698 exclusief btw te verlenen voor het project Akkernatuur De Burchtkamp onder het voorbehoud dat Provinciale Staten voor 2023, 2024 en 2025 voldoende financiële middelen op de begroting beschikbaar stellen.
 2. Met toepassing van de hardheidsclausule toe te staan dat de reeds gemaakte kosten uit jaar 1 en 2 van dit project (tevens verlies) als subsidiabele kosten worden aangemerkt.

Samenvatting

Het verhogen van de biodiversiteit in het landelijk gebied is een belangrijke doelstelling uit het Actieplan Biodiversiteit van de provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten verlenen subsidie in de periode 2022 tot en met 2025 aan Keijzer Agro voor het project Akkernatuur De Burchtkamp. Het landbouwkundig beheer biedt kansen om agrarische biodiversiteit, natuur en landbouw elkaar te laten versterken. De Burchtkamp kan zo een voorbeeldfunctie hebben, uitnodigen tot discussie en experimenteren en verbeteren. Door de samenwerking met Flevo-landschap wordt dit versterkt en kan de verbinding met burgers worden gelegd.

6. Subsidies Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) Flevoland 2022-2025

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het te nemen besluit op de gevraagde subsidie voor 2021 aan te houden en hier op een later moment over te beslissen.
 2. Subsidie te verlenen aan de Vereniging Natuurmonumenten voor het subsidietijdvak 2022 - 2025, totaal éénmalig te verstrekken € 2.411.000,00 inclusief btw. Onder het voorbehoud dat Provinciale Staten voor 2023, 2024 en 2025 voldoende financiële middelen op de begroting beschikbaar stellen.
 3. Subsidie te verlenen aan de stichting Het Flevo-landschap voor het subsidietijdvak 2022 - 2025, totaal éénmalig te verstrekken € 1.090.969,00 inclusief btw. Onder het voorbehoud dat Provinciale Staten voor 2023, 2024 en 2025 voldoende financiële middelen op de begroting beschikbaar stellen.
 4. Subsidie te verlenen aan Staatsbosbeheer voor het subsidietijdvak 2022 - 2025, totaal éénmalig te verstrekken €2.026.153,00 inclusief btw. Onder het voorbehoud dat Provinciale Staten voor 2023, 2024 en 2025 voldoende financiële middelen op de begroting beschikbaar stellen.
 5. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:
  • a. Een deel van de door het ministerie van LNV beschikte specifieke uitkering Uitvoeringsprogramma Natuur ad € 1.256.529 wordt geraamd als baat en als last verdeeld over de jaren 2022 tot en met 2025 ter uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Natuur.
  • b. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.
 6. Provinciale Staten te informeren via de bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 4 oktober 2022 besloten om subsidie te verlenen aan Flevo-landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Dit ter uitvoering van het Programma Natuur in Flevoland.

7. Aanvragen Europese LIFE Climate subsidie ten behoeve van de realisatie van de Flevolandse bossenstrategie

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor Europese LIFE Climate subsidie voor de periode 2023-2030 voor de volgende aan de Flevolandse bossenstrategie gerelateerde projecten:
  • a. WP2 Revitalisatie polderbossen
  • b. WP3 Koppeling bosaanleg - woningbouw
  • c. WP4 Aanjagen agroforestry 
  • d. WP5 Stimuleren groenblauwe dooradering
 2. In te zetten op een maximale subsidieomvang van € 1,701 mln. en in afwachting van de eventuele goedkeuring van de aanvraag opties voor de benodigde cofinanciering (van maximaal € 1,134 mln.) in kaart te brengen.
 3. In te stemmen met de voorgestelde samenwerking met provincie Brabant, waarbij provincie Flevoland zal optreden als ”Coordinating beneficiary” (COO) en provincie Brabant als “beneficiary” (BEN).
 4. In te stemmen met de mandatering van Gedeputeerde Hofstra als ondertekenaar van de brief waarmee de aanvraag wordt ingediend.

Samenvatting

GS heeft besloten bij de EU LIFE Climate subsidie aan te vragen ten behoeve van de uitvoering van de Flevolandse bossenstrategie.

8. Intentieverklaring Flevoland-Suriname

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met ondertekening van een intentie tot samenwerking Suriname-Flevoland.
 2. De portefeuillehouder te mandateren waar nodig kleine tekstuele aanpassingen door te voeren.

Samenvatting

De provincie Flevoland en de Surinaamse ambassadeur sluiten de Floriade af met ondertekening van een intentie tot samenwerking op 7 oktober 2022. Deze intentie wordt de komende maanden uitgewerkt.

9. Ondertekening afsprakenkader woningbouw Rijk en provincies om tot regionale woondeals te komen

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgevoegde concept afsprakenkader Woningbouw Rijk en provincie Flevoland.
 2. Gedeputeerde de Reus te machtigen om deze bestuurlijke afspraken te ondertekenen op 13 oktober 2022.
 3. Gedeputeerde de Reus te mandateren voor het doorvoeren van redactionele wijzigingen in de teksten van het afsprakenkader.

Samenvatting

In het kader van de Nationale Woon- en Bouwagenda werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan het realiseren van een toegankelijk, betaalbaar woonlandschap van goede kwaliteit. In de afgelopen maanden is individueel gesproken met gemeenten in Flevoland, alsmede corporaties en het waterschap. Uitkomst van deze gesprekken is dat de in de provincie Flevoland bijna 40.000 woningen gebouwd worden tot en met 2030 en dat in alle gemeenten wordt gewerkt aan de ambitie om toe te werken naar meer balans in de woningvoorraad, met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de bestaande voorraad. Dit biedt de basis voor de afspraken tussen het Rijk, provincies en de regio. Gestreefd wordt naar ondertekening van de regionale woondeals begin 2023. Eerste stap die nu wordt gezet is het ondertekenen van een afsprakenkader tussen Rijk en provincies zodat deze woondeals tot stand kunnen komen.

10. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding Maatregelenlijst 2023-2027

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De Maatregelenlijst 2023 – 2027 ter inzage te geven aan Provinciale Staten, door deze in de kluis bij de griffie te deponeren t/m 9-11-2022.
 2. De geheimhouding op deze lijst door Provinciale Staten te laten bekrachtigen middels bijgaand Statenvoorstel.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben onlangs besloten geheimhouding op te leggen op Maatregelenlijst 2023 – 2027. Middels dit besluit bieden Gedeputeerde Staten deze lijst ter inzage aan PS, door deze in de kluis bij de griffie te deponeren en verzoeken PS de geheimhouding te bekrachtigen, omdat deze lijst aanbestedingsgevoelige informatie bevat.

11. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Instemmen met het onderschrijven van de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als samenwerkingsproduct van de regio, waarmee een brede basis wordt gelegd voor samenwerking en afspraken binnen de Regio Zwolle en tussen Rijk en Regio, mits de schakelfunctie van de provincie Flevoland en het belang van de N50/N307/A6 hierin worden opgenomen.
 2. Instemmen met de gezamenlijke uitwerking van deze strategie.
 3. Instemmen met het consulteren van Provinciale Staten over de definitieve versie van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle inclusief de voorgenomen reactie van Gedeputeerde Staten aan de Stuurgroep. Dit te doen via een verzoek tot spoedagendering, omdat de verstedelijkingsstrategie begin november wordt geagendeerd in het BO-MIRT Oost Nederland.
 4. Instemmen met het versturen van een schriftelijke reactie aan de Stuurgroep verstedelijkingsstrategie, na consultatie van Provinciale Staten.

Samenvatting

Er is een verstedelijkingsstrategie voor de Regio Zwolle opgesteld. Deze dient als basis voor afspraken tussen rijk en regio over de verstedelijkingsopgave van de Regio Zwolle. Gedeputeerde Staten stemmen in met de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, mits daarin de schakelfunctie en het belang van goede verbindingen, waaronder de N50 worden opgenomen. De verstedelijkingsstrategie zal voor consultatie aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Download

Besluitenlijst 11 oktober 2022

pdf - 125,65 kB
Open de pdf