Besluitenlijst 19 april 2022

1. Gunning openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht 2023-2035

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht 2023-2025 voor de periode 11 december 2022 tot uiterlijk 31 december 2035 te gunnen aan EBS op basis van de inschrijving van EBS kenmerk xxxxx, d.d. 22 februari 2022 en het daarbij behorende gunningsbesluit en de concessie-beschikking vast te stellen, onder het voorbehoud dat ook Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gedeputeerde Staten van Gelderland een gelijkluidend besluit nemen.
 2. De inschrijvingen van Keolis en Qbuzz af te wijzen en de daarbij behorende afwijzingsbrieven vast te stellen, onder het voorbehoud dat ook Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gedeputeerde Staten van Gelderland een gelijkluidend besluit nemen.
 3. Mandaat te verlenen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om de gunningsbrief, de concessiebeschikking en de afwijzingsbrieven namens Gedeputeerde Staten van Flevoland te ondertekenen.
 4. EBS, Keolis en Qbuzz onder embargo telefonisch op de hoogte te stellen van het besluit tot gunning.
 5. EBS, Keolis en Qbuzz van het besluit tot gunning door middel van bijgaande brieven op de hoogte te stellen.
 6. Bovengenoemde besluiten openbaar te maken vanaf 12 april 2022 15.30 uur, zodat de inschrijvers in staat worden gesteld hun personeel te informeren voordat het besluit in de pers verschijnt.
 7. Voor de advisering over mogelijk ingediende bezwaarschriften tegen de afwijzingsbesluiten en tegen de besluiten die genomen kunnen worden in het kader van de uitvoering van de concessiebeschikking een gezamenlijke hoor- en adviescommissie in te stellen en hiervoor bijgevoegd Instellingsbesluit vast te stellen, onder het voorbehoud dat ook Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gedeputeerde Staten van Gelderland een gelijkluidend besluit nemen.
 8. Mandaat te verlenen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om dit Instellingsbesluit ook namens Gedeputeerde Staten van Flevoland te ondertekenen en bekend te maken.
 9. Provinciale staten voor 12 april 2022 15.30 uur te informeren via een spoedmededeling.

Samenvatting

Elke tien tot vijftien jaar wordt het regionale bus- en treinvervoer opnieuw aanbesteed. De provincies Overijsel, Gelderland en Flevoland zijn op 31 augustus 2021 de aanbesteding van de gezamenlijke concessie IJssel-Vecht 2023-2035 gestart. Deze concessie gaat in december 2022 van start. Op 15 december 2021 hebben de provincies van drie OV-bedrijven een inschrijving ontvangen: Qbuzz, EBS en Keolis. De inschrijvingen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie. Op grond van de beoordeling heeft EBS de aanbieding gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

2. Benoeming nieuw lid Commissie van Advies Fonds Leefbaar Platteland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De heer R. Bergboer te benoemen tot lid van de Commissie van Advies Fonds Leefbaar Platteland 2021 – 2023.
 2. Hiertoe het gewijzigde benoemingsbesluit vast te stellen en de heer Bergboer per brief van uw besluit op de hoogte te stellen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de heer R. Bergboer te benoemen als lid van de Commissie van Advies Fonds Leefbaar Platteland 2021 – 2023.

3. Kennisname QuickScan GezondheidFabriek (GF) en beëindiging stichting GWIA

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de QuickScan GezondheidFabriek waarin geconcludeerd wordt dat de GF een deel van de oorspronkelijke doelstellingen heeft gerealiseerd, een deel van de functie van de GF inmiddels is ingebed in regionale netwerken en een deel inmiddels is achterhaald;
 2. Kennis te nemen dat op basis van de conclusies uit de QuickScan de provincie het verzoek van de GF om jaarlijks financieel bij te dragen aan het voortbestaan niet zal honoreren;
 3. Kennis te nemen dat het bestuur van de stichting GWIA (GezondheidFabriek) in overleg met provincie en gemeente Almere heeft besloten de activiteiten van de stichting te beëindigen en de stichting op te heffen;
 4. € 20.000 bij te dragen aan de beëindiging van de stichting, waardoor de stichting alle activiteiten op een goede manier af kan ronden, waar mogelijk over kan dragen en vervolgens de stichting op zal heffen. Daartoe bijgaande brief aan gemeente Almere te ondertekenen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben op basis van de QuickScan GezondheidFabriek ingestemd met een bijdrage aan het stichtingsbestuur om de activiteiten te beëindigen en de Gezondheidfabriek op te heffen. De GezondheidFabriek heeft afgelopen periode haar meerwaarde getoond in de opbouw van infrastructuur in Flevoland – skill labs onderwijs & zorg, fysiek bij CTCA (Cinnovate Technology Centre Almere) en digitaal bij Big Data Value Centre. De provincie spreekt waardering uit voor de inzet van personeel en bestuur over de afgelopen periode. Het eindrapport van de Quick Scan GezondheidFabriek is openbaar en is gepubliceerd op de site van de GezondheidFabriek.

4. Statutenwijziging Flever

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de statutenwijziging van CMO Flevoland, waarbij de naam Stichting Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO Flevoland) officieel wordt gewijzigd in Stichting Flever.
 2. Bijgaande brief te versturen aan Flever met akkoord op de statutenwijziging.

Samenvatting

Nadat CMO Flevoland eind 2021 een nieuwe koers heeft ingezet onder de naam Flever, geeft Gedeputeerde Staten toestemming om deze wijziging ook officieel in de statuten van de organisatie door te voeren.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 97,40 kB
Open de pdf