Besluitenlijst 10 januari 2023

1. Besluit aanwijzing en mandaat- en machtiging (penvoerder) concessiemanagement IJssel-Vecht 2023-2035

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het 'Besluit aanwijzing en mandaat- en machtiging penvoerder concessiemanagement concessie IJssel-Vecht 2022-2035'.
 2. Mandaat te verlenen aan het Hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid van de provincie Overijssel om de benodigde besluiten te nemen in het kader van het concessiemanagement van deze concessie.
 3. Het hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid van de provincie Overijssel en Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken om in te stemmen met het te verlenen Mandaat en de daarbij behorende volmacht van de Commissaris van de Koning.

Samenvatting

Provincie Flevoland werkt met de provincies Overijssel en Gelderland nauw samen bij het beheer van de openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel aangewezen als penvoerder en daarvoor het Besluit aanwijzing en mandaat en machtiging (penvoerder) concessiemanagement concessie IJssel-Vecht 2022-2035vastgesteld. Het doel van het besluit is onder andere om het concessiemanagement effectief en efficiënt uit te voeren. Het besluit wordt van kracht zodra alle drie provincies hebben ondertekend.

2. IPO Advies Uitwerking rol provincie inzake nieuwe wet Dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Bespreken van het advies van het IPO richting het kabinet over de rol van de provincie in de nieuwe wet ‘Dwingend juridisch instrumentarium’ en het lid van het IPO-bestuur te mandateren voor de bespreking/besluitvorming in het IPO-bestuur.
 2. Na besluitvorming van IPO Bestuur Provinciale Staten met mededeling te informeren over het definitieve IPO advies.

Samenvatting

Gedeputeerden Staten van Flevoland stemmen in met het IPO advies over de rolinvulling van provincies als uitwerking van haar toezegging in de brief van 26 augustus 2022 over de bestuurlijke afspraken inzake opvang van asielzoekers.

3. Voortgang implementatie OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling te informeren over de stand van zaken van de implementatie van de nieuwe concessie IJssel-Vecht 2023-2035 onder voorbehoud dat Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland een zelfde besluit nemen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten besluiten Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken van de implementatie van de nieuwe concessie IJssel-Vecht 2023-2035. Deze concessie is 12 april 2022 door Flevoland, Gelderland en Overijssel gegund aan EBS en start per 11 december 2022.

4. Concept consultatiereactie IPO Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Instemmen met concept consultatiereactie van het IPO op het wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen en het lid van het IPO-bestuur te mandateren voor de bespreking/besluitvorming in het IPO-Bestuur.

Samenvatting

Op 9 november 2022 is het wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen gepubliceerd. Gedeputeerden Staten hebben ingestemd met de concept consultatiereactie van Interprovinciaal Overleg op het wetsvoorstel.

5. Ontwerp Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A. / Hofstra, H.J.

Beslispunten

Aan Provinciale Staten voorstellen om:

 1. De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 in ontwerp vast te stellen.
 2. Het ontwerp vrij te geven voor inspraak.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om een ontwerp vast te stellen van een nieuwe Algemene Subsidieverordening Flevoland. Hierin zijn spelregels opgenomen die voor het indienen en afhandelen van aanvragen om subsidie gelden. De huidige Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 was op onderdelen verouderd. Besluitvorming door Provinciale Staten staat gepland op 22 februari 2023. Na besluitvorming door Provinciale Staten wordt het ontwerp vrijgegeven voor inspraak.

6. Verbouwing provinciehuis fase 2: Inrichtingsprincipes voor het ontwerp

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J. en Gaal, G. van

Beslispunten

 1. De resultaten uit de ateliersessies met Provinciale Staten met betrekking tot de verbouwing fase 2 voor te leggen aan Provinciale Staten.
 2. De vier onderkende thema's: hospitality, ruimte, openbaarheid van bestuur, circulaire en energieneutrale provincie, vast te stellen als kaders voor verdere ontwikkeling van de inrichtings-principes.
 3. Deze thema’s als inrichtingsprincipes mee te geven aan de architect als input voor het ontwerp van de begane grond, inclusief de Statenzaal, het restaurant en het werkgebied van de griffie.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de resultaten van ateliersessies voor te leggen aan Provinciale Staten. Bij de ateliersessies zijn vier thema's onderkend: hospitality, ruimte, openbaarheid van bestuur, circulaire en energie neutrale provincie. GS hebben besloten deze vast te stellen als kaders voor verdere ontwikkeling van de inrichtingsprincipes. Deze thema’s geeft de provincie mee aan de architect voor het ontwerpen van de begane grond, inclusief de Statenzaal, het restaurant en het werkgebied van de griffie.

7. Uitgangspunten participatie

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. In te stemmen met het Statenvoorstel Uitgangspunten participatie. De beslispunten bij dit voorstel zijn:
  1. Kennis te nemen van het document ‘Waarde(n)vol verbinden’
  2. De uitgangspunten participatie vast te stellen voor de verdere uitwerking van het participatiebeleid:
   • a. Participatie betekent een open houding, waarbij Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en medewerkers van de provincie steeds gericht zijn op verbinding met mensen in de samenleving
   • b. De provincie denkt in relaties en handelt vanuit vertrouwen, door processen te (helpen) organiseren waarin samen wordt opgetrokken om van initiatief tot resultaat te komen
   • c. In de samenwerking sluit de provincie zo veel als mogelijk aan op de verschillende wensen die mensen hebben ten aanzien van wijze, onderwerp en intensiteit van meedoen
   • d. De provincie blijft experimenteren met samenwerken en leert daarvan

Samenvatting

Op 26 januari 2022 heeft Provinciale Staten de startnotitie Bestuurlijke vernieuwing /onderdeel participatie(verordening) vastgesteld. Hiermee is onder meer een plan van aanpak vastgesteld om, via een aantal stappen, te komen tot de uitwerking van participatie en de -verordening.

Op basis van gesprekken door de gedeputeerde met een groot aantal fracties, een aantal sessies met de Statencommissie, een inventarisatie van participatietrajecten bij de provincie, de Quick Scan Provinciale Democratie en gesprekken met inwoners en partners is gewerkt aan het document ‘Waarde(n)vol verbinden’, dat schetst het fundament voor bestuurlijke vernieuwing dat bij de provincie Flevoland is gelegd. Het is om te inspireren en een vertrekpunt voor verder leren.

In het verlengde van deze publicatie, zijn ook een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten ten aanzien van participatie opgesteld.

Deze worden in januari 2023, in concept, voorgelegd aan de Statencommissie met de vraag of er nog dingen missen of niet voldoende relevant/wenselijk worden geacht. De uitgangspunten participatie vormen een bouwsteen voor het vervolgtraject om te komen tot participatiebeleid in 2023, met besluitvorming via de BOB-procedure. Op basis hiervan kan vervolgens de participatieverordening worden gemaakt, die uiteindelijk wordt vastgesteld door PS.

8. Doorontwikkeling Batavialand

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het bijgaande Statenvoorstel, waarin Provinciale Staten worden gevraagd om:
  • a. Een investeringskrediet te verlenen van € 7,94 miljoen voor de totale bouwsom van een depotgebouw en een entreegebouw, waarvan € 2,3 miljoen bedoeld is voor de provinciale investeringen en € 5,64 miljoen door het ministerie van OCW betaald zal worden
  • b. Een egalisatiereserve in te stellen voor de toekomstige kapitaallasten, als gevolg van de investeringen
  • c. De lasten op begrotingspost Batavialand vanaf 2023 structureel te verhogen met € 0,3 miljoen
  • d. De kosten voor de verplaatsing van de Bataviawerf, door Batavialand, te dekken uit nog te realiseren opbrengsten van grondverkoop
  • e. Om eventuele risico’s van de doorontwikkeling af te dekken het oormerk ‘Batavialand’ binnen de Brede bestemmingsreserve met € 1 miljoen te verhogen ten laste van het ongeoormerkte deel
  • f. Voor het project ‘Batavia op het land’ binnen de Brede Bestemmingsreserve € 0,2 miljoen toe te voegen aan het oormerk ‘Batavialand’ ten laste van het ongeoormerkte deel en GS te mandateren dit oormerk te programmeren
  • g. De 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen
 2. Een principe akkoord te geven op de overdracht van de grond door gemeente Lelystad aan provincie Flevoland, onder voorwaarde van besluitvorming door gemeente Lelystad. Na besluitvorming van de gemeente over de grondoverdracht van de genoemde percelen te komen tot verdere afronding en definitieve besluitvorming. De verplaatsing van de Bataviawerf binnen de kaders van Provinciale Staten te bekostigen uit de opbrengst van de grond genoemd onder 1.5 (zie ook de geheime bijlage).
 3. Bijlage # 3051764 (Geheime notitie grondoverdracht Bataviawerf) geheim te verklaren conform artikel 5.1 lid 2 b van de WOO.

Samenvatting

De provincie wil samen met Batavialand, OCW en gemeente Lelystad komen tot een doorontwikkeling van het museum en de omgeving van Batavialand. Om dit mogelijk tot maken zal Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan Provinciale Staten voor het beschikbaar stellen van middelen. De nieuwbouw van het museum en het depot, de verplaatsing van de werf en het op land brengen van het schip leidt tot een herkenbare trekpleister voor bezoekers. Met de bijdrage van OCW leidt dit tot een unieke kans voor Flevoland voor een rijks gesubsidieerd museum voor de scheepsarcheologie.

9. Antwoorden statenvragen - CDA - Mogelijke bouwgronden

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van het CDA van 30 november 2022 over mogelijke bouwgronden.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 30 november 2022 heeft de Statenfractie van het CDA vragen gesteld over mogelijke bouwgronden. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 20 december 2022.

10. Antwoorden statenvragen - JA21 - Stikstof aangekocht in Zeewolde

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. 1De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 2 december 2022 over stikstof aangekocht in Zeewolde.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 2 december 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over stikstof aangekocht in Zeewolde. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 20 december 2022.

11. Antwoorden statenvragen - PvdD - Opkoop stikstofruimte door het Rijk voor de luchtvaart

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren van 29 november 2022 over opkoop stikstofruimte door het Rijk voor de luchtvaart.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 29 november 2022 heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over opkoop stikstofruimte door het Rijk voor de luchtvaart. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 20 december 2022.

12. Bestuurlijke reactie aan RRK – concept bestuurlijke nota Landbouw- en voedseltransitie

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J. / Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de concept-bestuurlijke nota van het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer Landbouw- en voedseltransitie, onderzoek naar de provinciale bijdrage in de landbouw- en voedseltransitie in Flevoland.
 2. Kennis te nemen van de hoofdconclusie, de vier deelconclusies en de negen aanbevelingen.
 3. De aanbeveling 4 deels over te nemen, omdat de provincie geen informatie publiceren kan over externe en private financiering van projecten en de overige aanbevelingen geheel over te nemen.
 4. In het kader van bestuurlijke wederhoor uw bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen vast te stellen en deze te verzenden aan de Randstedelijke Rekenkamer (RRK).
 5. Deze besluitvorming inclusief de bestuurlijke reactiebrief te publiceren nadat de RRK het onderzoek heeft gepubliceerd en aangeboden aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Het onderzoek Landbouw- en voedseltransitie, onderzoek naar de provinciale bijdrage in de landbouw- en voedseltransitie in Flevoland behandelt een relevant en actueel onderwerp. In het kader van bestuurlijk wederhoor zijn GS gevraagd een reactie te geven op de concept Bestuurlijke Nota van het onderzoek naar landbouwtransitie en voedseltransitie. Daarbij gaan GS met name in op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Deze worden onderschreven en overgenomen.

13. Verantwoordingsinformatie GS over het 4e kwartaal van 2019, de jaren 2020, 2021 en het 1e , 2e en 3e kwartaal van 2022

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. Na kennisneming in te stemmen met het publiceren op internet van de verantwoordingsoverzichten declaraties en kosten van Gedeputeerde Staten over het 4e kwartaal van 2019, de jaren 2020, 2021 en het 1e , 2e en 3e kwartaal van 2022.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de verantwoordingsinformatie over het 4e kwartaal van 2019, de jaren 2020, 2021 en het 1e , 2e en 3e kwartaal van 2022 vrijgegeven voor publicatie op het internet. De overzichten bevatten informatie over dienstreizen binnen- en buitenland, verblijfskosten, alsmede ontvangen relatiegeschenken.

14. Budgettaire actualisatie programma Mobiliteit 2022-2026

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de budgettaire actualisatie van het programma Mobiliteit 2022 en de gevolgen hiervan voor de meerjarenraming 2023-2026.
 2. De aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie B en C, te verwerken als mandaat C) vast te stellen, en daarmee:
  • a. De aframing van kapitaallasten Infra-projecten 2022, zoals opgenomen in de Zomernota 2022, financieel-technisch te corrigeren (circa € 454.000) om een juiste administratieve verwerking in overeenstemming met het PS-besluit te krijgen (mandaat B)
  • b. Ten laste van het binnen de Brede Bestemmingsreserve gevormde oormerk “Derving opbrengsten OV (Corona)” gedurende de periode 2022-2023 een additionele onttrekking te ramen ten bedrage van circa € 18.000, ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de met betrekking tot de concessie Lelystad gemaakte afspraken in het kader van het Transitieplan OV (mandaat B)
  • c. De voor het jaar 2022 begrote productsaldi voor een bedrag van circa € 5.408.000 af te ramen en deze voor een bedrag van € 2.602.000 door te schuiven naar de begrotingsjaren 2023 tot en met 2025
  • d. De structurele voordelige financiële effecten van de budgettaire actualisatie van het programma Mobiliteit op de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026 ten bedrage van in totaal circa € 745.000 te verwerken
  • e. De hierboven bij ‘c’ en ‘d’ behorende mutaties in de bestemmingsreserve Mobiliteit in dezelfde jaren en voor dezelfde bedragen te wijzigen (mandaat C)
  • f. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het programma Mobiliteit 2022-2026 budgettair geactualiseerd. Ten opzichte van de laatst vastgestelde ramingen hebben zich diverse ontwikkelingen in beleid en uitvoering voorgedaan die aanleiding geven tot het actualiseren van de begroting.

15. Woo-verzoek Stikstof, Ammoniak, NH3, NOx, depostie,

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie m.b.t. Stikstof, Ammoniak, NH3, NOx, depostie, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
 2. Het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie m.b.t. Stikstof, Ammoniak, NH3, NOx, depostie, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

16. Beslissing op bezwaar - drie POP3 projecten

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het advies en de overwegingen van de nieuw ingestelde adviescommissie ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Flevoland, 2021' over te nemen.
 2. Het bezwaar van O. Boerma gegrond te verklaren en alsnog een subsidie van maximaal € 500.000, te verlenen waarbij RVO.nl na het besluit van GS de subsidiebeschikking namens GS ondertekent en verstuurt.
 3. Het bezwaar van Koenraadt gegrond te verklaren en alsnog een gedeeltelijke subsidie van maximaal € 134.289,60 te verlenen waarbij, RVO.nl na het besluit van GS de subsidiebeschikking namens GS ondertekent en verstuurt.
 4. Het bezwaar van Weidsicht VOF ongegrond te verklaren, en de afwijzing van de subsidieaanvraag in stand te laten.
 5. De uit te betalen subsidie ten laste te brengen van begrotingspost uitvoeringsreserve POP (nr. B027).
 6. Aan O. Boerma een vergoeding voor gemaakte proces kosten toe te kennen, ad € 1.352,50 en deze te dekken uit de begrotingspost “Uitvoeringskosten POP”.
 7. Provinciale Staten middels bijgevoegde mededeling te informeren.

Samenvatting

Met deze beslissing op bezwaar handelt Gedeputeerde Staten drie, onder de maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Flevoland, 2021', ingediende bezwaren af.

17. Verlengen lening aan Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V.

Portefeuillehouder

Reus, J. de / Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het verlengen van de lening aan Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City C.V. ter hoogte van € 600.000 met een oorspronkelijke vervaldatum 15 oktober 2022 tot en met 30 juni 2023.

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft ingestemd met het verlengen van de lening van € 600.000 aan OMALA NV/Airport Garden City CV met een oorspronkelijke vervaldatum 15 oktober 2022 tot en met 30 juni 2023. Deze lening valt binnen de eerder gemaakte afspraken over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark door OMALA NV.

18. Reactienota Zienswijzen Rondweg Lelystad-Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef)

Portefeuillehouder

Reus, J. / Gaal, G. van

Beslispunten

 1. In te stemmen met de Reactienota Zienswijzen Rondweg Lelystad-Zuid.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Reactienota Zienswijzen Rondweg Lelystad-Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef). In het derde kwartaal van 2022 is de planologische procedure gestart door de Uitgangspuntennotitie Rondweg Lelystad-Zuid en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rondweg Lelystad-Zuid van 7 september tot en met 19 oktober 2022 ter inzage te leggen. Er zijn in totaal 26 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn opgenomen in de Reactienota Zienswijzen Rondweg Lelystad-Zuid. Tevens heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) advies uitgebracht over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage Rondweg Lelystad-Zuid. Een reactie op dit advies is ook opgenomen in de Reactienota.

19. Begrotingswijziging landschap 2022

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
  • a. De raming op begrotingsonderdeel 1.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en landschap wordt verhoogd met € 60.000 ten laste van het oormerk Landschapsvisie (R009084) binnen de Brede bestemmingsreserve voor de uitvoering van het Programma Landschap van de Toekomst
  • b. Hiermee uitvoering wordt gegeven aan Programma Landschap van de Toekomst (Statenvoorstel #2802917) van 31 maart 2021
  • c. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de gemandateerde begrotingswijziging ten behoeve van de uitvoering van het Programma Landschap van de Toekomst in 2022 vastgesteld.

20. Het afdoen van een handhavingsverzoek van Stichting Annemieke en NewMob grote grazers OVP

Portefeuillehouder

Gaal, G. van / Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Instemmen met de brief aan Stichting NewMob die ziet op een handhavingsverzoek tot het verwijderen van alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen en omliggende natuurgebieden.

Samenvatting

Stichting Annemieke en Stichting NewMob hebben een handhavingsverzoek gedaan. Zij vragen alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen en omliggende natuurgebieden te verwijderen vanwege het ontbreken van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Het handhavingsverzoek wordt niet behandeld omdat Stichting NewMob geen belanghebbende is. De provincie is bovendien niet bevoegd te handhaven omdat er geen sprake is van een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

21. Ontwerp Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2023’

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis nemen van de Notitie Evaluatie Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022'.
 2. Het ontwerp voor de Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2023 vast te stellen.
 3. Het ontwerp voor de Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2023' vrij te geven voor inspraak en daarbij te kiezen voor een inspraakperiode van vier weken in plaats van zes weken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland leggen haar Ontwerp Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2023' ter inzage van 27 december 2022-17 januari 2023 zodat hierop (schriftelijke) zienswijzen kunnen worden gegeven. Deze subsidieregeling is in nauwe samenwerking met de Flevolandse gemeenten, Visit Flevoland en andere partners ontworpen. De Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2023' worden in januari 2023 voor besluitvorming aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.

22. Vaststelling subsidie Flevolandse Corona Overbruggingslening

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De verstrekte subsidie aan De Aanjager B.V. vast te stellen op € 5.565,51.
 2. Af te zien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant over de verkregen subsidie.

Samenvatting

Begin 2021 heeft de provincie middelen verstrekt aan De Aanjager B.V. om Flevolands mkbbedrijven, die in basis gezond zijn maar door de Corona-crisis in de problemen zijn gekomen, te helpen via een Corona-overbruggingslening (COL). Deze middelen waren aanvullend op de COL middelen van het Rijk voor het geval dat er onvoldoende middelen beschikbaar waren om alle Flevolandse aanvragen te honoreren. Achteraf is gebleken dat de Rijksregeling toereikend was. Hierdoor zijn de Flevolandse middelen niet nodig geweest. Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland stellen nu de subsidie vast op de werkelijk gemaakte kosten.

23. Verzoek gemeente Noordoostpolder tot financiële bijdrage renovatie Kadoelerbrug

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het afwijzen van het verzoek tot financiële bijdrage renovatie Kadoelerbrug.
 2. Gemeente Noordoostpolder hierover te informeren middels bijgevoegde brief.

Samenvatting

Het college wijst het verzoek tot een financiële bijdrage voor de renovatie Kadoelerbrug van de gemeente Noordoostpolder af en informeert het college van de gemeente met een brief over haar besluit.

24. Vierde kwartaalrapportage MKB Schakelteam Flevoland

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de vierde kwartaalrapportage (Q3 2022) van het MKB Schakelteam Flevoland.
 2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

De provincie Flevoland heeft, samen met 27 partners, in november 2020 een MKB-deal toegekend gekregen van het ministerie van EZK. Op 1 september 2021 is het MKB Schakelteam gestart om ondernemers (2-10 werknemers) bij al hun (crisis)vraagstukken te ondersteunen en adviseren. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de vierde kwartaalrapportage van het MKB Schakelteam (Q3 2022) en deze rapportage naar Provinciale Staten gestuurd.

25. Position paper LTO voorkeurslocatie kazerne

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het standpunt LTO Noord Afdeling Zuidelijk Flevoland; 2. LTO Noord te berichten dat de provincie de position paper onder de aandacht zal brengen in gesprekken die het Ministerie van Defensie met onder meer de provincie wil voeren.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het standpunt van LTO Noord Afdeling Zuidelijk Flevoland over de door het Miniserie van Defensie bekend gemaakte voorkeurslocatie voor een kazerne in Flevoland en zullen het standpunt onder de aandacht brengen tijdens de aangekondigde gesprekken met Defensie.

Download

Besluitenlijst 10 januari 2023

pdf - 193,10 kB
Open de pdf