Besluitenlijst 14 maart 2023

1 Voortgangsrapportage Krachtige Samenleving 2019-2022

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Krachtige Samenleving 2019-2022;
 2. Deze voortgangsrapportage via bijgaande mededeling met Provinciale Staten te delen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten presenteren de voortgangsrapportage 2019-2022 van het programma Krachtige Samenleving met de programmalijnen gezond en veerkrachtig Flevoland (WEL in Flevoland), toekomstbestendige gezondheidszorg en arbeidsmarkt & participatie.

2 Ondertekening woondeals MRA en ZUND-gemeenten

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de woondeal MRA en de woondeal ZUND-gemeenten met als belangrijkste punten:
  • a. In de MRA worden van 2022 tot en met 2030 in totaal 171.200 woningen gebouwd, waarvan 31.400 woningen in de provincie Flevoland (Almere en Lelystad). In de ZUND-gemeenten (Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten) worden daarnaast 8.343 woningen gebouwd. Hierbij is een concretisering gemaakt naar grote bouwlocaties die cruciaal zijn voor realisatie van de totale regionale opgave.
  • b. Afspraken over bijdragen aan de betaalbaarheidsdoelstellingen om twee derde betaalbaar te bouwen met het streven om in de nieuwbouw toe te groeien naar minimaal 30% sociale huur en procesafspraken over uitwerking per gemeente.
  • c. Realisatie woningbouw onder aantal kritische succesfactoren, zoals elektriciteitsnetwerken en aansluitingen, stikstof, mobiliteit, focus op de uitvoering.
  • d. In de woondeals staat dat, indien de randvoorwaarden niet of niet tijdig worden ingevuld en er geen alternatieve oplossingen voor het wegnemen van knelpunten worden gevonden, dit ertoe leidt dat de woningbouwdoelstelling tot en met 2030 niet (tijdig) gerealiseerd wordt.
  • e. Procesafspraken over duurzame en toekomstbestendige bouw.
  • f. Procesafspraken over de uitwerking in lokale woonzorgvisies op woningbouw voor ouderen, verpleegzorgplekken en huisvesting van aandachtsgroepen.
  • g. Afspraken over samenwerking, sturing en monitoring en bijbehorende overlegstructuur.
 2. In te stemmen met de aanvullende verklaring tussen de gemeenten in Flevoland, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en ministerie van BZK over de relatie tussen de woondeals en de Strategische Agenda Flevoland.
 3. Gedeputeerde De Reus te machtigen om de woondeals en de aanvullende verklaring te ondertekenen op 15 maart 2023.
 4. Gedeputeerde De Reus te mandateren om redactionele wijzigingen in de teksten door te voeren.

Samenvatting

De woningnood in Nederland is hoog. Elke partij heeft een rol te vervullen om het woningtekort aan te pakken en de sociale en betaalbare woningvoorraad te verhogen. Daarom ondertekent Provincie Flevoland als één van de partners de woondeal MRA en de woondeal ZUND-gemeenten. In de MRA tekenen de gemeente Almere en Lelystad mee. In de woondeal ZUND-gemeenten de gemeenten Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten. In deze steden worden in totaal bijna 40.000 woningen gebouwd, waarvan een aanzienlijk deel voor de sociale en betaalbare woningvoorraad. Zo draagt provincie Flevoland bij aan het terugdringen van de woningnood en aan het realiseren van meer sociale en betaalbare woningen tussen 2022 en 2030.

3 Aanbieding jaarverslag 2022 Bezwarencommissie provincie Flevoland

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van het jaarverslag Bezwarencommissie Flevoland 2022

Samenvatting

De bezwarencommissie is een onafhankelijke commissie en behandelt bezwaarschriften gericht tegen besluiten van GS en PS. leder jaar maakt de commissie een jaarverslag. Het jaarverslag bevat alle bij de commissie binnengekomen en behandelde zaken en is aangevuld met informatie over bestuurlijke (hoger) beroepszaken bij de rechtbank en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van zaken die eerder bij de commissie zijn geweest.

4 Ondertekenen prestatieovereenkomst 2023- 2025 met RVO.nl – POP3

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. 1. In te stemmen met het aangaan van de prestatieovereenkomst 2023-2025 met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl), voor de uitvoering van het Plattenlandsontwikkelingsprogramma (POP3), inhoudend dat:
  • a. De prestatieovereenkomst 2023-2025 wordt ondertekend;
  • b. RVO.nl daarvan schriftelijk op de hoogte zal worden gesteld.
 2. In te stemmen met de uit deze prestatieovereenkomst voortvloeiende uitvoeringskosten van in totaal € 1.524.044 over de jaren 2023-2025. Deze kosten ten laste te brengen van het beschikbaar gestelde budget “Uitvoeringskosten POP3”.
 3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie c) vast te stellen voor de uitvoeringskosten POP3 over het jaar 2023 waarbij het budget “Uitvoeringskosten POP3” met € 182.164 wordt verhoogd en dit bedrag onttrokken wordt uit de reserve POP.
 4. Provinciale Staten via de bijgevoegde PS-Mededeling te informeren over dit in mandaat genomen besluit.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de prestatieovereenkomst van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) op 7 maart ondertekend. De presentatieovereenkomst bevat onderlinge afspraken tussen de Provincie en RVO.nl over de activiteiten van RVO.nl en uitvoeringskosten die de Provincie moet betalen aan RVO.nl voor de uitvoering van het Platteland ontwikkelingsprogramma (POP3) in de periode 2023 tot en met 2025. De door RVO.nl uit te voeren activiteiten zijn nodig om de lopende POP3 subsidieprojecten af te ronden en de afronding van het POP3 programma in 2025 te realiseren.

5 Subsidieverlening 2023-2026 - Gemeente Lelystad - Poort Lelystad fase 1

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Een subsidie van maximaal € 2.850.000 te verstrekken aan Gemeente Lelystad als bijdrage in de kosten van het realiseren van Poort Lelystad fase 1 , in navolging van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Poort Lelystad fase 1;
 2. De onder 1 genoemde subsidie toe te kennen onder de ontbindende voorwaarde dat de gemeente Lelystad de in het Convenant toegezegde middelen (€ 1.000.000) ook aan het project beschikbaar stelt en Staatsbosbeheer de bijdrage in natura doet door twee slenken te realiseren in het gebied van Poort Lelystad.

Samenvatting

Provincie Flevoland verstrekt een subsidie ter hoogte van maximaal € 2.850.000 aan gemeente Lelystad als bijdrage in de kosten van het realiseren van het project Poort Lelystad fase 1 in de periode 2023-2026

6 Black Pencil toevoegen aan de Flevolandse culturele basisinfrastructuur

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De intentie uit te spreken om Black Pencil toe te voegen aan de Flevolandse culturele basisinfrastructuur;
 2. Om dit mogelijk te maken de eerste wijziging van de Nadere regels ‘Professionele Podiumkunst 2022’ in ontwerp vast te stellen;
 3. Op het ontwerp inspraak te laten plaatsvinden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp Nader regels Professionele Podiumkunsten vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Met de ontwerp nadere regels wordt Black Pencil toegevoegd aan de lijst met de Flevolandse culturele basisinfrastructuur (Flevolandse BIS)

7 IBT zorgplicht afvalwater Oosterwold, reactie op concept plan van aanpak

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. In te stemmen met de brief aan de gemeente Almere inzake de reactie op het concept plan van aanpak voor de invulling van de zorgplicht voor het afvalwater in Oosterwold
 2. Provinciale Staten met bijvoegde mededeling te informeren over de stand van zaken op dit dossier.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben per brief aan de gemeente Almere een reactie gegeven op het concept plan van aanpak voor de invulling van de gemeentelijke zorgplicht voor het afvalwater in Oosterwold. Vanaf 6 juli 2022 staat de gemeente Almere onder actief toezicht van de provincie voor het niet invullen van die zorgplicht. Sindsdien is er door de gemeente hard gewerkt aan een plan van aanpak voor het alsnog invullen van de zorgplicht. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het waterschap. Op 9 februari 2023 is een bestuurlijk overleg geweest tussen de provincie, de gemeente en het waterschap over het concept plan van aanpak. Het concept plan van aanpak is een goede eerste aanzet hoe de gemeente het hersteltraject wilt gaan vormgeven. De brief van Gedeputeerde Staten gaat in op een aantal zaken die in het bestuurlijk overleg aan de orde zijn geweest, waaronder de juridische borging en de samenwerking en communicatie met bewoners. Op basis hiervan kan de gemeente het plan van aanpak afronden en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.

8 Mededeling landbouw- en voedselvisie moties november 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Bijgaande mededeling Landbouw- en voedselvisie aan te bieden aan Provinciale Staten

Samenvatting

Provinciale Staten ontvangen een mededeling in antwoord op moties 7 “Flevoland innovatieproeftuin Nederland” en 20 “Landbouwtransitie in Flevoland” van 22 november 2022.

9 Ophogen Subsidieplafond 2023 Nadere regels ‘Ondersteuning maatschappelijke initiatieven Oekraïense vluchtelingen’

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Het subsidieplafond voor Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’ voor 2023 op te hogen met €100.000 tot een bedrag van €200.000
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
  • de huidige raming op de begrotingspost “Oekraïne noodfonds” wordt geactualiseerd o.b.v. de werkelijke inzet in 2022;
  • de raming op de begrotingspost “Oekraïne noodfonds” wordt verhoogd met € 500.000 ten laste van het ongeoormerkte deel binnen de Brede Bestemmingsreserve;
  • hiermee uitvoering wordt gegeven aan de motie van Provinciale Staten van 25 januari 2023;
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Provinciale Staten hebben extra budget voor het Oekraïne noodfonds ter beschikking gesteld. Een deel van dit extra budget wordt gebruikt om het beschikbare subsidieplafond voor de “Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen” op te hogen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van Provinciale Staten uit hun vergadering van 25 januari 2023.

10 Subsidieverlening EBS Public Transportation Laadinfrastructuur concessie IJsselVecht 2023-2035

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Een incidentele subsidie van € 1.115.000 te beschikken aan EBS Public Transportation B.V. voor de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische bussen in de concessie IJssel-Vecht 2023-2035;
 2. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
  • binnen de begrotingspost ‘Openbaar streekvervoer’ in 2023 een last wordt geraamd ter grootte van € 1.115.000, waarmee de incidentele subsidielast wordt gedekt;
  • de binnen de bestemmingsreserve Mobiliteit geoormerkte restantmiddelen voor een bedrag van € 385.000 worden ontdaan van het oormerk ‘Ondergrondse verduurzaming OV-infra IJssel-Vecht’, ten gunste van het ongeoormerkt deel van de bestemmingsreserve Mobiliteit;
  • Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

In de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht 2023-2035 heeft Gedeputeerde Staten € 1,35 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor het realiseren van laadinfrastructuur voor elektrische bussen. Met het beschikbaar stellen van de subsidie wordt bijgedragen aan de versnelling van de verduurzaming. Gedeputeerde Staten stemmen ermee in dat € 1.115.000 van het gereserveerde bedrag wordt aangewend om een incidentele subsidie te verstrekken aan EBS voor het realiseren van laadinfrastructuur in Lelystad en Emmeloord ten behoeve van de inzet van elektrische bussen in de concessie IJssel-Vecht 2023-2035. Hierop zal de provinciale begroting 2023 worden aangepast.

11 Vaststellen Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord 2023-2030 Flevoland-2

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord 2023- 2030 Flevoland.
 2. Uitvoeringsprogramma ter kennisgeving voor te leggen aan provinciale Staten

Samenvatting

De Provincie Flevoland heeft zich op 13 januari 2020 aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA) van het ministerie van I&W. In de jaren 2020-2022 zijn activiteiten door de provincie opgestart en uitgevoerd. Op 21 februari 2023 hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord 2023-2030 Flevoland vastgesteld. Daarin staat welke maatregelen de provincie gaat nemen om mee te helpen de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren zodat ook de gezondheid van Nederlanders verbetert. Het uitvoeringsprogramma is te raadplegen op de provinciale website in het Dossier Schone Lucht.

12 Vaststelling Nadere Regels Vergroten Belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten 

 1. Bij de definitieve vaststelling van de Nadere regels ter verduidelijking twee ambtshalve wijzigingen aan te brengen in artikel 6 ‘weigeringsgronden’ en artikel 9 ‘Subsidieplafond.
 2. De Nadere Regels ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023’ met inachtneming van de ambtshalve wijzigingen definitief vast te stellen en direct open te stellen voor 1 maart 2023.
 3. Provinciale Staten te informeren over de nieuwe Nadere Regels middels toegevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 7 maart 2023 de Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023' definitief vastgesteld. Deze Nadere regels zijn in nauwe samenwerking met de Flevolandse gemeenten, Visit Flevoland en andere partners ontworpen en is een herijking van de Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018 - 2022'. De Nadere regels bieden een kader voor ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector om één keer in de twee jaar subsidie aan te kunnen vragen voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en producten, die de recreant en/of bezoeker het Verhaal van Flevoland laat beleven. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal € 30.000 euro subsidie aanvragen. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 160.000,- (prijspeil 2023) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

13 Verzoek Waterschap Zuiderzeeland tijdelijk plaatsen aluminiumsulfaat dosering afvalwaterzuiveringsinstallatie Tollebeek

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten 

 1. In te stemmen met het afzien van handhavend optreden tegen Waterschap Zuiderzeeland vanwege het tijdelijk plaatsen van een doseertank voor het gebruik van aluminiumsulfaat bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tollebeek tot en met 31 juli 2023.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met het verzoek van het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland tot het afzien van handhavend optreden vanwege het tijdelijk plaatsen van een doseertank voor het gebruik van aluminiumsulfaat bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tollebeek. Dit vanwege een tekort aan ijzerchloride op de Europese markt. Door de gestegen energieprijzen zijn een aantal producenten in Europa gestopt met het maken van bepaalde producten waardoor ijzerchloride nauwelijks beschikbaar was. Gedeputeerde Staten hebben het publieke belang en het milieubelang van de goede werking van de AWZI Tollebeek aan elkaar afgewogen en zijn van mening dat het publieke belang zwaarder weegt dan het milieubelang dat gediend is bij handhavend optreden.

14 Uitwerking Motie 'Boerenmolens'

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de aandachtspunten over de Motie ‘Boerenmolens’ zoals verwoord in de bijgevoegde Mededeling.
 2. In te stemmen met de geformuleerde conclusie over het verhogen van de toegestane tiphoogte van boerenmolens.
 3. Provinciale Staten middels de Mededeling te informeren over de aandachtspunten en de conclusie.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de Motie ‘Boerenmolens’ uitgevoerd. Door het gevraagde onderzoek zijn aandachtspunten en een conclusie geformuleerd. Provinciale Staten wordt doormiddel van een Mededeling hierover geïnformeerd.

15 Vaststellen openbaar besluit tot weigering en intrekking omgevingsvergunning Creil Exploitatie B.V.

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. Ten aanzien van varkenshouderij Creil Exploitatie B.V., Zuidermeerpad 4 te Creil, gelet op het ernstig gevaar dat de beschikking mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen, te besluiten:
  • a. de aangevraagde omgevingsvergunning (OLO-nummer 5508143), ten behoeve van het plaatsen van een mestzak en het wijzigen van de dierenaantallen te weigeren en
  • b. de in 2006 voor deze inrichting verleende oprichtingsvergunning met kenmerk MB/06.030141/A en de daarop volgende besluiten tot wijziging van deze vergunning in te trekken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de door Creil Exploitatie B.V., locatie Zuidermeerpad 4 te Creil, aangevraagde omgevingsvergunning (milieu / revisie) te weigeren en de oprichtingsvergunning uit 2006 inclusief latere wijzigingen daarvan in te trekken. Het besluit is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek dat is uitgevoerd op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (‘Wet Bibob’). Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend.

Download

Besluitenlijst 14 maart 2023

pdf - 159,71 kB
Open de pdf