Besluitenlijst 21 februari 2023

1. Besluiten motie SROI en Manifest MVOI + rapportage MVOI

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. De afdoening van de motie SROI zal geschieden door opname van een SROI-paragraaf in het nieuwe inkoopbeleid dat na de coalitievorming ter besluitvorming aan provinciale staten zal worden aangeboden.
 2. Door eenheid JZIB te laten onderzoeken of het meerwaarde heeft om na vaststelling van het nieuwe inkoopbeleid het Manifest MVOI te ondertekenen en daarbij tevens te onderzoeken of de verplichtingen die dit schept praktisch uitvoerbaar zijn voor de Provincie.
 3. Provinciale staten te informeren over de inspanningen en resultaten op MVOI in 2022.
 4. Provinciale staten te informeren over de afhandeling van de motie SROI.

Samenvatting

Op 9 november 2022 is er in Provinciale staten(PS) een motie aangenomen waarin PS het college verzoekt om een SROI-paragraaf in het inkoopbeleid van de provincie op te nemen. De SROI-paragraaf wordt toegevoegd aan het nieuwe inkoopbeleid van de provincie dat na vorming van de nieuwe coalitie ter besluitvorming aan PS zal worden aangeboden. Parallel hieraan zal eenheid Juridische zaken en besluitvorming (JZIB) onderzoek doen naar de meerwaarde en de praktische uitvoerbaarheid (inclusief financiële consequenties) als het gaat om ondertekening van het MVOI Manifest. Tot slot informeert eenheid JZIB Gedeputeerde Staten over inkopen en aanbestedingen van de provincie waarin MVOI is toegepast middels een rapportage MVOI. Provinciale staten zal van de genomen besluiten op de hoogte worden gebracht en de rapportage ontvangen in een mededeling.

2. Antwoorden statenvragen Partij voor de Dieren - Vergunningen Flevolandse veehouderijen

Portefeuillehouder

Gaal, G. van / Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de statenvragen van de Partij voor de Dieren over vergunningen Flevolandse veehouderijen.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 20 januari 2023 heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke statenvragen gesteld over vergunningen Flevolandse veehouderijen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 14 februari 2023.

3. Transparant bestuur

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het eindrapport van het onderzoek 217a Provinciewet Openheid en transparantie van Bestuur.
 2. De vijf lessen over te nemen en deze onder de aandacht te brengen in de nieuwe bestuursperiode bij het college van Gedeputeerde Staten, namelijk:
  • a. Breng het informatiebeheer van de provincie (verder) op orde
  • b. Investeer in relaties en ga de interactie aan
  • c. Ga van bestuurlijke hiërarchie naar netwerksamenwerking
  • d. Richt de organisatie (beter) op deze manier van werken in
  • e. Werk binnen GS gezamenlijk aan openheid en transparantie door elkaars (voorgenomen) handelen te bevragen
 3. De directie te vragen de lessen zo uit te werken dat het volgende college van Gedeputeerde Staten bij de start van de volgende bestuursperiode hiervan gebruik kunnen maken.
 4. Het onderzoeksrapport aan Provinciale Staten (met bijgevoegde Mededeling eDocs 3075371) beschikbaar te stellen gelet op hun betrokkenheid bij het onderzoek en te zenden aan de Randstedelijke Rekenkamer en aan de externe deelnemers aan het onderzoek.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben onderzoek gedaan naar de vraag hoe het bestuur zijn doelmatigheid en doeltreffendheid kan ontwikkelen op het aspect van openheid en transparantie van bestuur. Met diverse groepen betrokkenen is gesproken en op basis van hun inbreng zijn samengevat vijf lessen geformuleerd voor een volgend college van Gedeputeerde Staten.

4. Incidentele subsidie; uitvoering Programma Natuur 2021

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De Vereniging Natuurmonumenten een incidentele subsidie van € 18.971,78 inclusief btw. verlenen voor gemaakte kosten uit 2021, voor projecten zoals onderstaand beschreven.
 2. Aan Staatsbosbeheer een incidentele subsidie van €8.847,00 inclusief btw. verlenen voor gemaakte kosten uit 2021, voor projecten zoals onderstaand beschreven.
 3. Deze subsidies te verlenen met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 7 februari 2023 besloten om een incidentele subsidie te verlenen aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer opvolgend en complementerend aan de eerder verleende subsidies in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Dit ter uitvoering van het Programma Natuur in Flevoland in 2021.

5. Instemmen uitstel onderbrengen asbest basistaken bij de OFGV door de gemeente Noordoostpolder

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. Instemmen met het uitstellen van het onderbrengen van de asbestbasistaken per 5 april 2023 door de gemeente Noordoostpolder bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Samenvatting

Gedeputeerden Staten hebben gemeente Noordoostpolder uitstel verleend om de asbestbasistaken uiterlijk op 5 april 2023 onder te brengen bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek.

6. Intrekking Nadere regels subsidiering opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. De bij besluit van 19 januari 2016 (kenmerk 1838339) vastgestelde ‘Nadere regels subsidiering opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland’ met terugwerkende kracht per 4 juni 2020 in te trekken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland trekken de ‘Nadere regels Nadere regels subsidiering opruimen drugsafvaldumpingen Flevoland’ met terugwerkende kracht per 4 juni 2020 in. Zij hadden verzuimd om deze in te trekken bij het van kracht worden van ‘Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2020’.

7. Subsidieverlening Zero Emissiebussen 2022-2024

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De specifieke uitkering “Zero Emissiebussen 2022-2024” ten bedrage van € 775.000, zoals deze door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk is toegekend aan provincie Flevoland, in de vorm van een subsidie te beschikken aan EBS Public Transportation B.V., de concessiehouder van de concessie IJssel-Vecht 2023-2035.
 2. Een aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) in het kader van deze specifieke uitkering vast te stellen, inhoudende dat:
  • a. De van de minister van Infrastructuur en Waterstaat te ontvangen specifieke uitkering ter grootte van € 775.000 in het begrotingsjaar 2023 als baat wordt geraamd.
  • b. Binnen de begrotingspost ‘Openbaar streekvervoer’ in 2023 een last wordt geraamd ter grootte van € 775.000 waarmee het college van Gedeputeerde Staten in staat wordt gesteld de specifieke uitkering Zero Emissiebussen 2022-2024 in de vorm van een incidentele subsidie aan de concessiehouder van de concessie IJssel-Vecht 2023-20235 tot maximaal het van de minister te ontvangen bedrag te kunnen verstrekken.
  • c. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de regeling Specifieke Uitkering Zero Emissiebussen 2022-2024 beschikbaar gesteld waarmee een bijdrage in de aanschafkosten van ZE-bussen wordt verstrekt. Het primaire doel van de regeling is de verlaging van het aantal diesel- en aardgaskilometers in het openbaar vervoer en een verhoging van het aantal kilometers in het openbaar vervoer zonder uitstoot van koolstofdioxide of stikstofoxide. Voor de uitvoering van de concessie IJssel-Vecht heeft concessiehouder EBS 31 nieuwe ZE-bussen gekocht. Gedeputeerde Staten stemmen ermee in dat de van de minister te ontvangen specifieke uitkering tot maximaal het te ontvangen bedrag zal worden aangewend om de specifieke uitkering in de vorm van een subsidie aan de concessiehouder van de OV-concessie IJssel-Vecht te verstrekken. Hierop zal de provinciale begroting 2023 worden aangepast.

8. Verkenning regionaal innovatiedistrict Almere

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van een eerste (ruimtelijke) verkenning naar een regionaal innovatiedistrict in Almere.
 2. In te stemmen met de mededeling aan Provinciale Staten over de uitkomst van deze eerste verkenning.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de verkenning die uitgevoerd wordt door Dialogic naar een regionaal innovatiedistrict in Almere. Met een mededeling informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over deze verkenning.

9. Verlenging realisatie- en vaststellingstermijn duurzaam dak Dossier Van Veelen Holsteins VOF - Duurzaam dak Vleetweg 4 Biddinghuizen

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het verzoek van de heer Van Veelen om een verlenging van de realisatie en vaststellingstermijn van zijn aanvraag ‘Van asbest naar duurzaam dak’ tot en met eind september 2023, met toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met het verzoek van Van Veelen Holsteins VOF te Biddinghuizen om een verlenging van de realisatie- en vaststellingstermijn van hun aanvraag ‘Van asbest naar duurzaam dak’ met 9 maanden vanwege aannemelijke omstandigheden.

10. Antwoorden Statenvragen - GroenRood - Noodhulp Turkije

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A. / Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de Statenvragen van GroenRood over Noodhulp Turkije.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 6 februari 2023 heeft Statenfractie van GroenRood heeft schriftelijke statenvragen gesteld over Noodhulp Turkije. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 14 februari 2023.

11. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - problemen ontbreken riool en daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor de gemeente Almere

Portefeuillehouder

Gaal, G. van en Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de statenvragen van 50PLUS - problemen ontbreken riool en daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor de gemeente Almere.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 23 januari 2023 heeft de Statenfractie van 50PLUS schriftelijke statenvragen gesteld over problemen ontbreken riool en daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor de gemeente Almere. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 21 februari 2023.

12. Voortgangsrapportage Floriade-Flevo Campus juli 2022 - november 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De voortgangsrapportage gebiedsprogramma Floriade-Flevo Campus juli 2022 - november 2022 vast te stellen en met bijgevoegde mededeling aan Provinciale Staten aan te bieden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de voortgangsrapportage gebiedsprogramma Floriade-Flevo Campus over de periode december 2021 tot juni 2022 vastgesteld en aan Provinciale Staten aangeboden. In deze voortgangsrapportage zijn de provinciale inbreng en haar activiteiten over deze periode voor de Floriade Expo 2022 opgenomen.

13. Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de resultaten van het Werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2022.
 2. In te stemmen met de mededeling aan Provinciale Staten over de uitkomsten van het Werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2022.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het werkgelegenheidsonderzoek 2022 en het onderzoek naar Provinciale Staten gestuurd. Samengevat is de conclusie dat in 2022 met ruim 6.700 is toegenomen. Een groei van 3,4%. Hiermee zijn er meer dan 200.000 banen in Flevoland. In alle Flevolandse gemeenten groeit het aantal banen. Ook het aantal vestigingen is gegroeid.

14. Vaststellen voorgangsrapportage uitvoering beleidskader beheer Oostvaardersplassen coalitieperiode 2019-2023

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de voortgangsrapportage uitvoering beleidskader beheer Oostvaardersplassen, coalitieperiode 2019-2023.
 2. De voortgangsrapportage ter informatie te delen met Provinciale Staten middels bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Met de voortgangsrapportage worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering beleidskader beheer Oostvaardersplassen aan het eind van deze coalitieperiode.

15. Vervolgstappen akkervogels Flevoland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Kennisnemen van het advies en in te stemmen met het opstellen van een actieplan Akkervogels.
 2. Met bijgevoegde mededeling Provinciale Staten informeren over de vervolgstappen met betrekking tot de akkervogels in Flevoland.

Samenvatting

Gelet op de achteruitgang van de akkervogels in de provincie, willen betrokken partijen (Flevolands Agrarisch Collectief, LTO, Kenniscentrum akkervogels en Landschapsbeheer Flevoland) aanvullende stappen zetten. Het advies is om tot een actieplan akkervogels te komen.

16. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Investeringen Horizon ten behoeve van de Flevolandse economie

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de Statenvragen van 50PLUS over investeringen Horizon ten behoeve van de Flevolandse economie.
 2. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 30 januari 2023 heeft de Statenfractie van 50PLUS schriftelijke Statenvragen gesteld over investeringen Horizon ten behoeve van de Flevolandse economie. De antwoorden op deze vragen zijn vastgesteld tijdens de GS vergadering op 21 februari 2023.

17. Antwoorden Statenvragen - JA21 - Kosten en opbrengsten Horizon

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de Statenvragen van JA21 over kosten en opbrengsten Horizon.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 31 januari heeft de Statenfractie van JA21 schriftelijke Statenvragen gesteld over kosten en opbrengsten Horizon. De antwoorden zijn vastgesteld in GS op 21 februari 2023.

Download

Besluitenlijst 21 februari 2023

pdf - 148,86 kB
Open de pdf