Wet- en regelgeving over subsidies

Een subsidie is een financiĆ«le bijdrage van een overheid voor bepaalde activiteiten van een aanvrager. Een subsidie is nooit een betaling voor geleverde goederen of diensten.  De provincie Flevoland verleent subsidie op basis van een aantal juridische documenten, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).

Regels

In de Awb zijn in hoofdstuk 4 allerlei normen opgenomen waar de provincie rekening meehoudt bij het geven van subsidies. De Awb schrijft voor dat een overheid subsidie kan verstrekken als daarvoor een wettelijke grondslag is. We hebben deze grondslag geformuleerd in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de nadere regelgeving. De Algemene subsidieverordening vormt de wettelijke basis van de nadere regelgeving.

In aanmerking komen

In de nadere regelgeving is voor een aantal terreinen geregeld welke activiteiten en organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Ook regelt dit besluit de verschillende procedures die op de verschillende subsidies van toepassing zijn. Dit betekent dat een subsidieaanvraag voor wat betreft wet- en regelgeving wordt getoetst aan de hand van de Awb, de ASF en de nadere regelgeving.