Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk vanaf 8 april tot en met 19 mei 2021 ter inzage ligt. Uit de toetsing van de primaire waterkering IJsselmeerdijk tussen de Ketelbrug en de Houtribsluis is gebleken dat deze niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm conform de Waterwet. Het is de wettelijke taak van het waterschap om de keringen aan de normen te laten voldoen. Zuiderzeeland is daarom in 2019 gestart met het meerjarige project Versterking IJsselmeerdijk. De versterking van een waterkering is MER-beoordelingsplichtig. Daarnaast is voor het project een passende beoordeling noodzakelijk vanuit de Wet Natuurbescherming en wordt een voorkeursbeslissing genomen vanuit de nieuwe Omgevingswet. Daarmee geldt er een verplichting tot het opstellen van een plan-MER. 

Ter inzage

De ter inzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk vormt de start van de MER-procedure en het publieke juridische planproces van de versterking van de IJsselmeerdijk. Hierover worden de wettelijke adviseurs, de commissie voor de milieueffectrapportage en de betrokken bestuursorganen om advies gevraagd. Daarnaast kan eenieder een zienswijze geven over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen Milieu Effecten Rapport (MER). De commissie voor de milieueffectrapportage wordt verzocht de zienswijze te betrekken bij haar advisering. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk kunt u vanaf 8 april tot en met 19 mei 2021 digitaal raadplegen op deze webpagina. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de stukken digitaal in te zien, dan kunt u contact opnemen via 0320 - 265 424.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzagelegging kan eenieder een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk’. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl, onder vermelding van ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk’. Alle ingediende zienswijzen moeten voorzien zijn van datum, naam en adresgegevens. Ontvangen zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een antwoordnota. Alle indieners van een zienswijze ontvangen de antwoordnota per post na vaststelling door Gedeputeerde Staten. Als u, als indiener van een zienswijze, wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, dan kunt u dit in uw zienswijze aangeven.

Meer informatie

Alle beschikbare informatie over project Versterking IJsselmeerdijk vindt u op zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk. Daar vindt u onder meer het startdocument, informatie over het participatieproces en hoe Waterschap Zuiderzeeland de verschillende alternatieven voor de dijkversterking afweegt. Tijdens de periode van de ter inzagelegging organiseert het waterschap op 11 mei 2021 een tweede, brede digitale bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 1.30 MB
Open de pdf