Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland

In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet maakt het noodzakelijk dat de huidige Omgevingsverordening Flevoland, die is gebaseerd op deze wet- en regelgeving, wordt vervangen door een nieuwe omgevingsverordening die voldoet aan de Omgevingswet. Omdat de Omgevingswet geen overgangsrecht kent voor provinciale verordeningen is het nodig dat de nieuwe omgevingsverordening gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. Daarom hebben Provinciale Staten van Flevoland op 22 april 2020 het ontwerp van de Omgevingsverordening provincie Flevoland vastgesteld.

Wat er verandert

Ten opzichte van de vigerende Omgevingsverordening Flevoland is er voornamelijk sprake van wijzigingen van juridisch technische aard die samenhangen met de verbetering van het omgevingsrecht, zoals het digitaal beschikbaar stellen van regels en het hanteren van de begrippen van de Omgevingswet. Daarnaast is het vanwege de huidige uitvoeringspraktijk wenselijk in de nieuwe omgevingsverordening regels over zwemwater en historische grondwaterverontreinigingen op te nemen en de reikwijdte van de regels over gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebieden aan te passen omdat de Omgevingswet niet meer of nog maar beperkt regels stelt aan deze thema’s. Alvorens het ontwerp ter vaststelling voor te leggen, wordt overeenkomstig de Inspraakverordening Flevoland 2006 een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over het ontwerp kenbaar te maken.

Ter inzage

Gegeven de huidige maatregelen en de risico’s ten aanzien van het COVID-19 virus, wordt op dit moment afgezien van de gebruikelijke fysieke terinzagelegging van de ontwerpstukken op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Het ontwerp van de omgevingsverordening is met ingang van donderdag 14 mei 2020 tot en met woensdag 24 juni 2020 voor een ieder toegankelijk via deze webpagina en in de viewer van ruimtelijkeplannen.nl op plannummer NL.IMRO.9924.OVFlevoland-ON01. Kunt u de ontwerpstukken niet digitaal raadplagen, dan kunt u een papieren versie opvragen.

Zienswijzen

Tot en met woensdag 24 juni 2020 kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp van de omgevingsverordening naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het hieronder genoemde telefoonnummer. Provinciale Staten zullen de ontvangen zienswijzen betrekken bij hun besluit inzake de definitieve vaststelling van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Download

Download de ontwerp Omgevingsverordening

PDF - 1.29 MB
Open de PDF