Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland en voorgenomen herbegrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) i.v.m. het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse

Provinciale staten hebben op 20 april 2022 de Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het MITC te Marknesse vastgesteld. Ook hebben Gedeputeerde Staten op 19 april 2022 het voornemen vastgesteld om in te stemmen met een verzoek om herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Hieronder worden deze voorgenomen besluiten toegelicht. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

1. De wijziging van het Omgevingsprogramma is nodig om twee ontwikkelingen mogelijk te maken:

  • de verplaatsing van het testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer naar Marknesse en
  • de ontwikkeling van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse. Het gaat om een grootschalige ontwikkeling in het landelijk gebied van gemeente Noordoostpolder. Het MITC wordt in het Omgevingsprogramma Flevoland opgenomen als (boven-)regionaal bedrijventerrein (paragraaf 1.1.2.2) en expliciet benoemd als stedelijke ontwikkeling in het landelijk gebied (paragraaf 1.2.2). Met deze wijziging van het Omgevingsprogramma wordt de ontwikkeling van het MITC op deze locatie planologisch ingekaderd.

2. Omdat het MITC voor een deel binnen de huidige begrenzing van het NNN komt te liggen, is verzocht om een herbegrenzing conform het gemaakte compensatieplan. Als gevolg van deze ontwikkeling zal 5,6 ha aan de NNN worden onttrokken. Conform de Spelregels EHS zal dit worden gecompenseerd door in de directe nabijheid van het plangebied 8 ha als NNN te herbegrenzen.

Tegelijkertijd bereidt de gemeente Noordoostpolder voor de daadwerkelijke realisatie van het MITC een bestemmingsplan voor. Ten behoeve van het bestemmingsplan én de wijziging van het Omgevingsprogramma is een milieueffectrapport opgesteld. Gelijktijdig met de ontwerpwijziging van het Omgevingsprogramma en de voorgenomen herbegrenzing NNN liggen ook het ontwerp bestemmingsplan en het bij deze ontwerpen behorende MER ter inzage. Eventuele zienswijzen over het MER worden gedeeld. Dus zienswijzen over de wijziging van het Omgevingsprogramma, voor zover die betrekking hebben op het MER, worden ook als zienswijzen behandeld in het kader van het bestemmingsplan. Dat geldt andersom ook.

Inzien

De Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland en het milieueffectrapport (documenten 1a. en 1b.) en de voorgenomen herbegrenzing NNN i.v.m. het MITC te Marknesse(documenten 2a.-2c.) kunt u hieronder als download bekijken. De Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het MITC te Marknesse kunt u ook bekijken in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl op plannummer NL.IMRO.9924.OPMITCMarknesse-ON01. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Zienswijze indienen

Het indienen van een zienswijze kan van 28 april tot en met 8 juni 2022. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over de Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland en de herbegrenzing NNN i.v.m. het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) te Marknesse. Iedereen mag een zienswijze indienen. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat. We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het MITC te Marknesse of Voorgenomen herbegrenzing NNN i.v.m. het MITC te Marknesse . Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl.

Download

1a Ontwerp partiële herziening

pdf - 98,33 kB
Open de pdf
Download

1b MER-MITC Hoofddocument

pdf - 3,80 MB
Open de pdf
Download

1b MER-MITC Bijlage 1 t/m 3

pdf - 9,87 MB
Open de pdf
Download

1b MER-MITC Bijlage 4

pdf - 19,51 MB
Open de pdf
Download

1b MER-MITC Bijlage 5

pdf - 20,40 MB
Open de pdf
Download

1b MER-MITC Bijlage 6 en 7

pdf - 4,64 MB
Open de pdf
Download

1b MER-MITC Bijlage 8

pdf - 23,16 MB
Open de pdf
Download

1b MER-MITC Bijlage 9

pdf - 6,96 MB
Open de pdf
Download

1b MER-MITC Bijlage 10 t/m 12

pdf - 6,05 MB
Open de pdf
Download

2a Brief voorgenomen herbegrenzing

pdf - 260,59 kB
Open de pdf
Download

2b Kaart herbegrenzing NNN MITC

pdf - 687,57 kB
Open de pdf
Download

2c Verzoek van Interra herbegrenzing NNN MITC

pdf - 422,04 kB
Open de pdf