Nieuw is het toevoegen van de regionale verdringingsreeks droogte IJsselmeergebied en een instructieregel over omgevingskwaliteit. Daarnaast zijn de provinciale wegen voor geluidproductieplafonds in de verordening aangewezen. Verder zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:

  • In de regels over grondwaterbeschermingsgebieden zijn de schuine boringen toegevoegd aan het verbod op bodemverstoring van een bepaalde diepte. Die diepte verschilt per perceel en is uitgewerkt in de bijbehorende werkingsgebieden. Ook is de formulering van de algemene regels over heipalen en het overgangsrecht voor boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en grondwateronttrekkingen in het derde watervoerende pakket verbeterd.
  • De formulering van de instructieregel voor het omgevingsplan over het maatwerkvoorschrift voor lozen van brijnwater is verbeterd door een verwijzing op te nemen naar de Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.
  • Aan de vrijstelling van de vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen met een pompcapaciteit van < 10m3 is een werkingsgebied gekoppeld. Hierdoor geldt de vrijstelling niet in het door de gemeente Urk vastgestelde interferentiegebied voor bodemenergiesystemen.
  • De regels over ontgrondingen zijn aangepast. De vergunningplicht voor ontgrondingsactiviteiten in het Provinciaal Archeologisch en Aardkundig Kerngebied Urk en omgeving gaat gelden vanaf een diepte van 3 meter i.p.v. 0,3 meter. Het oude dorp blijft in de provinciale omgevingsverordening een Top-10-gebied waar de ontgrondingsvergunningplicht voor elke ingreep dieper dan 30 cm wél blijft gelden.
  • In de regels over wegen en vaarwegen is een verbod toegevoegd op het onbeheerd achterlaten van voertuigen en vaartuigen. Daarnaast vervallen een aantal vergunningplichten in verband met herhaalde normstelling met de Scheepsvaartverkeerswet.
  • De definitie van het begrip windmolen is verduidelijkt door ten aanzien van windmolens op bedrijventerreinen aan te geven dat er een directe relatie moet zijn met het energieverbruik op bedrijventerreinen.
  • Er is een instructieregel voor het omgevingsplan inzake de bebouwingscontour houtkap toegevoegd aan de verordening.
  • In de instructieregel voor het faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Flevoland is de pilot voor adaptive impact management mogelijk gemaakt.
  • Met betrekking tot de geitenstop is in de instructieregel de deadline voor de uitwerking in het omgevingsplan aangepast van 1 januari 2025 naar 1 januari 2027.
  • Tenslotte zijn er diverse juridisch-technische, tekstuele en geometrische onvolkomenheden hersteld. Ook wordt het bijbehorende Delegatiebesluit, zoals dat geldt sinds 1 januari 2024, op onderdelen aangepast, bijvoorbeeld ten aanzien van provinciale vaarwegen, regionale waterkeringen en de gegevens met betrekking tot het grondwaterregister.