Ontwerpwijziging van de Omgevingsverordening Flevoland door Gedeputeerde Staten inzake plaatsingszones wind

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat vanaf vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019 het ontwerp van de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen (pdf, 121 kB) ter inzage ligt. Iedereen kan op het ontwerp reageren door het indienen van een zienswijze bij Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Wat er gaat gebeuren

Windkoepel Groen werkt aan de ontwikkeling van een windpark in het oostelijk deel van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 98 huidige windmolens in het projectgebied vervangen door 90 (grotere) windmolens met meer vermogen. Deze wekken gezamenlijk 400 megawatt stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 250.000 huishoudens. Met deze strategie van ‘opschalen en saneren’ worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie. Inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad hebben de mogelijkheid tot financiële participatie in het windpark, zodat zij mee kunnen profiteren van hernieuwbare energie.

Waarom een ontwerpwijziging van de Omgevingsverordening

De provincie wil meer duurzame energie opwekken, onder meer met windmolens. Voor windmolens voert de provincie een beleid van opschalen en saneren. Daartoe heeft de provincie in haar Omgevingsverordening Flevoland projectgebieden en plaatsingszones voor nieuwe windmolens aangewezen. Gelet op het windplan dat Windkoepel Groen heeft gemaakt, past een aantal van de beoogde nieuwe windmolens niet binnen de aangewezen plaatsingszones. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van een goedgekeurd projectplan voor opschalen en saneren van windmolens plaatsingszones voor nieuwe windmolens aanwijzen en wijzigen. De provincie wil medewerking verlenen aan het Windplan Groen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten het voornemen uitgesproken het projectplan Windplan Groen goed te keuren en een wijziging van de Omgevingsverordening in procedure te brengen. De ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen betreft het optimaliseren van de plaatsingszones bij de Pijlstaartweg, Harderringweg, Hoge Vaart en Kokkeltocht en het aanwijzen van drie extra plaatsingszones aan de Ansjovistocht, Zeebiestocht en Verlengde Hondtocht Noord.

Welke procedure wordt gevolgd en hoe u kunt reageren

Voor realisatie van Windplan Groen zijn verschillende besluiten nodig. De wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland is één van die besluiten. Op de meeste besluiten die nodig zijn voor het Windplan Groen is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. In dat kader stellen de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een inpassingsplan vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De ontwerpen van deze besluiten liggen gelijktijdig ter inzage vanaf 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland valt echter niet onder de RCR-procedure en tegen de wijziging van de Omgevingsverordening is later ook geen beroep mogelijk bij de Raad van State. Wel kunt u op het ontwerp voor de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen vanaf 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, door een brief te zenden aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad onder vermelding van ‘Windplan Groen’ of een mail te zenden aan info@flevoland.nl onder vermelding van ‘Windplan Groen’ en uw naam en adres.

Ter inzage

Het ontwerp voor de Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen kunt u vanaf 26 april tot en met 6 juni 2019 op ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.9924.OVwindplangroen-ON01. Op papier kunt u de stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken:

  • Gemeentehuis Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten
  • Grovinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad

Gelijktijdig met de ter inzage legging van het ontwerp voor de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen liggen ook de besluiten die onder de RCR-procedure vallen ter inzage. Meer informatie over Windplan Groen, het inpassingsplan en de andere besluiten die onder de RCR-procedure vallen, vindt u op bureau-energieprojecten.nl.

Verdere procedure en inlichtingen

De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij het definitief vaststellen van de Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen. Tegen deze vaststelling staat geen beroep open. Voor inhoudelijke inlichtingen en inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Provincie Flevoland (0320-265518).

Downloads