Ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken inzake de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland het volgende bekend:

Op 9 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland”, het bijbehorende Milieueffectrapport en ontwerp-vaststellingsbesluit. In het ontwerp-vaststellingsbesluit is opgenomen dat:

  • Het Inpassingsplan geheel in plaats komt van de huidige geldende bestemmingsplannen voor het plangebied van het inpassingsplan;
  • De uitvoering van het Inpassingsplan bij de gemeenten komt te liggen en dat de bevoegdheden als bedoeld in artikel 3.26 lid 4 Wet ruimtelijke ordening niet overgaan naar de provincie. Dit betreft het toepassen van de flexibiliteitsbepalingen in het Inpassingsplan en het verlenen van bepaalde omgevingsvergunningen (namelijk die voor bouwen, het uitvoeren van werken, gebruik in strijd met het Inpassingsplan en slopen);
  • Aangaande de termijn dat de gemeenteraad geen bestemmingsplan voor het plangebied kan vaststellen, wordt aangesloten bij de wettelijke standaardtermijn van 10 jaar. Deze uitsluiting van bevoegdheid geldt alleen voor plannen die in strijd zijn met de ontwikkeling waarvoor het Inpassingsplan is vastgesteld. De desbetreffende gemeenteraad verkrijgt 10 jaar na vaststelling van het Inpassingsplan weer de bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden die in het Inpassingsplan zijn opgenomen;
  • Er geen grondexploitatieplan wordt vastgesteld, omdat verplicht kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Op het plan en het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Terinzagelegging

Gegeven de huidige maatregelen en de risico’s ten aanzien van het COVID-19 virus, wordt op dit moment afgezien van de gebruikelijke fysieke terinzagelegging van de ontwerpstukken op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Het ontwerp-besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland”, het ontwerp-inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland” en de daarbij behorende bijlagen waaronder het Milieueffectrapport, zijn vanaf vrijdag 12 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021 voor een ieder toegankelijk via deze webpagina en in de viewer van ruimtelijkeplannen.nl op plannummer NL.IMRO.9924.IPservicehavenFL20-ON01. Kunt u de ontwerpstukken niet digitaal raadplagen, dan kunt u een papieren versie op afspraak op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur inzien op het Provinciehuis van de provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad. Voor het maken van deze afspraak of bij vragen over de procedure of het plan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa (telefoonnummer 0320 - 265 776).

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn zienswijze op het Inpassingsplan en het Milieueffectrapport schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij Provinciale Staten. De voorkeur gaat uit naar een schriftelijk ingediende zienswijze. Een schriftelijke zienswijze dient, onder vermelding van ‘Zienswijze Maritieme ServicehavenNoordelijk Flevoland’ te worden gericht aan de provincie Flevoland, t.a.v. de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. U kunt uw zienswijze ook per e-mail zenden
aan info@flevoland.nl onder vermelding van “Zienswijze Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland” en voorzien van datum, naam, postadres en woonplaats. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa voor het maken van een afspraak voor het indienen van de mondelinge zienswijze (telefoonnummer 0320 - 265 776).

Vervolg

Nadat wij uw zienswijze hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Uw zienswijze wordt verwerkt in een Nota van beantwoording. Provinciale Staten nemen mede op basis van deze Nota een besluit tot het al dan niet gewijzigd vaststellen van het ontwerp-inpassingsplan. Na vaststelling van het Inpassingsplan, kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 95.96 MB
Open de pdf