Wet natuurbescherming: definitief besluit verlenging vergunning verdiepingen in het Veluwemeer

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming op 25 januari 2024 het besluit tot verlenging van de vergunning van Coöperatie Gastvrije Randmeren d.d. 9 december 2015 (kenmerk 1818775) voor de verdiepingen in het Veluwemeer (project WS.1) definitief hebben vastgesteld. De vergunning afgegeven aan Coöperatie Gastvrije Randmeren is in het nieuwe besluit (kenmerk 3136682) verlengd tot en met 31 december 2027.

Ter inzage

De vergunning ligt vanaf 1 februari 2024 tot en met 14 maart 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Beroep

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Download

Actualisatie passende beoordeling

pdf - 8,72 MB
Open de pdf
Download

Definitief besluit verlenging vergunning

pdf - 85,98 kB
Open de pdf