Wet natuurbescherming: ontwerpbesluit voor de realisatie van een 3e WKK op de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI te Tollebeek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 18 december 2020 (tevens verzenddatum) een ontwerpbesluit (pdf, 685 kB) hebben verleend aan Waterschap Zuiderzeeland voor de realisatie van een 3e  WKK op de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI), Urkerweg 32 te Tollebeek.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 december 2020  tot en met 29 januari 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is het ontwerpbesluit voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Zienswijzen

De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Provincie Flevoland telefoonnummer 0320 - 265 265. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot provincie Flevoland 0320 - 265 265.