Wet natuurbescherming: wijziging tenaamstelling vergunning en ontheffing Windpark Jaap Rodenburg II

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 18 december 2020 (tevens verzenddatum) een besluit hebben genomen tot de wijziging van de tenaamstelling de vergunning en de ontheffing van Windpark Jaap Rodenburg II.

Ter inzage

De aanvraag, de wijziging, en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 december 2020 tot en met 29 januari 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is de wijziging voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot provincie Flevoland via 0320 - 265 265.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 112.02 kB
Open de pdf