Wet natuurbescherming; besluit op bezwaar ontheffing Grauwe gans

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3, van de Wet natuurbescherming op 16 oktober 2019, tevens verzenddatum, een besluit op bezwaar hebben genomen op de ontheffing Grauwe gans.

Ter inzage

De aanvraag, het besluit op bezwaar en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 oktober 2019 tot en met 28 november 2019 ter inzage op deze webpagina en in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren na telefonische afspraak. Om de stukken buiten deze uren in te zien, kan telefonisch via 0320 - 265 346 een afspraak worden gemaakt.

Beroep

Tegen ons besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag nadat dit besluit is verzonden. Het beroepschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw beroepschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe Indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Download

Open het document

pdf - 119.55 kB
Open de pdf