Wet natuurbescherming; besluit op bezwaar vergunning Wet natuurbescherming voor vissen met staande netten in het Markermeer-IJmeer en IJsselmeer

Gedeputeerde Staten delen mee dat zij op grond van artikel 2.7 lid 3. van de Wet natuurbescherming op 27 november 2019 hebben besloten om de vergunning Wet natuurbescherming voor visserij met staande netten in het Markermeer-IJmeer en IJsselmeer te wijzigen.

Ter inzage

Het besluit op bezwaar en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 november 2019 tot en met 9 januari 2020 ter inzage op deze webpagina en in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren na telefonische afspraak. Om de stukken buiten deze uren in te zien, kan telefonisch via 0320 - 265 488 een afspraak worden gemaakt.

Beroep

Tegen ons besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn vangt aan op de dag nadat dit besluit is verzonden.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw beroepschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 420.04 kB
Open de pdf