Wet natuurbescherming; ontheffing voor het vernietigen van verblijfplaatsen van wezel en hermelijn vanwege de realisatie van Campus Midden te Lelystad.

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.10 Wet natuurbescherming op 4 november 2021 een ontheffing hebben verleend aan de Gemeente Lelystad voor het vernietigen van verblijfplaatsen van wezel en hermelijn vanwege de realisatie van circa 300 appartementen met bijbehorende wegen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 november 2021 tot en met 16 december 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na datum van verzending, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernietigen van verblijfplaatsen van wezel en hermelijn vanwege de realisatie van Campus Midden te Lelystad

pdf - 729.78 kB
Open de pdf