Wijziging omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit voor vleermuizen ivm de uitbreiding van het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders te Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op 22 mei 2024 een Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit (kenmerk 2876399, voorheen ontheffing Wet natuurbescherming), gewijzigd in besluit van 17 maart 2023 (kenmerk 3076180), aan Gemeente Almere hebben gewijzigd. Dit besluit (kenmerk 3264316) is aanvullend op de eerder verleende vergunningen. Deze blijven onverkort van kracht.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 30 mei 2024 tot en met 11 juli 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact provincie Flevoland op via 0320 - 265 265.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Download

Vergunning

pdf - 416,16 kB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan

pdf - 7,88 MB
Open de pdf
Download

Aanvraag

pdf - 4,50 MB
Open de pdf