Wet natuurbescherming

Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden en de bescherming van planten, dieren en bossen. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen die voor deze wet worden verleend. Voor werkzaamheden in of vlakbij natuurgebieden of het aanpakken van overlast door beschermde dieren, moeten ontheffingen en vergunningen worden aangevraagd bij de provincie.

Regels Wet natuurbescherming

De landelijke regels voor natuurbescherming zijn samengebracht in de Verordening Wet natuurbescherming in Flevoland. In bijlage 3 vindt u welke soorten in Flevoland zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Naast de landelijke regels zijn er nog specifieke regels voor Flevoland: de Beleidsregels Wet natuurbescherming.

Aanvraagformulier

U kunt een vergunning/ontheffing aanvragen en/of een melding indienen voor het overtreden van de in de Wet natuurbescherming opgenomen verboden. Deze verboden hebben betrekking op gebiedsbescherming (Natura 2000), soortenbescherming en houtopstanden. Hiervoor is een  aanvraagformulier (pdf, 865 kB) beschikbaar. Belangrijk is dat u eerst de toelichting (pdf, 97 kB) leest. U kunt het ingevulde aanvraagformulier indienen via wetnatuurbescherming@flevoland.nl. U ontvangt een ontheffing als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U neemt maatregelen om overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • De activiteit dient een belang dat in de wet is opgenomen, bijvoorbeeld: volksgezondheid, veiligheid, natuurbescherming, onderzoek en onderwijs, een dwingende reden van openbaar belang, ruimtelijke inrichting.

Voor meer informatie over soorten kunt u gebruikmaken van de kennisdocumenten. Bij het aanvragen van een ontheffing voor soorten ter voorkoming van schade of voor het uitvoeren van faunabeheer kunt u gebruikmaken van het Faunabeheerplan (pdf, 1,3 MB) en het addendum. Inwoners van de gemeente Lelystad die een woning met een asbestdak hebben en dit moeten vervangen in verband met de volksgezondheid kunnen via de website van de gemeente Lelystad een ontheffing aanvragen. Op deze website kunt u lezen hoe u een versnelde ontheffingsaanvraag kunt indienen.