Wet Natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de bescherming van diersoorten, natuurgebieden en bossen in 1 wet geregeld: de Wet Natuurbescherming. Deze wet vervangt 3 oude wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. U kunt uw aanvraag voor een vergunning, ontheffing of melding voor de Wet natuurbescherming bij provincie Flevoland indienen.

Veranderingen per 1 januari 2017

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is dat de provincie een aantal taken op het gebied van natuurbescherming overneemt van het Rijk. De provincie wordt voor het grootste deel verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de provincie besluiten mag nemen over beschermde diersoorten en dat ze verantwoordelijk is voor de bescherming van Natura 2000-gebieden. Ook wordt de provincie verantwoordelijk voor de programmatische aanpak stikstof (PAS), die bij boerenbedrijven kan ontstaan door de mest.

Aanvraagformulier

In de oude situatie was de provincie die last had van de vrijgekomen stikstof hiervoor verantwoordelijk. Terwijl dat niet altijd de provincie was waar de stikstof eigenlijk vandaan komt. Nu is dat dus wel zo. Ontheffingen en vergunningen voor werkzaamheden in of vlakbij natuurgebieden of het aanpakken van overlast door beschermde dieren, moeten worden aangevraagd bij de provincie. Dit kan met het aanvraagformulier (pdf, 865 kB). Lees voor het invullen de toelichting (pdf, 97 kB).