Kaarten

Provincie Flevoland beschikt over verschillende digitale kaarten. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 527 of geo@flevoland.nl.

Atlas Flevoland

Atlas Flevoland is een plak om allerlei verschillende kaartlagen te bekijken

Asbestverdenkingen

Op deze kaart worden de locaties weergegeven waar zich mogelijk asbest bevindt

Bodematlas

Actuele (bodem)informatie, voor een duurzaam gebruik van onze ondergrond

Cultuurhistorisch

Een overzicht van de cultuurhistorische kenmerken en waarden in Flevoland

Ecologische hoofdstructuur

De meeste Flevolandse natuurgebieden zijn onderdeel van een nationaal netwerk

Flevoland Slimmer

Provincie Flevoland is mede-initiator van dit open data praktijkprogramma

Geluidsbelasting

Een document met de geluidsbelasting van alle provinciale wegen in Flevoland

Geodata

In het nationaal georegister vindt u provinciale geoinformatie van provincie Flevoland

Kavelkaart

De grondgebruikskaarten van de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

Luchtfoto's

Ga naar de verschillende (historische) luchtfoto's van provincie Flevoland

Natuurcompensatie

Vanaf 2009 houden we bij waar de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verandert

Natuurbeheerplan

Dit plan bepaalt waar u subsidie kunt aanvragen voor (argrarisch) natuur- en landschapsbeheer

Risicokaart

Deze kaart geeft een beeld van de mogelijke gevolgen van rampen die in Flevoland kunnen plaatsvinden