Kaarten

Eerst zee, nu land. Dát is Flevoland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Op de voormalige zeebodem bevindt zich een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. Als provincie zetten we ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders. Wij zijn actief op een breed terrein.

Op de kaart

Het werk van de provincie ziet u niet alleen terug in ons beleid, maar ook op onze digitale kaarten. Zo maken wij kaarten over geluid, natuur en risico's. U vindt ze allemaal terug op deze site. Wij proberen onze kaarten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 527 of geo@flevoland.nl.

Atlas Flevoland

Kaartlagen

Een plek om allerlei verschillende kaartlagen te bekijken.

Asbestverdenkingen

Locaties

Bekijk de locaties waar zich mogelijk asbest bevindt.

Bodematlas

Informatie over de bodem

Bodeminformatie voor duurzaam gebruik van de ondergrond.

Cultuurhistorie

Waardevolle gebieden

De cultuurhistorische waardenkaart geeft een overzicht van de cultuurhistorische kenmerken en waarden in provincie Flevoland.

Ecologische hoofdstructuur

Actuele kaart

De meeste Flevolandse natuurgebieden zijn onderdeel van een nationaal netwerk: de ecologische hoofdstructuur (EHS) of het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Geluidsbelasting

Provinciale wegen

Provincie Flevoland heeft de geluidsbelasting in kaart gebracht van alle provinciale wegen in Flevoland.

Geodata

Datasets

In het Nationaal Georegister maken provincies hun geo-informatie vindbaar.

Kavelkaart

Gebruik van de grond

Bekijk de grondgebruikerskaarten van de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland gemaakt.

Natuurbeheerplan

Subsidie aanvragen

Het natuurbeheerplan bepaalt waar u subsidie kunt aanvragen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.

Flevoland Slimmer

Open data

Provincie Flevoland is mede-initiator van het open data praktijkprogramma Flevoland Slimmer!

Natuurcompensatie

Verandering begrenzing

Vanaf 2009 houden wij bij op welke plaatsen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verandert.

Luchtfoto's

Bekijk het verleden

Op de (historische) luchtfoto's van provincie Flevoland kunt u verschillende luchtfoto's uit het verleden bekijken.

Risicokaart

Veiligheid leefomgeving

De risicokaart geeft een beeld van de risico's en de mogelijke gevolgen van rampen.