Toegankelijkheidsverklaring website Markermeer - IJmeer

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Markermeer - IJmeer die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website Markermeer - IJmeer te vinden is: https://markermeerijmeer.nl. Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de website Markermeer - IJmeer gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje 'toelichting op de nalevingsstatus' voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de afdeling Gebiedsprogramma's en Europa via tmij@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 702. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd. De website Markermeer - IJmeer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens provincie Flevoland dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Op iedere pagina staat het logo. In het logo is meer tekstuele informatie te zien dan in de alternatieve tekst staat. Op de homepage staan onder de kop Nieuws twee afbeeldingen. Deze fungeren als link en moeten dus een alternatieve tekst krijgen. Deze ontbreekt nu.
  • oorzaak: De altteksten zijn niet overal goed ingevuld.
  • gevolg: Hulpsoftware kan de altteksten nu niet goed voorlezen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De altteksten moeten aangepast worden.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 2. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Op pagina https://markermeerijmeer.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een formulier met een invoerveld voor een e-mail adres. Bij dit veld ontbreekt een autocomplete attribuut met de juiste waarde.
  • oorzaak: Het autocomplete attribuut ontbreekt in een formulier.
  • gevolg: Dit attribuut kan mensen helpen bij het invullen door het veld automatisch in te vullen of door extra help aan te bieden.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier voegt het juiste attribuut toe.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 3. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A])
  • Op de website staan links in stukken lopende tekst. Deze links zijn alleen herkenbaar door een andere kleur.
  • oorzaak: Het is beter om links die in een lopende tekst staan standaard te onderstrepen. Dit helpt met de herkenbaarheid van de links.
  • gevolg: Bezoekers die bijvoorbeeld kleurenblind zijn, kunnen de links nu niet overal goed herkennen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Het is beter om links die in een lopende tekst staan standaard te onderstrepen. Dit helpt met de herkenbaarheid van de links. De leverancier moet dit aanpassen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 4. 1.4.10 (= SC uit 1.4.10 - Opnieuw plaatsen [niveau AA])
  • Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels valt een deel van content buiten beeld. Bijvoorbeeld een deel van het hoofdmenu valt weg aan de rechterkant van het scherm.
  • oorzaak: De website is niet schaalbaar genoeg.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier van de website past de schaalbaarheid van de website aan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 5. 1.4.11 (= SC uit 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA])
  • Op iedere pagina staat bovenaan een zoekveld. De rand van dit zoekveld heeft een te laag contrast (1,4:1) met de omliggende witte achtergrond.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Het vak waarin een zoekwoord ingevuld kan worden, is moeilijk te herkennen voor mensen die slechtziend zijn.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier past het contrast aan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 6. 1.4.13 (= SC uit 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA])
  • Op iedere pagina staat een hoofdmenu waarbij bij een aantal hoofdmenuitems extra submenu’s worden getoond die verschijnen. Als de muis op zo’n hoofdmenuitem staat is het niet mogelijk om het uitgeklapte menu weer te verwijderen zonder de muis te verplaatsen. Dit is wel nodig, omdat het op sommige pagina’s over een deel van de content heen valt waardoor die minder goed te lezen is.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier van de website dient dit op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 7. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • In het hoofdmenu bestaat het actieve menuonderdeel uit witte tekst op een lichtgroene achtergrond. Het contrast hiervan is te laag.
  • oorzaak: Het contrast is slechts 2,7:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. De kleur van hyperlinks in een lopende tekst is groen op wit en heeft een contrast van 2,7:1 en is daarmee ook te laag.
  • gevolg: Beide contrasten zijn te laag.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier past de contrasten op de goede manier aan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 8. 1.4.4 (= SC uit 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA])
  • Als de website bekeken wordt bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% ontbreken de links "inloggen" en "Contact" en ontbreekt ook het zoekveld. Op pagina https://markermeerijmeer.nl/Toekomstbeeld/Engels/integrated/default.aspx staat links een submenu. Dit menu verdwijnt als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200%.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet dit punt oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 9. 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  • Op pagina https://markermeerijmeer.nl/homedownloads/default.aspx staat bij iedere download een sterretje of tandwiel waarmee extra opties verschijnen. Deze is niet met het toetsenbord te bedienen. Op iedere pagina staat een carrousel met wisselende afbeeldingen. Met de stippen onder aan de afbeelding kan gewisseld worden. Deze zijn alleen met de muis te bedienen en niet met het toetsenbord.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier gaat hiermee aan de slag.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 10. 2.2.2 (= SC uit 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A])
  • Wisselende afbeeldingen kunnen niet gepauzeerd of stopgezet worden.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's staan wisselende afbeeldingen. Het is niet mogelijk om het wisselen van de afbeeldingen te pauzeren of stop te zetten.
  • gevolg: Dit kan vervelend zijn voor mensen met een cognitieve beperking, omdat ze nu afgeleid worden en moeite kunnen hebben met het lezen van de tekst eronder.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier past dit aan, bijvoorbeeld met een pauzeknop.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 11. 2.4.2 (= SC uit 2.4.2 - Paginatitel [niveau A])
  • De pagina https://markermeerijmeer.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx heeft als titel "Bericht versturen – Markermeer IJmeer".
  • oorzaak: Dit dekt niet de hele lading van de pagina, omdat er ook een telefoonnummer staat en dat is niet om een bericht te versturen. De titel op de pagina is ook "Contact".
  • gevolg: Onbekend.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De paginatitel wordt aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 12. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
  • De website is niet goed met het toetsenbord te bedienen.
  • oorzaak: Als met het toetsenbord wordt genavigeerd over de pagina is nergens de focus-rectangle zichtbaar.
  • gevolg: Iemand die de Tab-toets gebruikt heeft dus geen idee waar de focus zich bevindt en weet dus ook niet hoe of wanneer hij/zij een link moet activeren.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier gaat hiermee aan de slag.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 13. 2.5.3 (= SC uit 2.5.3 - Label in naam [niveau A])
  • Op pagina https://markermeerijmeer.nl/default.aspx en andere pagina's staat het logo linksboven. Dit logo fungeert als link. De linktekst bepaald de 'naam' van de link en moet dus alle tekst uit de afbeelding bevatten. Er ontbreekt nu tekst in de alternatieve tekst van de afbeelding, waartdoor de linktekst niet alle tekst bevat die in de afbeelding te zien is. Op pagina https://markermeerijmeer.nl/homedownloads/default.aspx staat een zoekveld in de content. Deze heeft geen 'naam', omdat er geen tekstlabel is die er expliciet mee geassocieerd is. Er is wel een soort placeholder tekst maar die maakt geen deel uit van de naam. Met spraakbesturing is deze user interface component nu niet aan te sturen.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet dit oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 14. 3.1.2 (= SC uit 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA])
  • Er is Engelse en Nederlandse tekst door elkaar gebruikt, terwijl dit niet goed aangegeven staat in de html-broncode.
  • oorzaak: Op pagina https://markermeerijmeer.nl/Toekomstbeeld/Engels/integrated/default.aspx staat veel Engelse tekst. Deze tekst is in de broncode niet aangegeven als zijnde Engelse tekst. Hiervoor kan een lang attribuut (lang="en") gebruikt worden op ieder element wat Engelse tekst bevat. Het lang attribuut kan ook toegepast worden op een element wat meerdere stukken Engelse tekst omvat.
  • gevolg: Het voorlezen van de tekst kan nu een probleem vormen voor mensen die hulpsoftware gebruiken.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Het attribuut (lang="en") moet toegevoegd worden.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 15. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • Labels staan niet goed ingesteld in het zoekveld en bij checkboxen.
  • oorzaak: Op pagina https://markermeerijmeer.nl/homedownloads/default.aspx staat een zoekveld en een veld om te filteren. Beiden hebben geen goed tekstlabel die blijft staan als er keuzen gemaakt worden of iets wordt ingevuld. Een label of een instructie moet altijd zichtbaar blijven. Ook staan hier checkboxen. Eén boven de zoekresultaten en één per zoekresultaat. Deze hebben geen tekstlabel gekregen en dus is niet duidelijk wat er mee gedaan kan worden.
  • gevolg: Bezoekers kunnen de website mogelijk niet goed gebruiken.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier gaat hiermee aan de slag.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 16. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])
  • Op pagina https://markermeerijmeer.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx komt een losse p eind-tag voor zonder begin-tag. Ieder element moet een begin- en eind-tag hebben anders kunnen er parsefouten ontstaan waar hulpsoftware gevoelig voor is. Op pagina https://markermeerijmeer.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=ijmeer komen meerdere p en span elementen voor die niet goed geopend en/of gesloten worden met de juiste tags.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Er kunnen parsefouten ontstaan waar hulpsoftware gevoelig voor is.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier voegt de p-tags op de juiste manier toe.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 17. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Op pagina https://markermeerijmeer.nl/homedownloads/default.aspx staan downloads. Bij iedere download staat een afbeelding van een sterretje of tandwiel. De rol en de naam van deze interface component is niet door software te bepalen. Dit komt omdat hier een div element gebruikt is zonder inhoud en interactief gemaakt door middel van JavaScript. Op iedere pagina staat een carrousel met wisselende afbeeldingen. Binnen de afbeeldingen staan drie stippen waarmee gewisseld kan worden tussen de afbeeldingen. De 'status' van deze afbeeldingen kan niet bepaald worden door hulpsoftware. De status of de interface component actief dan wel inactief is.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Zie beschrijving.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier gaat hiermee aan de slag.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020
 18. 4.1.3 (= SC uit 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA])
  • Als op pagina https://markermeerijmeer.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx een verplicht veld niet wordt ingevuld of niet goed wordt ingevuld verschijnen foutmeldingen op de pagina. Deze zouden voorgelezen moeten worden zonder dat de focus zich verplaatst. Hiervoor kan de melding in de HTML code een role=alert krijgen. Die is nu niet aanwezig.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: De formulieren kunnen mogelijk niet door iedereen goed gebruikt worden.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet dit punt oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-09-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 24-05-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De website www.markermeerijmeer.nl voldoet nog niet aan de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze website dient volgens het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid namelijk per 23 september 2020 aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Zie hiervoor ook artikel 6, lid 2 van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij hebben reeds de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen alvast te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
Download

Quickscan website Markermeer-IJmeer door Cardan Technobility

pdf - 615,60 kB
Open de pdf