Toegankelijkheidsverklaringen Flevoland

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Flevoland.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website te vinden is: https://www.flevoland.nl. Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de website Flevoland.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met het Webteam via webteam@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.De website Flevoland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens provincie Flevoland dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten)

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Bij diverse afbeeldingen ontbreekt een alttekst.
  • oorzaak: Er is nog geen mogelijkheid om overal een alttekst toe te voegen aan een afbeelding.
  • gevolg: Voor bezoekers van de website is nu niet duidelijk wat er op de afbeeldingen staat.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over de afbeeldingen.
  • maatregel: De ontwikkelaar van flevoland.nl voegt overal de mogelijkheid om alttekst in te voegen toe.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • Labels in formulieren zijn niet goed gekoppeld.
  • oorzaak: Op pagina https://www.flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een formulier. In dit formulier staat boven aan het label 'Gemeente' met daaronder radiobuttons. De labels van de gemeentes zijn wel aan de radiobuttons gekoppeld, dat is goed. Het label 'Gemeente' is echter niet aan deze groep gekoppeld in de code.
  • gevolg: (Voor)leessoftware leest het formulier mogelijk niet goed voor.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze formulieren.
  • maatregel: De ontwikkelaar van flevoland.nl gaat een fieldset om de radiobuttons heen te zetten en 'gemeente' als legend te gebruiken.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 3. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Op pagina https://www.flevoland.nl/contact staat een formulier met invoervelden die informatie over de gebruiker verzamelen. Het doel van deze invoervelden moet programmatisch bepaald kunnen worden, dat is nu niet het geval.
  • oorzaak: Zie beschrijving.
  • gevolg: Het doel van de invoervelden kunnen nu niet programmatisch bepaald worden.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze formulieren.
  • maatregel: De ontwikkelaar van flevoland.nl gaat autocomplete-attributen toeven met de juiste input-elementen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 4. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A])
  • De toetsenbordfocus verdwijnt bij een knop op de website.
  • oorzaak: Er waren op een paar plekken problemen omdat de toetsenbordfocus alleen afhankelijk was van kleur. Dit is op de meeste plekken goed opgelost door een streep onder het woord te zetten als deze de focus heeft, complimenten hiervoor. Het probleem komt echter nog voor bij de blauwe knop 'Aanmelden' onder in de footer (het contrastverschil tussen de twee kleuren is 1,7:1). Dit probleem kan ook op andere pagina's voor komen op andere plekken, bijvoorbeeld bij de blauwe knop 'Verzenden' op pagina https://www.flevoland.nl/contact.
  • gevolg: De toetsenbordfocus verdwijnt bij deze knoppen.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze knoppen.
  • maatregel: De leverancier gaat een streep onder het woord te zetten als deze focus heeft.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 5. 2.2.1 (= SC uit 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A])
  • (Fout)meldingen verdwijnen te snel bij het invullen van formulieren.
  • oorzaak: Op pagina https://www.flevoland.nl/contact staat een formulier. In dit formulier staat een veld voor het e-mailadres. Als hier een ongeldige waarde wordt ingevuld, bijvoorbeeld 'test', verschijnt er in de browser Chrome een pop-up melding. Deze melding verdwijnt na een tijdje.
  • gevolg: Dit kan voor sommige mensen te kort zijn om het te lezen. Deze timing kan niet worden aangepast. Als er een andere waarde wordt ingevuld, bijvoorbeeld 'test@test', verschijnt er wel een melding die blijft staan.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze formulieren.
  • maatregel: De handigste oplossing is dus om ervoor te kiezen altijd een melding te laten verschijnen die blijft staan. We gaan de leverancier vragen om de meldingen te laten staan.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 6. 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])
  • Niet alle linkdoelen zijn duidelijk omschreven.
  • oorzaak: Op pagina https://www.flevoland.nl/home staan items onder 'Agenda'. Onder deze items staat de link 'Toon meer', die naar de pagina van de agenda verwijst. Het linkdoel van deze link is niet duidelijk.
  • gevolg: Blinden kunnen een overzicht maken van alle links op een pagina en het moet dan uit de link blijken waar deze naar toe gaat. Niet alle links worden nu goed omschreven.
  • alternatief:
  • maatregel: Dit is op te lossen door meer informatie te zetten in het title-attribuut van het link element. Of zoals bij 'Actueel' de linktekst zelf specifieker te maken zoals 'Toon meer actualiteiten'. Dit geldt ook voor de 'Toon meer' link onder '(Vaar)wegwerkzaamheden'.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 7. 2.5.3 (= SC uit 2.5.3 - Label in naam [niveau A])
  • De naam van het zoekveld wordt niet juist weergegeven voor hulpsoftware.
  • oorzaak: Op meerdere pagina's staat in de header een zoekmachine. Het veld van deze zoekmachine heeft nu een title-attribuut gekregen met de waarde 'Zoeken'. Dit is de 'naam' van dit veld. Deze naam is bevat niet de zichtbare placeholdertekst 'Waar bent u naar op zoek?'.
  • gevolg: Dit kan problemen opleveren voor mensen die spraakbediening gebruiken. Iemand die spraakbediening gebruikt ziet de placeholder tekst en kan deze tekst dan zeggen om dit veld te bedienen. Dit kan niet als de naam anders is dan de zichtbare tekst.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over het zoekveld.
  • maatregel: De leverancier moet de placeholdertekst aanpassen. Of de naam van het veld.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 8. 3.3.1 (= SC uit 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A])
  • Er wordt een onduidelijke foutmelding weergegeven bij het aanmelden voor de nieuwsbrief.
  • oorzaak: Op bijna alle pagina's staat onderaan de pagina 'Aanmelden voor Weekbericht'. Hier kan een e-mailadres worden ingevuld en een checkbox worden aangevinkt. Als dit niet wordt gedaan en er wordt op 'Aanmelden' geklikt, verschijnen er nu tekstuele meldingen, dat is goed.
  • gevolg: Deze meldingen zijn echter geen goede foutmeldingen, maar instructies. De foutmelding moet vermelden dat er een fout is gemaakt. De melding is nu 'E-mailadres is een verplicht veld'.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze meldingen.
  • maatregel: Dit moet veranderd worden in iets als 'U heeft geen e-mailadres ingevuld' of bijvoorbeeld door er bij te zetten dat er fouten zijn opgetreden. Dit geldt ook voor de melding bij de checkbox voor de voorwaarden. Dit komt dus op meerdere pagina's voor, zie bijvoorbeeld https://www.flevoland.nl/contact en https://www.flevoland.nl/zoekresultaten?keyword=natuur.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 9. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • Er ontbreekt een label bij een invoerveld van een formulier.
  • oorzaak: Op bijna alle pagina's staat onderaan de pagina een veld met daarin de placeholder tekst 'E-mailadres' (zie bijvoorbeeld pagina https://www.flevoland.nl/home). Dit veld heeft geen label.
  • gevolg: Placeholder tekst voldoet niet als label, omdat deze niet door alle voorleessoftware wordt voorgelezen en omdat deze verdwijnt tijdens het typen. Er is nu wel een label dat is verborgen met CSS, het wordt nu dus wel door voorleessoftware voorgelezen aan blinden, dat is dus goed. Het probleem dat de tekst verdwijnt tijdens het typen blijft echter bestaan. Dit kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over dit formulier.
  • maatregel: Dit is op te lossen door het label zichtbaar te maken.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022
 10. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Iframe-elementen hebben geen naam.
  • oorzaak: Video's staan in een iframe-element. Deze elenemten hebben geen naam.
  • gevolg: Dit is nodig voor hulpsoftware, deze moet kunnen bepalen wat voor element dit is.
  • alternatief: Bezoekers van de website kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen en vragen om een toelichting over deze video's.
  • maatregel: Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element en hierin de naam van dit iframe te zetten.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-09-2022

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 16-09-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Audits: wij laten onze processen om webcontent te creëren eens in de 3 jaar auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
Download

Inspectierapport Flevoland.nl door Cardan Technobility

pdf - 653,15 kB
Open de pdf