Toegankelijkheidsverklaringen Flevoland

Status toegankelijkheid https://www.flevoland.nl

Provincie Flevoland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

Op deze pagina kunt u:

 • De volledige, officiële verklaring inzien;
 • Een toegankelijkheidsprobleem melden.

 

Status toegankelijkheidslabel van Flevoland.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Verklaring

Provincie Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Flevoland.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Flevoland is beschikbaar via de link https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Flevoland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Flevoland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Flevoland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Flevoland . Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met het Webteam via webteam@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Flevoland

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, neem dan contact met het Webteam.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Flevoland.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Flevoland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Flevoland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/werkzaamheden/hogering-herman-gorterweg staat onder het kopje 'Meer informatie' een icoon van Twitter. Deze link heeft een alt-attribuut gekregen, maar dit voldoet niet als alternatieve tekst. Een alt-attribuut kan wel geplaatst worden op een img-element, maar werkt niet bij een a-element. Op een a-element kan bijvoorbeeld wel een title-attribuut gebruikt worden. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Dit probleem komt ook voor bij de iconen onder “Sociale media” op pagina https://flevoland.nl/wat-doen-we/omgeving/omgevingsvisie-flevolandstraks.

   Op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA van Google. Doordat deze CAPTCHA geen gebruik maakt van een afbeelding in de test met het selectievakje valt deze CAPTCHA niet onder de uitzondering voor CAPTCHA's. Het gevolg is dat reCAPTCHA aan alle succescriteria moet voldoen. Een algemeen advies is om geen gebruik te maken van CAPTCHA's, omdat deze altijd een drempel voor toegankelijkheid zijn. Zie de Engelstalige pagina https://www.w3.org/TR/turingtest/ voor meer informatie. Het aanbieden van een toegankelijk alternatief voor de hele CAPTCHA is hier eventueel ook een geldige oplossing. De reCAPTCHA komt ook voor bij het formulier op pagina https://flevoland.nl/contact.

   In het PDF-document op https://www.flevoland.nl/getmedia/c1e40bfd-c8a5-4fc6-9df0-56d5093e297c/8196-Stikstof-voortgangs-en-monitoringsrapportage-2022_03DV.pdf staan een aantal grafieken in een Figure-element. Op pagina 6 staat bijvoorbeeld een grafiek met het tekstalternatief “Figuur 1: Ontwikkeling in deposities”. Dit tekstalternatief geeft niet genoeg informatie om genoeg informatie uit deze afbeelding te halen. Hierdoor zijn sommige gebruikers, bijvoorbeeld blinde gebruikers, uitgesloten van de informatie die in deze complexe afbeelding staat. De inhoud van deze afbeelding moet een alternatief krijgen. Dat alternatief kan meteen onder de afbeelding staat of als een verborgen tekst achter de afbeelding worden toegevoegd. Dit geldt voor meer afbeeldingen in dit document, bijvoorbeeld ook voor “Figuur 2: Ontwikkeling van stikstofemissies uit Flevoland” op pagina 7 en het Figure-element op pagina 10 met tekstalternatief “stikstofbeleid in Flevoland”. De informatie in deze afbeeldingen moet ook beschikbaar worden voor gebruikers die de afbeeldingen niet kunnen zien. De decoratieve afbeeldingen in dit document zijn voor hulpsoftware verborgen en dat is goed gedaan. Ook het logo van de provincie op de eerste pagina heeft een goed tekstalternatief.

  • Gevolg:

   De captcha's (V2) kunnen niet door iedereen worden gebruikt, waardoor de provincie niet bereikbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderzoeken of V3 werkt, anders een alternatief bedenken met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/actueel/future-of-food-hofweb staat een video met visuele informatie. Op 0:32 staat bijvoorbeeld het logo van de Provincie Flevoland en de tekst “Provincie Flevoland presenteert: The future of food”. Op 2:37 staat de tekst “Hofweb.nl, Biologische boodschappen direct van de boer” en “Floriade expo 2022, ons podium voor innovatie” in beeld. Helemaal aan het einde staat ook nog het logo van de Floriade Expo 2022 in beeld. Deze informatie is niet beschikbaar voor bijvoorbeeld blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie.

   Op pagina https://flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland staan twee video’s. Bij de video “Provincie Flevoland - Werken bij Flevoland: Rogier” staat op 0:08 het logo van de Provincie Flevoland in beeld. Hiervoor is geen alternatief beschikbaar. Op 0:12 staat de tekst “Rogier Wilms, Programmamanager” in beeld, maar dit wordt niet gezegd. Er wordt later door Rogier wel gezegd dat hij programmamanager is, maar zijn achternaam komt in het audiospoor niet voor. Deze informatie gaat daardoor voor sommige gebruikers verloren. Op 1:04 staat nogmaals het logo van de Provincie Flevoland in beeld. Voor al deze visuele informatie moet een alternatief komen. Bij de video “Provincie Flevoland - Werken bij Flevoland: Sandra” op dezelfde pagina komen soortgelijke problemen voor. Op 0:08 staat het logo van de Provincie Flevoland in beeld. Op 0:10 staat de tekst “Sandra van der Vegt, Senior projectleider” in beeld. Op 1:05 staat nogmaals het logo van de Provincie Flevoland in beeld. Ook voor deze visuele informatie moet een alternatief komen.

  • Gevolg:

   Gebruikers afhankelijk van audio hebben geen volledige indruk van de media.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt in de werkinstructie voor video's opgenomen dat er ook een goede audiodescriptie of media-alternatief moet zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/actueel/future-of-food-hofweb staat een video met visuele informatie. Om welke informatie het gaat, is beschreven bij succescriterium 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen). Deze informatie is niet beschikbaar voor bijvoorbeeld blinde gebruikers en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan.

   Op pagina https://flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland staan twee video’s met visuele informatie. Bij zowel de video “Provincie Flevoland - Werken bij Flevoland: Rogier” als de video “Provincie Flevoland - Werken bij Flevoland: Sandra” komen problemen voor. Om welke informatie het precies gaat is beschreven bij succescriterium 1.2.3. Deze informatie is niet beschikbaar voor bijvoorbeeld blinde gebruikers en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan.

  • Gevolg:

   Deze media zijn niet voor iedereen toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen van audiodescriptie in werkinstructie van media

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een formulier. In dit formulier staat bovenaan het label “Gemeente” met daaronder de keuzerondjes “Almere” tot en met “Zeewolde”. De labels van de gemeenten zijn wel aan de radiobuttons gekoppeld, dat is goed. De tekst “Gemeente” zegt iets over de onderstaande groep radiobuttons en die relatie is nu niet beschikbaar voor (gebruikers van) hulpsoftware. Dit probleem is bijvoorbeeld op te lossen door een fieldset met legend “Gemeente” om deze keuzerondjes te plaatsen. Hetzelfde geldt voor de labels 'Wat voor soort plan betreft het?', 'Waar wilt u melding van maken?' en de overige groepen met radiobuttons in dit formulier (de vragen onderaan met de keuzes 'Ja' en 'Nee'). Het is van belang dat de vraag aan de antwoorden gekoppeld is, omdat hulpsoftware anders deze relatie niet kan overbrengen.

   In het formulier op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland wordt gebruik gemaakt van het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Deze melding heeft het attribuut aria-hidden=”true”. Daardoor is deze informatie niet beschikbaar voor hulpsoftware. Ditzelfde probleem komt ook voor bij het formulier op pagina https://flevoland.nl/contact.

   Op pagina https://flevoland.nl/nieuwsoverzicht staat bij elk nieuwsartikel een datum. Deze datum heeft steeds een aria-labelledby-attribuut. Bij het nieuwsbericht “Flevo Campus Summer School” heeft dit attribuut bijvoorbeeld de waarde “Flevo Campus Summer School”. Aria-labelledby overschrijft de tekst die in een span-element (nu “31 mei”), met de tekst in de elementen met de ID’s “Flevo”, “Campus”, “Summer” en “School”, de datum wordt nu niet altijd goed gepresenteerd door hulpsoftware. Het is de bedoeling dat dit attribuut naar een ID verwijst. Dat lijkt hier ook wel de bedoeling, aangezien de h4-kop de waarde id=”Flevo Campus Summer School” heeft meegekregen. Een ID mag echter geen spaties bevatten. Aria-labelledby mag wel meerdere woorden bevatten, maar ziet dit dan als losse ID’s en gaat dus op zoek naar vier losse ID’s op de pagina. Het gebruik van aria-labelledby is hier geen goede oplossing. Het gebruik van aria-describedby zou wel een oplossing kunnen zijn, maar het is beter om het gebruik van aria zoveel mogelijk te vermijden. Meer uitleg over het gebruik van WAI-ARIA is gegeven bij succescriterium 4.1.2 – Naam, rol, waarde. Bovenstaand probleem komt ook op andere pagina’s voor. Op pagina https://flevoland.nl/toegankelijkheid heeft de tekst “Download” in het roze blok een aria-labelledby-attribuut dat verwijst naar de kop die eronder staat. Hoewel het verwijzen met het ID nu wel goed gaat, wordt de tekst “Download” hierdoor overschreven. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de tekst “Download” boven de kop “Open het vervoersreglement” op pagina https://flevoland.nl/loket/regiotaxi-flevoland/kosten.

   Op verschillende pagina’s wordt er aria-labelledby gebruikt, maar wordt er verwezen naar een element dat niet bestaat. Op pagina https://flevoland.nl/ staan bijvoorbeeld een blok met de kop “Feitelijk Flevoland”. De tekst “Dashboard” heeft een aria-labelledby-attribuut met de waarde “Blok Feitelijk Flevoland”. Omdat er op deze pagina’s geen ID’s staan met deze waarden, wordt de tekst niet overschreven en wordt het niet afgekeurd, die WAI-ARIA werkt niet. Het advies is echter wel om overal goed te kijken naar het gebruik van aria-labelledby en te zorgen dat dit op de juiste wijze gebruikt wordt of aangepast wordt. Aria-labelledby verwijst naar één of meerdere ID’s en de waarde van ID is alleen geldig als deze geen spaties bevat.

   Op pagina https://flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland is door een witte streep visueel duidelijk dat de link “Vacatures” actief is. Op andere pagina's is het broodkruimelpad een alternatief voor die visuele pagina, maar op deze pagina geeft het broodkruimelpad aan dat deze pagina onderdeel is van “Wie zijn we” en dat klopt niet. Het gaat om het li-element met de class “is-active”, dit probleem is op verschillende manieren op te lossen, een daarvan is om in het broodkruimelpad de tekst “Werken bij Flevoland” te vervangen door “Vacatures”, maar andere oplossingen zijn mogelijk.

   Het PDF-document op https://flevoland.nl/getmedia/a01488df-b1a3-4ec4-a588-51b6b6ace7f8/Vervoerreglement-Regiotaxi-Flevoland-dv.pdf is getagd, wat betekent dat hulpsoftware het document kan interpreteren en dat is goed. Er zijn echter wel problemen met deze tags gevonden. Zo staan aan het begin veel lege p-tags. Deze worden door hulpsoftware niet genegeerd, maar steeds opgelezen als “leeg”. Ook in de teksten staan lege p-tags, bijvoorbeeld onder de kop 2.1 Openingstijden. Bij bijvoorbeeld de tekst onder de kop “2.2 Vooraanmeldingstijd” is het wel goed gedaan. In de tabel op pagina 6 zijn de kolomkoppen goed getagd. De eerste kolom van elke rij (bijvoorbeeld “Dronten”, “Zeewolde” en op pagina 7 “Noordoostpolder”) zegt echter ook iets over de informatie in de kolommen ernaast en zou daarom ook als kop opgemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor de tabel op pagina 9. De teksten in de eerste rij en de eerste kolom zijn niet voor niets vetgedrukt opgemaakt. Deze hele tabel staat nu ook in de tag van de bovenstaande kop waardoor de relatie tussen de kop en de tabel niet klopt. Verder komt de tekst op pagina 8 niet voor in de tags.

   Het PDF-document op https://www.flevoland.nl/getmedia/c1e40bfd-c8a5-4fc6-9df0-56d5093e297c/8196-Stikstof-voortgangs-en-monitoringsrapportage-2022_03DV.pdf is ook getagd en dat is goed. Ook hier zijn echter problemen gevonden. Zo staat op pagina 3 een h2-kop “Voorwoord”. Direct daarna staat op pagina 3 nog een h2-kop “Voorwoord”. Hierdoor heeft de eerste kop geen content en dat is niet toegestaan. Op pagina 11 staat de h3-kop “Pijler I” met direct daarna een h3-kop “Toelichting PAS-melders en vrijgestelden”. Hierdoor heeft die kop geen content, dit is op te lossen door goed koppen van verschillende niveaus te gebruiken. Op pagina’s 17 en 19 staan nog twee h2-koppen direct onder elkaar en dat is ook niet toegestaan. Op pagina 8 staat een tabel, waarin de jaartallen vetgedrukt zijn. Deze jaartallen zijn nodig om de inhoud van de kolommen ernaast goed te begrijpen en dus moeten deze jaartallen ook als kolomkop worden opgemaakt. Ook in de tabel op pagina 11 zijn de relaties van de informatie in de eerste kolom met de rest van de tabel niet goed aangegeven. Zorg er dus voor dat alle visuele informatie ook op de juiste manieren is aangegeven via de tags.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan geen relatie vinden van invulvelden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/home staan onder aan de pagina net boven de footer drie blokken met de koppen “Feitelijk Flevoland”, “Wet open overheid (Woo)” en “Provinciale staten”. Boven deze koppen staan afbeeldingen die bij de kop horen. In de code staat deze afbeelding echter boven de koptekst. Dit kan tot problemen leiden, omdat gebruikers dan kunnen denken dat deze content hoort bij een andere bovenliggende kop. Dit speelt vooral voor gebruikers die de webpagina niet visueel zien, maar afhankelijk zijn van de volgorde in de code, bijvoorbeeld bij het gebruik van hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door in de code de content daadwerkelijk onder de kop te zetten waar het bij hoort. Via CSS kan het dan zo opgemaakt worden dat er visueel niets hoeft te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld via de eigenschap "order". Dit is alleen een probleem bij de afbeeldingen die een tekstalternatief hebben gekregen, dus bij de afbeeldingen bij de kop “Feitelijk Flevoland” en “Provinciale Staten”. De afbeelding bij “Wet open overheid (Woo)” heeft een leeg alt-attribuut en wordt dus genegeerd door hulpsoftware. Daar ontstaan dus geen problemen voor dit succescriterium. Het is mogelijk om alle drie deze afbeeldingen als decoratief op te maken.

  • Gevolg:

   Logische volgorde ontbreekt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/contact staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Bij het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld autocomplete="family-name" gebruikt worden en zo gelden voor elk van de genoemde invoervelden andere verplichte waarden. Let op: niet voor elk veld bestaat een autocomplete waarde, bijvoorbeeld niet voor voorletters of tussenvoegsels. Als er wel een waarde is, dan moet deze ook gebruikt worden.

  • Gevolg:

   Invoer wordt onnodig lastig gemaakt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgenomen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst.

   Op pagina https://flevoland.nl/home staat in de footer een blauwe knop “Aanmelden”. Als deze knop toetsenbordfocus ontvangt, wordt deze informatie alleen aangegeven door het veranderen van de kleur van de knop. De knop wordt donkerder blauw, met een contrastverschil van1,7:1 en dat is niet voldoende om het gebruik van contrast als alternatief te tellen voor het gebruik van kleur. Dit probleem kan opgelost worden door bijvoorbeeld een kader om de knop heen te zetten, zoals bij veel andere elementen op de pagina is gedaan. Een streep onder de tekst zetten is een andere oplossing. Dit probleem komt op bijna alle andere onderzochte pagina’s voor bij de knop “Aanmelden”. Ook op andere plaatsen komt dit type probleem voor, bijvoorbeeld op pagina https://flevoland.nl/contact bij de blauwe knop “Verzenden” en op pagina https://flevoland.nl/toegankelijkheid bij de blauwe knop “Open de pdf”. Verdere voorbeelden van dit probleem worden niet gegeven.

   In het PDF-document op https://www.flevoland.nl/getmedia/c1e40bfd-c8a5-4fc6-9df0-56d5093e297c/8196-Stikstof-voortgangs-en-monitoringsrapportage-2022_03DV.pdf staan een aantal figuren. Op pagina 6 staat bijvoorbeeld “Figuur 1: Ontwikkeling in deposities”. De legenda is alleen aan de staven in de diagram gekoppeld door gebruik van kleur, maar dit leidt tot problemen als iemand de kleuren niet kan zien. Dit probleem komt ook voor bij de andere figuren in het document, “Figuur 2: Ontwikkeling van stikstofemissies uit Flevoland” en de cirkeldiagrammen (Figuur 3 en 4) op pagina 8. Er moet een andere visuele manier komen om de kleuren in de figuren te koppelen aan de legenda die aangeeft wat de betekenis is van elke kleur.

  • Gevolg:

   Mensen met een kleurstoornis kunnen de content niet volledig zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgenomen in werkinstructies en met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op bijna alle pagina's staat onderaan de pagina een veld met daarin de placeholder tekst 'E-mailadres' (zie bijvoorbeeld pagina https://www.flevoland.nl/home). Het contrast van deze placeholder tekst is te laag (3,0:1). Het contrast zou hier minstens 4,5:1 moeten zijn. Deze placeholder tekst vormt ook een probleem onder succescriterium 3.3.2: Labels of instructies, omdat deze tekst niet in beeld staat tijdens en na het invullen. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://flevoland.nl/nieuwsoverzicht en https://flevoland.nl/zoekresultaten?keyword=water.

   Op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Deze rode tekst heeft een te laag contrast van 3,8:1 op de lichtgrijze achtergrond. Ditzelfde probleem komt ook voor bij het formulier op pagina https://flevoland.nl/contact.

   In het PDF-document op https://www.flevoland.nl/getmedia/c1e40bfd-c8a5-4fc6-9df0-56d5093e297c/8196-Stikstof-voortgangs-en-monitoringsrapportage-2022_03DV.pdf komen verschillende contrastproblemen voor. Zo staat er bijvoorbeeld op pagina 3 “Voorwoord” in witte tekst op een felgroene achtergrond. Deze kleuren hebben een contrast van 2,3:1. Deze kleurcombinatie komt vaker voor in het document, bijvoorbeeld op pagina 5 (Tekst “1. Stikstofmonitor Flevoland”) en op pagina 9 (Tekst “2. Voortgangsrapportage Stikstofbeleid in Flevoland”). Verdere voorbeelden worden niet gegeven.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen dit lastig waarnemen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 1280 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar. Op pagina https://flevoland.nl/home staan drie blokken met de koppen “Actueel”, “Agenda” en “(Vaar)wegwerkzaamheden”. Hier treden meerdere problemen op. De kop “(Vaar)wegwerkzaamheden” valt deels buiten beeld. Ook worden de teksten bij de items onder de koppen afgekort met drie puntjes, doordat er op bij 200% minder tekst in beeld staat dan bij 100% wordt dit afgekeurd. Bij het blok “(Vaar)wegwerkzaamheden” zijn er ook nog problemen bij de teksten onderaan het blok. De tekst “Toon meer werkzaamheden” valt over de tekst “Toon meer activiteiten” heen. De tekst “Melding maken” valt deels buiten beeld. Onder de kop “Provinciale Staten” staat een deel van de tekst buiten beeld.

   Op pagina https://flevoland.nl/werkzaamheden/hogering-herman-gorterweg staat onder “Contact” een blauwe link “werkaandeweg@flevoland.nl”. Deze tekst valt over de tekst in het blog ernaast, waardoor “gratis sms-dienst” niet meer goed leesbaar is. Ook dit is getest op 1280x1024 met 200% zoom.

   Op pagina https://flevoland.nl/wat-doen-we valt de kop “Omgevingsprogramma” door de kop “Omgevingsverordening” die daarnaast staat. Dit gebeurt nogmaals in de tekst onder de kop.

   Op pagina https://flevoland.nl/contact valt onder de kop “Stuur ons een melding” het woord “Infrastructuur” deels buiten beeld.

  • Gevolg:

   Mensen die inzoomen krijgen niet de volledige tekst goed te zien

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar en contentbeheerders.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op bijna alle pagina’s alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen.

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een breedte van 1280 pixels. Een deel van deze problemen treden ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Deze problemen zijn hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van deze problemen moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium. https://flevoland.nl/

   Op bijna alle pagina’s, bijvoorbeeld op https://flevoland.nl/home, valt bij de genoemde instellingen het menu weg. Hierdoor is dit niet meer te gebruiken en zijn niet alle pagina’s bereikbaar. Op sommige pagina’s, bijvoorbeeld op pagina https://flevoland.nl/nieuwsoverzicht, zijn de icoontjes van de zoekfunctie en het menu nog wel deels zichtbaar, maar niet voldoende om deze goed te kunnen herkennen. Bovendien zijn ze niet goed te bedienen. Zie bijvoorbeeld ook pagina’s https://flevoland.nl/loket en https://flevoland.nl/toegankelijkheid.

   Op pagina https://flevoland.nl/ valt het logo van Visit Flevoland over de link “Vacatures bij de provincie”. Daardoor is deze link niet goed leesbaar.

   Op pagina https://flevoland.nl/home valt de afbeelding “Logo Visit Flevoland” weg. Deze afbeelding staat bij de kop “Toeristische informatie”. Dit logo moet omdat deze een tekstalternatief heeft ook op de ingezoomde versies van deze pagina zichtbaar zijn.

   Op pagina https://flevoland.nl/contact valt het logo van reCaptcha en het woord “reCaptcha” grotendeels buiten beeld, net als de link “Voorwaarden” daaronder.

   Op pagina https://flevoland.nl/loket/regiotaxi-flevoland/kosten staat een tabel. Deze valt bij de genoemde instellingen deels buiten beeld. Het id niet mogelijk is om deze tabel volledig in beeld te krijgen bij een breedte van 320 pixels, is het hier als oplossing toegestaan om horizontaal scrollen mogelijk te maken, omdat een tweedimensionale lay-out hier vereist is. Dit mag dan wel alleen op de tabel toegepast worden. De rest van de content op de pagina moet nog steeds leesbaar zijn zonder te scrollen. Ook de afbeelding “Logo Regiotaxi Flevoland” staat op deze weergave niet helemaal in beeld.

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit is zichtbaar / doet het

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgenomen met ontwikkelaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een selectievakje voor het verificatiemiddel reCAPTCHA. De grijze rand heeft een te laag contrast van 1,8:1 ten opzichte van de witte binnenkant. Als dit selectievakje de toetsenbordfocus krijgt, wordt de rand blauw van kleur. Deze verandering heeft een te laag contrast van 1,7:1. Ditzelfde probleem komt ook voor op pagina https://flevoland.nl/contact bij het selectievakje voor reCAPTCHA.

   In het PDF-document op https://www.flevoland.nl/getmedia/c1e40bfd-c8a5-4fc6-9df0-56d5093e297c/8196-Stikstof-voortgangs-en-monitoringsrapportage-2022_03DV.pdf staan een aantal figuren waarin contrastproblemen voorkomen. In de staafdiagram op pagina 6 wordt gebruik gemaakt van verschillende kleuren op een witte achtergrond. De groene kleur (2,3:1) en de gele kleur (1,6:1) hebben niet genoeg contrast met deze achtergrond. Deze twee kleuren worden ook in andere figuren gebruikt, namelijk in “Figuur 2: Ontwikkeling van stikstofemissies uit Flevoland” op pagina 7 en figuren 3 en 4 op pagina 8.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking ondervinden last

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Heroverwegen van reCaptcha, scherper toezien op toegankelijke PDF's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit.

   Op pagina https://flevoland.nl/home staan onder de koppen “Actueel”, “Agenda” en “(Vaar)wegwerkzaamheden” een aantal items. Deze items worden bij de genoemde stijlkenmerken en een breedte van 1280 CSS-pixels afgekort, waardoor informatie verloren gaat. Het gaat bijvoorbeeld om “Terugblik: afsluiting Orange the World” onder de kop “Actueel”, dit wordt “Terugblik: afsluiting Orange the…”. Onder “Agenda” gaat het bijvoorbeeld om “Dialoogsessie water, klimaat, bodem…”, dit wordt “Dialoogsessie water, klimaat, b…”. De puntjes zijn geen geldig alternatief voor de wegvallende tekst.

  • Gevolg:

   Er wordt tekst afgebroken, waardoor de volledige titel niet zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgenomen met contentredactie en ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Hier is dus een tijdslimiet aanwezig. Dit is echter niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Dit kan een probleem zijn voor sommige gebruikers. Dit probleem komt ook voor bij het formulier op pagina https://flevoland.nl/contact.

   Op pagina https://www.flevoland.nl/contact staat een formulier. In dit formulier staat een veld voor het e-mailadres. Als hier een ongeldige waarde wordt ingevuld, bijvoorbeeld 'test', verschijnt er in de browser Chrome een pop-up melding. Deze melding verdwijnt na een tijdje. Dit kan voor sommige gebruikers te kort zijn om het te lezen. Deze timing kan niet worden aangepast. Als er een andere waarde wordt ingevuld, bijvoorbeeld 'test@test', verschijnt er wel een melding die blijft staan. De handigste oplossing is om ervoor te kiezen altijd een melding te laten verschijnen die blijft staan. Ditzelfde probleem komt ook voor in het formulier op pagina https://www.flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland bij het veld “E-mailadres contactpersoon”.

  • Gevolg:

   Tekst en feedback kan worden gemist

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgenomen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken. Het gaat hier om de sequentiële (stap voor stap) volgorde waarin de tabfocus verspringt wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content.

   Bij een kleine schermweergave, bijvoorbeeld een breedte van 1280 pixels en 200% zoom, verschijnt het mobiele menu (te herkennen aan de drie liggende streepjes en de tekst “Menu”). Als deze knop geactiveerd wordt opent het menu. Dit menu bedekt de hele website en de andere content is dan niet zichtbaar. De focus verplaatst na het laatste item in het menu (“Contact”) verder naar elementen op de onderliggende pagina. Deze elementen mogen geen focus krijgen als het menu open staat. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Het is mogelijk om de pop-up te sluiten als uit het menu wordt genavigeerd. Een andere oplossing is om de focus in het menu te laten en weer naar de eerste link gaan, de focus zit dat vast in het menu zolang die open staat. Bij het sluiten van het menu moet de toetsenbordfocus op een logische plaats in de focus volgorde landen. In dit geval is dat op de knop “Menu” of direct daarna. Let op: de focus volgorde moet ook kloppen als het menu gesloten wordt door op escape te drukken. Dit laatste gaat nu wel goed, maar let erop dat dit zo blijft bij het oplossen van de genoemde problemen. https://flevoland.nl/home

  • Gevolg:

   De volgorde is afwijkend van wat er wordt waargenomen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgenomen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Hier staan de links “Privacy” en “Voorwaarden”. Het gaat hier om de privacy en voorwaarden pagina van Google. Software kan dit linkdoel niet bepalen. De links hebben geen context met de omringende content. Dit kan worden opgelost door dit als verborgen tekst of in een title-attribuut aan te geven bij de links. Dit probleem komt ook voor bij het formulier op pagina https://flevoland.nl/contact.

   Op pagina https://flevoland.nl/wat-doen-we/omgeving/omgevingsvisie-flevolandstraks staat onder de kop “Twitter” een tweet. De avatar en de schermnaam staan beide in een aria-label “FlevolandStraks (schermnaam: Flevovisie)”. Dit aria-label geeft ook het linkdoel aan. Het is uit dit label echter niet duidelijk dat de link naar Twitter verwijst. Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst moet worden gehaald en dat is nu niet duidelijk. In hetzelfde element treden nog meer problemen op. De datum is een losse link met de linktekst “Geplaatst op 19 mei 2022”, maar dit geeft ook het linkdoel niet duidelijk aan. Ook het hartje, met aria-label “Leuk” heeft geen duidelijk linkdoel.

   Op pagina https://flevoland.nl/toegankelijkheid staat onder de kop “Inspectierapport Flevoland.nl door Cardan Technobility” de link “Open de pdf”. Omdat de link niet automatisch context heeft met de bovenstaande kop, is het linkdoel niet duidelijk. Er blijkt niet uit om welk pdf het gaat. Dit probleem komt ook voor op pagina https://flevoland.nl/loket/regiotaxi-flevoland/kosten onder de kop “Open het vervoerreglement”.

  • Gevolg:

   Linkdoelen van reCaptcha worden gemist

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   reCaptcha wordt heroverwogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

   Bij een kleine schermweergave, bijvoorbeeld een breedte van 1280 pixels en 200% zoom, verschijnt het mobiele menu (te herkennen aan de drie liggende streepjes en de tekst “Menu”) op bijna alle pagina’s (bijvoorbeeld op https://flevoland.nl/home). Als deze knop geactiveerd wordt opent het menu. Dit menu bedekt de hele website en de andere content is dan niet zichtbaar. De focus verplaatst na het laatste item in het menu (“Contact”) verder naar elementen op de onderliggende pagina. Deze elementen mogen geen focus krijgen als het menu open staat. Dit probleem is eerder beschreven bij succescriterium 2.4.3 – Focus volgorde, maar is ook een probleem voor dit succescriterium, omdat de focus op onzichtbare elementen achter het openstaande menu terecht komt.

   Op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Als de verificatie is verlopen, is de rand van het selectievakje rood van kleur. Als het selectievakje dan focus ontvangt, is dit niet te zien. Dit probleem komt ook voor bij het formulier met reCAPTCHA op pagina https://flevoland.nl/contact.

   Op pagina https://flevoland.nl/wat-doen-we/omgeving/omgevingsvisie-flevolandstraks staan onder de kop “Sociale media” drie icoontjes. Als deze focus ontvangen, verandert er niets aan de icoontjes. Daardoor is het niet zichtbaar welk element de focus krijgt en ook niet zichtbaar waar de focus zich bevindt. Dit probleem komt ook voor op pagina https://flevoland.nl/werkzaamheden/hogering-herman-gorterweg, daar is de focus niet zichtbaar als deze staat op het Twitter-icoontje (icoontje van een vogeltje, onder de kop “Meer informatie”.

  • Gevolg:

   Gebruiker ziet niet (altijd) waar die zich bevindt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgenomen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op bijna alle pagina’s, bijvoorbeeld op https://flevoland.nl/home, staat in de header een zoekveld. Het zoekveld heeft een title-attribuut met de waarde 'Zoeken'. Dit is de 'naam' van dit veld. Deze naam is bevat niet de zichtbare placeholdertekst 'Waar bent u naar op zoek?'. Dit probleem komt voor op alle pagina’s waar bovenaan een zoekveld staat, waaronder bijvoorbeeld ook https://flevoland.nl/nieuwsoverzicht en https://flevoland.nl/toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Ondersteunende software kan dit niet goed waarnemen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://www.flevoland.nl/contact in het formulier geen waarden worden ingevuld en het formulier wordt verzonden, verschijnt bij de velden de melding “Please enter a value”. Als er een ongeldige waarde bij het e-mailadres wordt ingevuld, verschijnt de melding “Please enter email value in format 'mymail@domain.com'. Voor deze Engelstalige meldingen is geen taalwisseling aangegeven. Dit kan gedaan door een lang-attribuut toe te voegen met de juiste taalcode “en”. In dit geval is het waarschijnlijk een betere oplossing om de meldingen te vertalen naar het Nederlands. Let daarbij ook op de opmerkingen bij succescriterium 3.3.1: Foutidentificatie. In het formulier op pagina https://www.flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland zijn vergelijkbare problemen gevonden. Bij de meeste velden verschijnt de melding “Please enter a value.”. Ook bij het veld “E-mailadres contactpersoon” verschijnt de melding “Please enter email value in format ‘mymail@domain.com’”.

  • Gevolg:

   De feedback wordt niet in de juiste taal weergegeven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Als het selectievakje wordt aangevinkt, kan er een venster verschijnen waarin afbeeldingen moeten worden geselecteerd. Hierbij wordt de focus verplaatst, deze staat niet meer op het selectievakje. Dit is een contextwijziging, dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Ditzelfde probleem komt ook voor bij het formulier op pagina https://flevoland.nl/contact.

  • Gevolg:

   reCaptcha kan niet altijd worden gebruikt, formulieren kunnen niet worden verzonden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Heroverwegen reCaptcha

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op bijna alle pagina's, bijvoorbeeld op pagina https://flevoland.nl/home, staat onderaan de pagina 'Aanmelden voor Weekbericht'. Hier kan een e-mailadres worden ingevuld en een selectievakje worden aangevinkt. Als dit niet wordt gedaan en er wordt op 'Aanmelden' geklikt, verschijnen er tekstuele meldingen, dat is goed. Deze meldingen zijn echter geen goede foutmeldingen, maar instructies. De melding moet aangeven dat er een fout is gemaakt. De melding is nu 'E-mailadres is een verplicht veld'. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld 'U heeft geen e-mailadres ingevuld' of bijvoorbeeld door er bij te zetten dat er fouten zijn opgetreden. Dit geldt ook voor de melding “U moet akkoord gaan met de voorwaarden om u te abonneren” bij de checkbox voor de voorwaarden. Dit probleem komt dus ook op andere pagina’s voor, zie bijvoorbeeld https://flevoland.nl/nieuwsoverzicht en https://flevoland.nl/toegankelijkheid.

   Als op pagina https://www.flevoland.nl/contact in het formulier geen waarden worden ingevuld en het formulier wordt verzonden, verschijnt bij de velden de melding “Please enter a value”. Deze melding beschrijft niet wat er fout is gegaan. Een blinde gebruiker zou deze melding kunnen opvatten als een instructie. Een voorbeeld van een foutmelding is 'U heeft dit veld niet (goed) ingevuld'. Ook als er een ongeldige waarde bij het e-mailadres wordt ingevuld, verschijnt de melding “Please enter email value in format 'mymail@domain.com'. Dit is een goede foutsuggestie, maar geen foutmelding. Er wordt namelijk niet vermeld dat er iets fout is gegaan. In de browser Chrome verschijnen bij sommige ongeldige waarden voor het e-mailadres ook pop-up meldingen. Deze meldingen voldoen niet omdat ze weer verdwijnen (zie succescriterium 2.2.1). De foutmeldingen die hierin staan zijn wel correct omdat deze de fout aangeven. De makkelijkste oplossing is dus om een goede foutmelding te laten verschijnen die aangeeft dat er iets fout is gegaan en die blijft staan (bijvoorbeeld 'U heeft een ongeldige waarde ingevuld').

   In het formulier op pagina https://www.flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland zijn vergelijkbare problemen gevonden. Bij de meeste velden verschijnt de melding “Please enter a value.”. Ook bij het veld “E-mailadres contactpersoon” verschijnen bovengenoemde meldingen. Bij het veld “Telefoonnummer contactpersoon” komt ook een soortgelijk probleem in. Bij bijvoorbeeld invullen van “000” verschijnt de melding 'Vul een geldig telefoonnummer in'. Dit is ook een instructie en geen foutmelding.

  • Gevolg:

   De feedback is niet altijd conform invoer

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op bijna alle pagina's, staat onderaan de pagina bij de kop “Aanmelden voor Weekbericht” een veld met daarin de placeholdertekst 'E-mailadres' (zie bijvoorbeeld pagina https://www.flevoland.nl/home). Dit veld heeft geen label. Placeholdertekst voldoet niet als label, omdat deze niet door alle voorleessoftware wordt voorgelezen en omdat deze verdwijnt tijdens het typen. Er is nu wel een label dat is verborgen met CSS, het wordt nu dus wel door voorleessoftware voorgelezen, dat is dus goed. Het probleem dat de tekst verdwijnt tijdens het typen blijft echter bestaan. Dit kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Dit is op te lossen door het label zichtbaar te maken. Dit probleem komt dus ook op andere pagina’s voor, bijvoorbeeld op pagina’s https://flevoland.nl/nieuwsoverzicht en https://flevoland.nl/zoekresultaten?keyword=water.

  • Gevolg:

   De label verdwijnt bij invoer, zodat je tijdens het invoeren niet meer 'ziet' wat je dient in te voeren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op bijna alle pagina’s, bijvoorbeeld https://flevoland.nl/home, staat in de header een icoontje van een vergrootglas. Als die knop wordt geactiveerd verschijnt het zoekveld in beeld. Bij dit element wordt in eerste instantie echter niet aan hulpsoftware aangegeven dat het mogelijk is deze uit te klappen. Na het activeren van de knop verschijnt er wel een aria-expanded-attribuut dat de juist waarde aangeeft, maar dat moet vooraf al aanwezig zijn met de waarde false op de knop en niet op het bovenliggende li-element. Het veranderen van de naam voor activatie zou ook werken als de naam van te voren een tekst had die aangeeft dat het activeren van deze knop aanvullende content in beeld zet, dat is niet duidelijk voor een knop met naam “Zoeken”. Denk aan een naam als “Zoeken openen”. Doordat het aria-expanded op het li-element niet werkt is het advies om die sowieso te verwijderen. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://flevoland.nl/nieuwsoverzicht en https://flevoland.nl/toegankelijkheid.

   Als de website wordt bekeken op een klein scherm (bijvoorbeeld van 320 pixels breed), is op bijna alle pagina’s, bijvoorbeeld op https://flevoland.nl/home, het hoofdmenu verplaatst achter een knop met een icoon met drie liggende streepjes en de tekst “Menu”. Als deze knop geactiveerd wordt opent het mobiele menu. Dit menu is een ul-element met een attribuut role=”tree”. Een element met role=”tree” is daar dat gebruik van WAI-ARIA een component van de gebruikersinterface en moet een naam hebben en dat is nu niet het geval. Binnen het ul-element staan li-elementen met role=”treeitem”. Met deze rol wordt aangegeven dat deze elementen componenten van de gebruikersinterface zijn, dat zijn ze niet. Er staat een a-element in het li-element en dit is interactief en ontvangt de focus. Per “treeitem” zijn er dus twee incorrect geneste componenten van de gebruikersinterface. Hulpsoftware kan op deze manier niet goed bepalen wat de rol van deze items zijn. De a-elementen zonder href, die “tabindex=”0”” hebben meegekregen, treden er problemen op doordat die links geen waarde hebben en verkeerd genest staan. De uitklapbare li-elementen met role=”treeitem” hebben ook het attribuut aria-haspopup=”true” meegekregen. Dit is niet de juiste waarde voor een treeview. De waarde true geeft aan dat er een WAI-ARIA menu in staat, die WAI-ARIA geeft nu verkeerde informatie. Zie https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/treeview/ en https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#aria-haspopup voor meer informatie over de gebruikte WAI-ARIA. Er zijn verschillende manieren om deze problemen om te lossen. Omdat het om een set navigatie links gaat is het gebruik van role=”tree” niet ideaal. Een nav-element met daarin uitklapbare lijsten met links is ook een optie. Bij een treeview is het ook de bedoeling dat de toetsenbordfocus en bediening anders werkt dan nu is toegepast. De huidige bediening werkt en kan daarom niet worden afgekeurd ook als die niet op de verwachte methode werkt. Ook op andere pagina’s treden problemen op bij het gebruik van role=”tree”, bij de opmerkingen hierboven staat meer informatie over het gebruik van die WAI-ARIA oplossing. Op pagina https://flevoland.nl/wat-doen-we/omgeving/omgevingsvisie-flevolandstraks staat onder de kop “Omgeving, ruimte en landschap” bijvoorbeeld een ul-element met role=”tree”. Dat element heeft ook geen naam. In het eerste li-element staan zowel een a-element als een button-element. Ook hier is het niet zomaar toegestaan om interactieve elementen in een element met role=”treeitem” te plaatsen. Deze problemen komen ook op andere pagina’s voor bij dezelfde menu’s, bijvoorbeeld op pagina https://flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland en https://flevoland.nl/toegankelijkheid. Let er dus op dat deze problemen overal worden opgelost. De treeview is niet bedoeld voor navigatielinks op een website, een nav-element is daarvoor een betere optie.

   Op pagina https://flevoland.nl/home hebben de a-elementen “Naar hoofdnavigatiemenu” en “Naar hoofdinhoud” een role-attribuut. Hierdoor zijn dit geen links maar een nav-element dat links voor navigatie zou moeten bevatten. Deze onderdelen zijn nu geen componenten van de gebruikersinterface meer omdat zij niet de juiste role hebben. Het onderstaande deel van deze opmerking gaat wel om het onjuist gebruik van WAI-ARIA, maar kan niet worden afgekeurd onder de huidige succescriteria omdat het niet gaat over componenten van de gebruikersinterface. Dit gebruik van WAI-ARIA heeft wel impact op de bruikbaarheid van deze website voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Het gebruik van role=”complementary” op deze pagina is onjuist, het nesten van een landmark region in een openstaande link is niet de bedoeling. Ook het gebruik van aria-labelledby attributen die verwijzen naar niet bestaande ID’s is niet de bedoeling. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#complementary en https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#navigation voor meer informatie over deze twee WAI-ARIA rollen. Deze problemen komen op alle pagina's terug, deze pagina is enkel als voorbeeld gebruikt. Het gebruik van role=”conteninfo” op de footer wordt ook afgeraden, de rol footer uit de html is beter toegankelijk dan deze WAI-ARIA en het gebruik van role=”main” op het main-element is volkomen overbodig.

   Er zijn op de onderzochte pagina’s meer dan alleen de bovenstaande problemen met WAI-ARIA aangetroffen. Een algemeen advies is om het gebruik van role en andere aria-attributen zoveel mogelijk te vermijden. Het gebruik van WAI-ARIA is bedoeld om de toegankelijkheid te verbeteren, maar verkeerd of onvolledig gebruik veroorzaakt vaak juist problemen met toegankelijkheid. Lees https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/practices/read-me-first/. Controleer alle elementen met een role-attribuut en alle elementen met een of meer aria-attributen op eventuele fouten. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#role_definitions staat meer informatie over de verschillende rollen en in welke situaties deze gebruikt kunnen worden. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#state_prop_def staat meer informatie over de verschillende aria-attributen en een uitleg over wat zij doen. Op pagina https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/ staat informatie over hoe deze attributen met JavaScript en CSS gecombineerd kunnen worden om bepaalde complexe doelen te bereiken, zoals een zoekveld dat suggesties laat zien tijdens het invullen of een hoe een knop gemaakt kan worden die uitklapt bij activatie.

  • Gevolg:

   Popup-schermen zijn niet altijd goed weer te geven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://flevoland.nl/contact staat een formulier. Bij het versturen van dit formulier verschijnt de melding “Uw vraag is verstuurd. U ontvangt van ons nog een automatische ontvangstbevestiging per e-mail.” Deze melding is een statusbericht, omdat het voldoet aan twee hoofdcriteria van een statusbericht: de melding geeft informatie over de resultaten van een actie en deze melding ontvangt geen focus. Deze rol van een statusbericht moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat hulpsoftware deze informatie kan voorlezen. Dit is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door aria-live="polite" of role="status" aan een element met tekst erin toe te voegen. Let op: deze attributen moeten al aanwezig zijn op het moment dat de pagina is geladen, anders weet hulpsoftware nog niet dat hier statusberichten kunnen verschijnen. Ditzelfde probleem komt ook voor op pagina https://flevoland.nl/loket/doorgeven/meldingsformulier-ruimtelijke-plannen-flevoland. Andere oplossingen zoals het verplaatsen van de toetsenbordfocus zijn ook mogelijk. Het is ook de bedoeling dat het geven van statusberichten goed werkt bij het verschijnen van foutmeldingen. Op dit moment voldoet die situatie, doordat de toetsenbordfocus wordt verplaatst. Het advies is om deze situatie ook te verbeteren door bijvoorbeeld de focus te verplaatsen naar een (visueel verborgen) algemene foutmelding of naar het eerste invoerveld met een invoerfout.

  • Gevolg:

   Ondersteunende software geeft niet de juiste feedback van een formulier

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opnemen met ontwikkelaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Flevoland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan. Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

Download

Inspectierapport Flevoland.nl door Cardan Technobility

pdf - 653,15 kB
Open de pdf