Oostvaardersoevers

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden zijn van elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk. Het verbinden van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zorgt er voor dat water, voedingsstoffen en vissen van het ene naar het andere gebied kunnen. Door een geleidelijke overgang van diep water naar ondiep water ontstaat meer dynamiek en variatie. Er ontstaat een groter aaneengesloten natuurgebied dat beter toekomstige ontwikkelingen kan opvangen.

Samenwerken aan oplossingen

Met het project Oostvaardersoevers werkt provincie Flevoland samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere en Lelystad aan oplossingen om de gebieden te verbinden. Daarnaast moet het gebied meer beleefbaar worden voor bezoekers en bewoners. Het project Oostvaardersoevers geeft dan ook invulling aan de ambitie van Nationaal Park Nieuw Land om de natuur te verbinden en te versterken en royaal ruimte te bieden aan natuurbeleving. Gezien de uitdagingen in het gebied, zoals het verschil in waterpeil en de eis voor waterveiligheid van Flevoland, is innovatieve waterbouw nodig om een aantrekkelijker, beleefbaarder en veilig merengebied te realiseren. Meer informatie op de website Oostvaardersoevers.

Deltanatuur houdt Nederland leefbaar

Samen met alle partners geeft het programma LIFE IP Deltanatuur een impuls aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland. Vanuit dit programma wordt bijgedragen aan het project Oostvaardersoevers. Binnen Flevoland wordt in het kader van LIFE IP acties uitgezet en uitgevoerd om de meerwaarde van een verbinding tussen het Markermeer en de Oostvaardersplassen aan te tonen. Zo wordt er een pilot moeras-reset van de Oostvaardersplassen uitgevoerd om met name te kijken welke ecologische effecten (vis, nutriënten, vogels) dit heeft. Binnen LIFE IP is afgesproken een gezamenlijk voorstel te maken voor een verbinding Markermeer-Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Met het project Oostvaardersoevers wordt hieraan invulling gegeven. Meer informatie over de opzet, de projecten, de aangesloten partners en de voortgang en resultaten van alle projecten is te vinden op de website van LIFE IP Deltanatuur. 

Overzicht met logoos